Ministerstwo finansów pracuje nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towaru i usług oraz Ordynacji podatkowej. Głównym celem projektu jest uproszczenie rozliczania podatku VAT oraz eliminacja nadużyć i wyłudzeń podatku. Jakie kary za błędy w JPK_VDEK zakłada projekt ustawy?

Postępy w pracach nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa można śledzić na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Kara za błędy w JPK_VDEK?

Jak wskazano w art. 1 pkt. 8) ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa, wprowadza się zmiany w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, które dotyczą kara związanych z błędnym przesyłaniem struktur JPK_VDEK. W przypadku gdy podatnik prześle ewidencję zawierającą błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym naczelnik urzędu skarbowego nakłada, w drodze decyzji karę. Wysokość kary pieniężnej nałożonej na podatnika wynosi 500 zł za każdą stwierdzoną nieprawidłowość. Warto zaznaczy, że w obecnym brzmieniu projektu ustawy nie zostałą doprecyzowana definicja nieprawidłowości. Oznacza to, że nieprawidłowością będą zarówno błędy dotyczące nieprawidłowego wykazania transakcji gospodarczej oraz błędy formalne np. literówki, pomyłki w treści.

Zgodnie z proponowanym zmianami, przed nałożeniem kary na przedsiębiorcę, naczelnik w pierwszej kolejności wzywa do złożenia korekty ewidencji. Dzięki szybkiej analizie przesyłanych danych urząd skarbowy na bieżąco jest w stanie weryfikować prawidłowość przesyłania danych. W związku z tym w wezwaniu naczelnik wskaże błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym.

Jeżeli przedsiębiorca w ciagu 14 dni od dnia doręczenia wezwania o stwierdzonych nieprawidłowościach, złoży do naczelnika urzędu skarbowego korektę wówczas zgonie z ust. 3h przytoczonego artykułu uniknie kary. Kary nie stosuje się także, w stosunku do przedsiębiorcy, który w związku z przesłaną błędną ewidencją lub dane niezgodne ze stanem faktycznym , za ten sam czyn poniósł odpowiedzialność za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.

Nałożoną karę należy uregulować bez wezwania w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji naczelnika urzędu skarbowego.
JPK_VDEK

Korekta JPK_VDEK

Jak przedstawiłem w tym artykule, struktura JPK_VDEK będzie się składać z dwóch głównych ewidencji. Projekt ustawy o zmianie ustawy o VAT, zakłada jeszcze jedną ważną zmianę dotyczącą sposobu dokonywania korekty. Zgodnie z art. 109 usr. 3d

“W przypadku stwierdzenia w przesłanej ewidencji błędów lub danych niezgodnych ze stanem faktycznym, lub w przypadku zmiany danych zawartych w tej ewidencji, podatnik jest obowiązany przesłać niezwłocznie korektę tej ewidencji”

Oznacza to, że podatnik będzie miał prawo do przesyłania i dokonywania korekty tylko tej ewidencji, która zawiera błędy. Korekta będzie więc podzielona na część deklaracyjną oraz część ewidencyjną. Będzie to korzystne dla podatnika starającego się o zwrot podatku VAT. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu:

“Należy zwrócić uwagę, że dokonanie korekty w przesłanej ewidencji VAT, która nie ma wpływu na część deklaracyjną VAT, zawartą we wspólnym pliku, nie będzie wywoływało skutków dla rozliczenia VAT. Jeżeli więc podatnik będzie korygował plik JPK_VAT w części ewidencyjnej np. w zakresie numeru NIP kontrahenta, wykazanym pierwotnie w przesłanej ewidencji, w formie pliku JPK_VAT, to złożenie korekty w tylko w tej części nie będzie miało wpływu np. na termin zwrotu nadwyżki VAT naliczonego wynikającego z przesłanego wcześniej rozliczenia VAT, zawartego w pierwotnym pliku.”

Taki mechanizm dokonywania korekty w określonych przypadkach pozwoli na wcześniejszy zwrot podatku VAT, ponieważ dokonanie korekty niemającej wpływu na kwoty podatku nie spowoduje wydłużenia terminu zwrotu.

Sprawdź swoją wiedzę na temat:

Korekty oraz kary za błędy w JPK_VDEK

Na przedsiębiorcę może zostać nałożona jednorazowa kara nie większa niż 500 zł?

Prawidłowo ! Błędnie

Przed nałożeniem kary urząd wzywa podatnika do złożenia korekty wskazując błędy lub niezgodności?

Prawidłowo ! Błędnie

Korekty JPK_VDEK należy dokonać w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji naczelnika urzędu skarbowego?

Prawidłowo ! Błędnie