Oprócz kodów tytułu ubezpieczenia w dokumentach ZUS posługujemy się także innymi symbolami. Warto zapoznać się z tymi informacjami i wiedzieć, gdzie ich szukać.

We wcześniejszych artykułach omawiałam formularze ZUS oraz kody tytułów ubezpieczeń, teraz pokrótce postaram się przybliżyć temat pozostały kodów.

Dokładne informacje zostały zawarte w załączniku nr 18 do rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.10.2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentówOkreślone zostały następujące kody :

 • stopnia pokrewieństwa/powinowactwa,
 • pracy w szczególnych warunkach,
 • pracy o szczególnym charakterze,
 • wojewódzkich oddziałów NFZ,
 • stopnia niepełnosprawności,
 • przyczyny wyrejestrowania ubezpieczonego,
 • rodzaju uprawnienia,
 • przyczyny wyrejestrowania płatnika,
 • typ identyfikatora,
 • świadczenia przerwy,
 • terminu przesłania deklaracji i raportów,
 • informacji o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 • numerów identyfikatorów deklaracji rozliczeniowych i imiennego raportu miesięcznego.

Inne kody ZUS

Kod stopnia pokrewieństwa/powinowactwa składa się z 2 znaków. 

01

małżonek
11 dziecko własne, przysposobione lub dziecko małżonka
21 wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka
30 matka
31 ojciec
32 macocha
33 ojczym
40 babka
41 dziadek
50 osoby przysposabiające osoby ubezpieczone
60 inni wstępni pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym

Kod pracy w szczególnych warunkach składa się z 3 znaków, zgodnych z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych. W pierwszym polu należy wpisać numer załącznika (1). natomiast w drugim i trzecim numer rodzaju pracy (zgodnie z poniższymi informacjami).

