Jak poprawnie uzupełnić PIT-4R? Jakie dane w nim zawrzeć? Wynagrodzenia i zaliczki za jaki okres zawrzeć w PIT-4R? Jakie wypłaty należy w PIT-4R wykazać?

W wcześniejszym opracowaniu omawiałam dokładnie informacje odnośnie obowiązku, terminie i formie składania PIT-4R. W tym artykule skupię się na samym fakcie wypełnienia druku PIT-4R. 

Jak poprawnie uzupełnić PIT-4R_

Jak poprawnie uzupełnić PIT-4R?

Wspominałam już, że w rozliczeniu za 2017 rok obowiązuje PIT-4R w wersji 6. W nagłówku formularza PIT-4R uzupełniany jest NIP płatnika np. pracodawcy.

Zrzut ekranu 2017-12-27 o 12.00.51

W kolejnej części A. wpisywany jest urząd skarbowy do którego wysyłany jest PIT-4R, czyli urząd skarbowy właściwy dla płatnika zaliczek np. pracodawcy. Tutaj także zaznacza się, czy składka jest deklaracja, czy jej korekta.

Zrzut ekranu 2017-12-27 o 12.10.36

Następna fragment PIT-4R dotyczy danych identyfikacyjnych płatnika. Jeśli jest on płatnikiem:

 • osobą fizyczną zaznacza odpowiednie pole i wpisuje nazwisko, imię i datę urodzenia,
 • nie będącym osobą fizyczną zaznacza odpowiednie pole i wpisuje nazwę firmy i REGON.

Zrzut ekranu 2017-12-27 o 13.23.16

Cały akapit C dotyczy wykazanie należnych zaliczek na podatek dochodowy z podziałem na poszczególne miesiące roku podatkowego. Warte podkreślenia jest, że wpisujemy zaliczki należnie – niekoniecznie są one takie jak wpłacone. Druga ważna kwestia, że są to zaliczki pomniejszone o składki zdrowotne.

W części C.1. wpisywana jest liczba podatników w danym miesiącu oraz zaliczki na podatek, o których mowa w art. 31 i art. 42e ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Chodzi tutaj o zaliczki odprowadzane przez :

 • zakłady pracy, zobowiązane do rozliczenia z tytułu :
  • stosunku służbowego,
  • stosunku pracy,
  • pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy,
  • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy,
  • a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej,
 • komornik sądowy lub podmiot niebędący następcą prawnym zakładu pracy, przejmujący jego zobowiązania, wynikające z:
  • stosunku służbowego,
  • stosunku pracy,
  • pracy nakładczej
  • oraz spółdzielczego stosunku pracy.

Zrzut ekranu 2017-12-27 o 13.50.49

W części C.2. jest mowa o zaliczkach z art. 33-35 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tutaj wpisywane są sumaryczne zaliczki wyliczane przez:

 • rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną obowiązane jako płatnicy pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od dokonywanych na rzecz członków spółdzielni lub ich domowników wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych, udziału w dochodzie podzielnym spółdzielni, a także uzyskiwanych od spółdzielni przez te osoby zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
 • organy rentowe obowiązane jako płatnicy pobierać zaliczki miesięczne od wypłacanych bezpośrednio przez te organy emerytur i rent, świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych oraz rent socjalnych,
 • osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy,
 • jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne – od wypłacanych przez nie stypendiów,
 • organy zatrudnienia – od świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy,
 • wojewódzkie urzędy pracy – od świadczeń wypłacanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • areszty śledcze oraz zakłady karne – od należności za pracę przypadającej tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
 • spółdzielnie – od oprocentowania wkładów pieniężnych członków spółdzielni, zaliczonego w ciężar kosztów spółdzielni,
 • oddziały Agencji Mienia Wojskowego – od wypłacanych żołnierzom świadczeń pieniężnych wynikających z przepisów ustawy o zakwaterowaniu,
 • centrum integracji społecznej – od wypłacanych świadczeń integracyjnych i motywacyjnej premii integracyjnej, przyznanych na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym,
 • podmiot przyjmujący na praktykę absolwencką – od świadczeń pieniężnych wypłacanych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich.

Zrzut ekranu 2017-12-27 o 14.04.47

Następna część C.3. jest to suma zaliczek za poszczególne miesiące roku podatkowego wykazanych w wierszach 1 i 2.

Zrzut ekranu 2017-12-27 o 14.11.45

Kolejna część C.4 dotyczy zaliczek na podatek, których pobór został ograniczony na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wpisywane są tutaj zaliczki ze:

 • stosunku służbowego,
 • stosunku pracy,
 • pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy,
 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy,
 • a w spółdzielniach pracy – wypłat z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej

gdy podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok zamierza opodatkować dochody łącznie z małżonkiem bądź jako osoba samotnie wychowująca dzieci, a za rok podatkowy przewidywane, określone w oświadczeniu:

 1. dochody podatnika nie przekroczą kwoty 85 528 zł, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej (zaliczki pobierane za miesiące roku podatkowego wynoszą 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu i są dodatkowo pomniejszane za każdy miesiąc o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek),
 2. dochody podatnika przekroczą 85 528 zł, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej lub dochody małżonka mieszczą się w niższym przedziale skali (zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu).

