Jak poprawnie wypełnić PIT-8C? Jakie kwoty w nim zawrzeć? W jakich wierszach wykazać poszczególne przychody?

W wcześniejszym opracowaniu omawiałam dokładnie informacje odnośnie obowiązku, terminie i formie składania PIT-8C. W tym artykule skupię się na samym fakcie wypełnienia druku PIT-8C.

Jak poprawnie uzupełnić PIT-8AR_

Jak poprawnie wypełnić PIT-8C?

W polu 1. formularza PIT-8C należy wpisać NIP podmiotu obowiązanego do składania informacji. Pozycje 2 i 3 pozostają puste – wypełnia je organ.

Zrzut ekranu 2017-12-28 o 09.47.36

W części A. należy uzupełnić urząd skarbowy, do którego składany jest PIT-8C oraz cel jego składania tj. złożenie informacji, czy korekta.

Zrzut ekranu 2017-12-28 o 09.50.50

W kolejnej części B. podawane jest dane identyfikacyjne składającego. Zaznacza się rodzaj składającego : osoba fizyczna lub inny składający. Następnie wpisuje się nazwisko, imię i datę urodzenia osoby fizycznej lub nazwę i REGON innego składającego.

Zrzut ekranu 2017-12-28 o 10.40.13

Wiersz C. wpisywane są dane identyfikacyjne i adres zamieszkania podatnika.

Zrzut ekranu 2017-12-28 o 10.45.38

Kolejna część D. to informacja o przychodach z art. 20 ust. 1, czyli przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, w szczególności:

 • kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
 • kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego
 • oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego,
 • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego,
 • alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14,
 • dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

W tym miejscu wpisujemy rodzaj  przychodu oraz kwotę przychodu. 

Zrzut ekranu 2017-12-28 o 10.49.18

Część E. to informacja o stypenadiach. Pola podzielone zostały i w poszczególnych należy wpisać:

 • kwotę wypłaconego świadczenia,
 • kwotę stypendium zwolnioną na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40b
 • kwotę po odliczeniu kwoty wolnej od podatku
 • zaliczkę pobraną przez płatnika.

Art. 21 ust. 1 pkt 40b określa, że wolne od podatku są stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3 800 zł.

Zrzut ekranu 2017-12-28 o 11.01.23

Wiersz F. to informacja o przychodach i kosztach z tytułu:

 • odpłatnego zbycia papierów wartościowych,
 • realizacji praw wynikających z papierów wartościowych,
 • odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających,
 • odpłatnego zbycie niebędących papierami wartościowymi udziałów (akcji) w spółkach,
 • objęcia udziałów (akcji) w spółkach albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Na końcu tej części sumowane są przychody i koszty oraz wykazywany jest dochód lub strata.

Zrzut ekranu 2017-12-28 o 11.14.59

Część G. zawiera informacje o przychodach z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, niewykazanych z części F.

Zrzut ekranu 2017-12-28 o 11.26.08

Część H. wypełniają składający niebędący płatnikami, którzy wypełnili części D, F lub G informacji. Wpisywane jest tutaj imię i nazwisko osoby upoważnionej i składany jest jej podpis.

Zrzut ekranu 2017-12-28 o 11.35.00

Wiersz I. wypełniają płatnicy stypendiów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy, którzy wypełnili część E informacji. Ta część zawiera imię, nazwisko płatnika i jego podpis.

Zrzut ekranu 2017-12-28 o 11.38.04

Ostatni wiersz J. to adnotację urzędu, wypełniający zostawia je puste.

Zrzut ekranu 2017-12-28 o 11.39.10

Na koniec warto dodać, że w informacji nie wykazuje się przychodów (dochodów) wolnych od podatku dochodowego na podstawie przepisów ustawy, z wyjątkiem części E informacji, oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

PIT-8C zawiera także pouczenie, że za uchybienie obowiązkom płatnika, a także za złożenie informacji nieprawdziwej grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.

Matematyk, który ma ukończone studia w zakresie doradztwa podatkowego, zajmujący się księgowością i kadrami. Obecnie rozwiewa wątpliwości księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, webinarach i artykułach na blogach inFakt. W przystępny sposób opisuje trudne przypadki, które zna między innymi z prywatnej praktyki.