Ministerstwo finansów pracuje nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towaru i usług oraz Ordynacji podatkowej. Głównym celem projektu jest uproszczenie rozliczania podatku VAT oraz eliminacja nadużyć i wyłudzeń podatku. Jakie kary za błędy w JPK_VDEK zakłada projekt ustawy?

Postępy w pracach nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa można śledzić na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Kara za błędy w JPK_VDEK?

Jak wskazano w art. 1 pkt. 8) ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa, wprowadza się zmiany w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, które dotyczą kara związanych z błędnym przesyłaniem struktur JPK_VDEK. W przypadku gdy podatnik prześle ewidencję zawierającą błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym naczelnik urzędu skarbowego nakłada, w drodze decyzji karę. Wysokość kary pieniężnej nałożonej na podatnika wynosi 500 zł za każdą stwierdzoną nieprawidłowość. Warto zaznaczy, że w obecnym brzmieniu projektu ustawy nie zostałą doprecyzowana definicja nieprawidłowości. Oznacza to, że nieprawidłowością będą zarówno błędy dotyczące nieprawidłowego wykazania transakcji gospodarczej oraz błędy formalne np. literówki, pomyłki w treści.

Zgodnie z proponowanym zmianami, przed nałożeniem kary na przedsiębiorcę, naczelnik w pierwszej kolejności wzywa do złożenia korekty ewidencji. Dzięki szybkiej analizie przesyłanych danych urząd skarbowy na bieżąco jest w stanie weryfikować prawidłowość przesyłania danych. W związku z tym w wezwaniu naczelnik wskaże błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym.

Jeżeli przedsiębiorca w ciagu 14 dni od dnia doręczenia wezwania o stwierdzonych nieprawidłowościach, złoży do naczelnika urzędu skarbowego korektę wówczas zgonie z ust. 3h przytoczonego artykułu uniknie kary. Kary nie stosuje się także, w stosunku do przedsiębiorcy, który w związku z przesłaną błędną ewidencją lub dane niezgodne ze stanem faktycznym , za ten sam czyn poniósł odpowiedzialność za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.

Nałożoną karę należy uregulować bez wezwania w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji naczelnika urzędu skarbowego.
JPK_VDEK

Korekta JPK_VDEK

Jak przedstawiłem w tym artykule, struktura JPK_VDEK będzie się składać z dwóch głównych ewidencji. Projekt ustawy o zmianie ustawy o VAT, zakłada jeszcze jedną ważną zmianę dotyczącą sposobu dokonywania korekty. Zgodnie z art. 109 usr. 3d

“W przypadku stwierdzenia w przesłanej ewidencji błędów lub danych niezgodnych ze stanem faktycznym, lub w przypadku zmiany danych zawartych w tej ewidencji, podatnik jest obowiązany przesłać niezwłocznie korektę tej ewidencji”

Oznacza to, że podatnik będzie miał prawo do przesyłania i dokonywania korekty tylko tej ewidencji, która zawiera błędy. Korekta będzie więc podzielona na część deklaracyjną oraz część ewidencyjną. Będzie to korzystne dla podatnika starającego się o zwrot podatku VAT. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu:

“Należy zwrócić uwagę, że dokonanie korekty w przesłanej ewidencji VAT, która nie ma wpływu na część deklaracyjną VAT, zawartą we wspólnym pliku, nie będzie wywoływało skutków dla rozliczenia VAT. Jeżeli więc podatnik będzie korygował plik JPK_VAT w części ewidencyjnej np. w zakresie numeru NIP kontrahenta, wykazanym pierwotnie w przesłanej ewidencji, w formie pliku JPK_VAT, to złożenie korekty w tylko w tej części nie będzie miało wpływu np. na termin zwrotu nadwyżki VAT naliczonego wynikającego z przesłanego wcześniej rozliczenia VAT, zawartego w pierwotnym pliku.”

Taki mechanizm dokonywania korekty w określonych przypadkach pozwoli na wcześniejszy zwrot podatku VAT, ponieważ dokonanie korekty niemającej wpływu na kwoty podatku nie spowoduje wydłużenia terminu zwrotu.

Na przedsiębiorcę może zostać nałożona jednorazowa kara nie większa niż 500 zł?

Correct! Wrong!

Przed nałożeniem kary urząd wzywa podatnika do złożenia korekty wskazując błędy lub niezgodności?

Correct! Wrong!

Korekty JPK_VDEK należy dokonać w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji naczelnika urzędu skarbowego?

Correct! Wrong!