Jak poprawnie uzupełnić PIT-8AR? W jakich wierszach PIT-8AR wykazać poszczególne przychody? Czy płatnikowi będzie przysługiwało wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku?

W wcześniejszym opracowaniu omawiałam dokładnie informacje odnośnie obowiązku, terminie i formie składania PIT-8AR. W tym artykule skupię się na samym fakcie wypełnienia druku PIT-8AR. 

PIT-8AR

Jak poprawnie uzupełnić PIT-8AR?

W polu 1. wpisuje się NIP płatnika np. zleceniodawcy.

 Zrzut ekranu 2017-12-28 o 15.15.51

W kolejnej części A. wpisywany jest właściwy urząd skarbowy tj. urząd skarbowy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Następnie oznaczany jest cel złożenia formularza, czyli złożenie deklaracji lub korekta.

Zrzut ekranu 2017-12-28 o 15.16.55

Kolejny wiersz B. podawane są dane identyfikacyjne płatnika.

Zrzut ekranu 2017-12-28 o 15.21.27

Następna część C. to wykaz należnego zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego za poszczególne miesiące roku podatkowego.

W wierszu 1. są wpisywane pobrane podatki za wygrane w konkursach, grach i zakładach wzajemnych oraz nagrody związane ze sprzedażą premiową (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy). Od tych dochodów pobierany jest zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

 Zrzut ekranu 2017-12-28 o 15.27.21

Wiersz 2. to miejsce na wpisanie pobranego podatku ze świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów będących byłymi pracownikami (art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy). Od tych dochodów pobierany jest zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% należności.

Zrzut ekranu 2017-12-28 o 15.30.16

W wierszu 3. wpisujemy kwoty pobranego podatku z tytułu świadczeń pieniężnych otrzymanych przez funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4a ustawy. Od tych dochodów pobierany jest zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 20% należności.

Zrzut ekranu 2017-12-28 o 15.32.51

W wierszu 4. wpisujemy zryczałtowany, pobrany podatek za jednorazowe odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia wypłacane żołnierzom zwalnianym z zawodowej służby wojskowej (art. 30 ust. 1 pkt 13 ustawy). Od tych dochodów pobierany jest zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 20% należności.

Zrzut ekranu 2017-12-28 o 15.36.09

W wierszu 5. uzupełniamy kwoty pobranego zryczałtowanego z tytułu wypłat z IKZE (art. 30 ust.1 pkt 14 ustawy). Od tych dochodów pobierany jest zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% należności.

Zrzut ekranu 2017-12-28 o 15.42.23

W wierszu 6. wpisujemy kwoty pobrane zryczałtowanego podatku za należności osób zagranicznych, wymienione w art. 29 ustawy. Od tych dochodów pobierany jest zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% lub 20% należności, w zależności od źródła przychodu.

Zrzut ekranu 2017-12-28 o 15.46.11

Wiersz 7. to miejsce na wpisanie pobranego, zryczałtowanego podatku z tytułu odsetek od pożyczek (z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej), odsetek i dyskont od papierów wartościowych (art. 30a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy). Od tych uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy.

Zrzut ekranu 2017-12-28 o 15.49.54

W wierszu 8. wpisujemy pobrany podatek za otrzymane odsetki lub inne przychody od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania (art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy). Od tych uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy.

Zrzut ekranu 2017-12-28 o 15.54.57

W wierszu 9. wpisujemy pobrany, zryczałtowany podatek za dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy). Od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy.

Zrzut ekranu 2017-12-28 o 15.59.13

W wierszu 10. wpisujemy kwoty pobranego zryczałtowanego podatku od uzyskanego dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych (art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy). Od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy.

Zrzut ekranu 2017-12-28 o 16.04.26

W wierszu 11. uzupełnia się pobrany zryczałtowany podatek od kwoty wypłacane po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego (art. 30a ust. 1 pkt 6 ustawy). Od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy.

Zrzut ekranu 2017-12-28 o 16.06.55

W wierszu 12. wpisujemy podatek pobrany z tytułu dochodów członka pracowniczego funduszu emerytalnego z tytułu przeniesienia akcji (art. 30a ust. 1 pkt 7 ustawy). Od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy.

Zrzut ekranu 2017-12-28 o 16.09.11

W wierszu 13. uzupełniamy podatek z tytułu zbycia prawa poboru akcji (art. 30a ust. 1 pkt 8 ustawy). Od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy.

Zrzut ekranu 2017-12-28 o 16.10.48

W wierszu 14. wpisujemy kwoty pobranego podatku z tytułu innych należności nie wykazanych w wierszach 1-13.

Zrzut ekranu 2017-12-28 o 16.12.57

Wiersz 15. to suma pobranego zryczałtowanego podatku do przekazania do urzędu skarbowego za poszczególne miesiące z wierszy 1-14.

Zrzut ekranu 2017-12-28 o 16.17.36

Wiersz 16. zawiera wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego za poszczególne miesiące – zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej. 

Zrzut ekranu 2017-12-28 o 16.22.45

Wiersz 17. to kwoty do wpłaty za poszczególne miesiące roku podatkowego. Pola te są obliczane w ten sposób, że od kwot za poszczególne miesiące z wiersza 15 należy odpowiednio odjąć kwoty z wiersza 16.

Zrzut ekranu 2017-12-28 o 16.25.00

Część D. to miejsce na dane i podpis płatnika lub osoby wyznaczonej do obliczenia i pobrania podatku/pełnomocnika.

Zrzut ekranu 2017-12-29 o 09.32.46

Ostatnia część to adnotacje urzędowe, uzupełniający pole to pozostawia puste.

Zrzut ekranu 2017-12-29 o 09.42.02

Dodatkowe informacje o PIT-8AR

Deklaracja zawiera pouczenie, że za uchybienie obowiązkom płatnika grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.

Dodatkowo zawarte są wyjaśnia odnośnie tego, że kwoty zryczałtowanego podatku wykazywanego w wierszach 6 – 10 i 14 należy obliczać z uwzględnieniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Ponadto kwoty podatku i wynagrodzenia przysługującego płatnikom z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego zaokrągla się, zgodnie z art. 63 Ordynacji podatkowej. Oznacza to, że kwoty zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. Wyjątek stanowią podstawy opodatkowania z tytułu :

  • odsetek od pożyczek, z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej,
  • odsetek i dyskonta od papierów wartościowych,
  • odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów

gdzie kwoty podatków od nich pobierane zaokrągla się do pełnych groszy w górę.

Matematyk, który ma ukończone studia w zakresie doradztwa podatkowego, zajmujący się księgowością i kadrami. Obecnie rozwiewa wątpliwości księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, webinarach i artykułach na blogach inFakt. W przystępny sposób opisuje trudne przypadki, które zna między innymi z prywatnej praktyki.