01

prace bezpośrednio przy przeróbce mechanicznej węgla oraz rud metali lub ich wzbogacaniu
02 prace udostępniające lub eksploatacyjne związane z urabianiem minerałów skalnych
03 prace pod ziemią bezpośrednio przy drążeniu tuneli w górotworze
04 prace bezpośrednio przy zalewaniu form odlewniczych, transportowaniu naczyń odlewniczych z płynnym, rozgrzanym materiałem (żeliwo, staliwo, metale nieżelazne i ich stopy)
05 prace bezpośrednio przy ręcznej obróbce wykańczającej odlewy: usuwanie elementów układu wlewowego, ścinanie, szlifowanie powierzchni odlewów oraz ich malowanie na gorąco
06 prace bezpośrednio przy obsłudze wielkich pieców oraz pieców stalowniczych lub odlewniczych
07 prace murarskie bezpośrednio w piecach hutniczych, odlewniczych, bateriach koksowniczych oraz w piecach do produkcji materiałów ceramicznych
08 prace bezpośrednio przy ręcznym zestawianiu surowców lub ręcznym formowaniu wyrobów szklanych w hutnictwie szkła
09 prace bezpośrednio przy kuciu ręcznym w kuźniach
10 prace bezpośrednio przy obsłudze agregatów i urządzeń do produkcji metali nieżelaznych
11 prace bezpośrednio przy obsłudze ciągów walcowniczych: przygotowanie, dozorowanie pracy walców lub samotoków, ingerencja przy wypadaniu i zaklinowaniu materiałów
12 prace przy obsłudze dźwignic bezpośrednio przy wytapianiu surówki, stopów żelaza lub metali nieżelaznych
13 prace bezpośrednio przy produkcji koksu w bateriach koksowniczych
14 prace bezpośrednio przy wypychaniu koksu z baterii koksowniczych, gaszeniu lub sortowaniu koksu
15 prace bezpośrednio przy produkcji materiałów formierskich lub izolacyjnoegzotermicznych używanych w odlewnictwie i hutnictwie
16 prace bezpośrednio przy ręcznym załadunku lub wyładunku pieców komorowych wyrobami ogniotrwałymi
17 prace bezpośrednio przy ręcznym załadunku lub rozładunku gorących wyrobów ceramicznych
18 prace bezpośrednio przy formowaniu wyrobów ogniotrwałych wielkogabarytowych przy użyciu ręcznych narzędzi wibracyjnych
19 prace przy ręcznym formowaniu, odlewaniu, czyszczeniu lub szkliwieniu wyrobów ceramicznych
20 prace nurka lub kesoniarza, prace w komorach hiperbarycznych
21 prace fizyczne ciężkie bezpośrednio przy przeładunku w ładowniach statku
22 prace rybaków morskich
23 prace na statkach żeglugi morskiej
24 prace na morskich platformach wiertniczych
25 prace w powietrzu wykonywane na statkach powietrznych przez personel pokładowy
26 prace bezpośrednio przy obsłudze urządzeń wiertniczych i wydobywczych przy poszukiwaniu złóż ropy naftowej lub gazu ziemnego
27 prace bezpośrednio przy obróbce odwiertów w górnictwie otworowym: ropy naftowej lub gazu ziemnego
28 prace bezpośrednio przy spawaniu łukowym lub cięciu termicznym w pomieszczeniach o bardzo małej kubaturze, z utrudnioną wentylacją (podwójne dna statków, zbiorniki, rury itp.)
29 prace bezpośrednio przy malowaniu, nitowaniu lub montowaniu elementów wyposażenia w pomieszczeniach o bardzo małej kubaturze z utrudnioną wentylacją (podwójne dna statków, zbiorniki, rury itp.)
30 prace wewnątrz cystern, kotłów, a także zbiorników o bardzo małej kubaturze po substancjach niebezpiecznych
31 prace przy ręcznym układaniu na gorąco nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
32 prace bezpośrednio przy przetwórstwie materiałów zawierających azbest lub prace rozbiórkowe związane z ich usuwaniem
33 prace garbarskie bezpośrednio przy obróbce mokrych skór
34 prace bezpośrednio przy zrywce lub ręcznej ścince drzew przenośną pilarką z piłą łańcuchową
35 prace w pomieszczeniach o narzuconej technologią temperaturze powietrza poniżej 0°C
36 prace fizyczne ciężkie w podziemnych kanałach ściekowych
37 prace tancerzy zawodowych związane z bardzo ciężkim wysiłkiem fizycznym
38 prace przy wywozie nieczystości stałych i płynnych oraz prace na wysypiskach i wylewiskach nieczystości związane z bardzo ciężkim wysiłkiem fizycznym
39 prace przy kuciu ręcznym w kuźniach przemysłowych oraz obsłudze młotów mechanicznych
40

prace przy produkcji węglików spiekanych, elektrod, rud i walczaków oraz żelazostopów

Kod pracy o szczególnym charakterze składa się z 3 znaków, zgodnych z załącznikiem nr 2 do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, z których. W polu pierwszym należy wpisać numer załącznika (2), a w drugim i trzecim należy wpisać numer rodzaju pracy (zgodnie z poniższymi informacjami).