Zrzut ekranu 2017-12-27 o 14.31.59

Kolejna część C.5. jest przeznaczona do wpisania zaliczek które przypadały do pobrania w związku z ograniczeniem poboru zaliczek w poprzednich miesiącach na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy. 

Zrzut ekranu 2017-12-27 o 14.58.34

Część C.6. to dane liczbowe dotyczące dodatkowo pobranego podatku wynikającego z rozliczenia za rok ubiegły.

Zrzut ekranu 2017-12-27 o 15.01.16

Wiersz C.7. odnosi się do nadpłaty wynikającej z rozliczenia za rok ubiegły oraz zwrot nadpłat w gotówce, zaliczone na poczet należnej zaliczki.

Zrzut ekranu 2017-12-27 o 15.03.36

W części C.8. uzupełniamy pobrany podatek, przekazany na PFRON oraz zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych albo zakładowy fundusz aktywności.

Zrzut ekranu 2017-12-27 o 15.10.07

Następny wiersz C.9 związany jest zaliczkami na podatek pobranymi od świadczeń z tytułu działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18 ustawy. Chodzi tutaj o zaliczki z tytułu:

 • przychodów z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychodów z uprawiania sportu, stypendia sportowe oraz przychodów sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych,
 • przychodów z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi,
 • przychodów otrzymywanych przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek,
 • przychodów osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychodów z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej,
 • przychodów otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,
 • przychody otrzymywane przez członków Rady Mediów Narodowych,
 • przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, bądź właściciela nieruchomości,
 • przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • przychodów z praw majątkowych, w szczególności przychodów z praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Zrzut ekranu 2017-12-27 o 15.39.46

Wiersz C.10. zawiera zaliczki na podatek pobrane od innych należności, w tym wynikających z umowy aktywizacyjnej.

Zrzut ekranu 2017-12-27 o 15.42.04

W wierszu C.11. wpisujemy – sumę kwot za poszczególne miesiące z wierszy 3, 5, 6, 9 i 10 pomniejszoną o należności z wierszy 4, 7 i 8. Jeżeli różnica w danym miesiącu jest liczbą ujemną, należy wpisać 0. 

Zrzut ekranu 2017-12-27 o 15.50.02

W części C.12. wpisujemy wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego za poszczególne miesiące, zgodnie z art. 28 ordynacji podatkowej. Uregulowania są takie, że płatnikom i inkasentom przysługuje wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków, wynoszące:

 1. 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa,
 2. 0,1% kwoty podatków pobranych przez inkasentów na rzecz budżetu państwa.

Kwota należnego wynagrodzenia jest potrącana z kwoty podatków pobranych przez płatników lub inkasentów.

Stanowi o tym rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa.

Zrzut ekranu 2017-12-27 o 15.57.46

W wierszu C.13. są należne kwoty do wpłaty za poszczególne miesiące roku podatkowego. Pola wyliczane są w ten sposób, że od kwot za poszczególne miesiące z wiersza 11 należy odpowiednio odjąć kwoty z wiersza 12. Jeżeli różnica w danym miesiącu jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.

Zrzut ekranu 2017-12-27 o 16.03.44

Część D. zawarte są wyjaśnienia dotyczące wpłat np. wyjaśnienie różnicy pomiędzy kwotą pobranego podatku a kwotą wpłaconego podatku.

 Zrzut ekranu 2017-12-28 o 08.17.01

Wiersz E. to miejsce na wpisanie imienia i nazwiska podatnika oraz złożenie podpisu.

Zrzut ekranu 2017-12-28 o 08.19.07

Ostatnia część F. to adnotacje urzędu.

Zrzut ekranu 2017-12-28 o 08.19.36

Uwaga !!!

Kwoty zaliczek podaje się po zaokrągleniu do pełnych złotych.  Wartości do 50 gr pomija się, a kwoty przekraczające 50 gr zaokrągla się w górę do pełnych złotych. Przykładowo kwotę 120,31 zł zaokrągla się do 120 zł, a kwotę 137,89 zł zaokrągla się do 138 zł.

Matematyk, który ma ukończone studia w zakresie doradztwa podatkowego, zajmujący się księgowością i kadrami. Obecnie rozwiewa wątpliwości księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, webinarach i artykułach na blogach inFakt. W przystępny sposób opisuje trudne przypadki, które zna między innymi z prywatnej praktyki.