01

prace pilotów statków powietrznych (pilot, instruktor)
02 prace kontrolerów ruchu lotniczego
03 prace mechaników lotniczych związane z bezpośrednią obsługą potwierdzającą bezpieczeństwo statków powietrznych na płycie lotniska
04 prace nawigatorów na statkach morskich oraz pilotów morskich
05 prace maszynistów pojazdów trakcyjnych (maszynista pojazdów trakcyjnych, maszynista instruktor, maszynista zakładowy, maszynista wieloczynnościowych i ciężkich maszyn do kolejowych robót budowlanych i kolejowej sieci trakcyjnej, kierowca lokomotywy spalinowej o mocy do 300 KM, pomocnik maszynisty pojazdów trakcyjnych) i kierowników pociągów
06 prace bezpośrednio przy ustawianiu drogi przebiegu pociągów i pojazdów metra (dyżurny ruchu, nastawniczy, manewrowy, ustawiacz, zwrotniczy, rewident taboru bezpośrednio potwierdzający bezpieczeństwo pociągu, dyspozytor ruchu metra, dyżurny ruchu i stacji metra)
07 prace funkcjonariuszy straży ochrony kolei
08 prace kierowców autobusów, trolejbusów oraz motorniczych tramwajów w transporcie publicznym
09 prace kierowców pojazdów uprzywilejowanych
10 prace kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne wymagające oznakowania pojazdu tablicą ostrzegawczą barwy pomarańczowej, zgodnie z przepisami Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.
11 prace operatorów reaktorów jądrowych
12 prace operatorów żurawi wieżowych, do obsługi których są wymagane uprawnienia kategorii IŻ lub równorzędne, oraz dźwignic portowych lub stoczniowych
13 prace przy bezpośrednim sterowaniu procesami technologicznymi mogącymi stwarzać zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ze skutkami dla bezpieczeństwa publicznego
14 prace przy bezpośrednim sterowaniu procesami technicznymi mogącymi spowodować awarię techniczną z poważnymi skutkami dla bezpieczeństwa publicznego
15 prace bezpośrednio przy produkcji materiałów wybuchowych, środków strzałowych, wyrobów pirotechnicznych oraz ich konfekcjonowaniu
16 prace bezpośrednio przy sterowaniu blokami energetycznymi wytwarzającymi energię elektryczną lub cieplną
17 prace elektromonterów bezpośrednio przy usuwaniu awarii oraz eksploatacji napowietrznych sieci elektroenergetycznych w warunkach prac pod napięciem
18 prace członków zespołów ratownictwa medycznego
19 prace członków zawodowych ekip ratownictwa (chemicznego, górskiego, morskiego, górnictwa otworowego)
20 prace pracowników jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, uczestniczących bezpośrednio w akcjach ratowniczych
21 prace nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, ośrodkach szkolno-wychowawczych, schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich
22 prace personelu sprawującego opiekę nad mieszkańcami domów pomocy społecznej dla przewlekle psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie dzieci i młodzieży lub dorosłych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
23 prace personelu medycznego oddziałów psychiatrycznych i leczenia uzależnień w bezpośrednim kontakcie z pacjentami, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
24 prace personelu medycznego w zespołach operacyjnych dyscyplin zabiegowych i anestezjologii w warunkach ostrego dyżuru

 Kod oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia składa się z trzech znaków.

01R Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu
02R Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy
03R Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie
04R Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze
05R Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi
06R Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie
07R Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie
08R Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
09R Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie
10R Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku
11R Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku
12R Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach
13R Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach
14R Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie
15R Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu
16R Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie

Kod stopnia niepełnosprawności składa się z 1 znaku.

0 osoba nieposiadająca orzeczenia o niepełnosprawności
1 osoba posiadająca orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności
2 osoba posiadająca orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
3 osoba posiadająca orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
4 osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności wydawane osobom do 16. roku życia

Kod przyczyny wyrejestrowania ubezpieczonego składa się z 3 znaków.

100 ustanie tytułu do ubezpieczeń/ubezpieczenia
500 zgon osoby ubezpieczonej
600 inna przyczyna wyrejestrowania
700 zawieszenie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej

Kod rodzaju uprawnienia składa się z 2 znaków.

11

wpis do ewidencji, na listę lub do rejestru
31 koncesja
32 zezwolenie
34 decyzja
40 uprawnienie inne niż wymienione wyżej

Kod przyczyny wyrejestrowania płatnika składa się z 3 znaków.

111

zaprzestanie prowadzenia pozarolniczej działalności
115 postanowienie sądu o ukończeniu postępowania upadłościowego
117 zgon płatnika składek
210 zawieszenie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej
211 wykreślenie z rejestru, ewidencji lub skreślenie z listy
311 decyzja właściwego organu o likwidacji płatnika składek będącego jednostką sektora finansów publicznych
350 wyrejestrowanie z ubezpieczeń ostatniej osoby, za którą płatnik miał obowiązek składania dokumentów ubezpieczeniowych
600

inna przyczyna wyrejestrowania

Typ identyfikatora składa się z 1 znaku.

P PESEL
N NIP
R REGON
1 dowód osobisty
2

paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość obywatela UE

Kod świadczenia/przerwy składa się z 3 znaków.

1. Przerwa w opłacaniu składek:

111 urlop bezpłatny
121 urlop wychowawczy udzielony na podstawie art. 186 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
122 urlop wychowawczy udzielony na podstawie art. 186 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
151 okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy, bez prawa do wynagrodzenia lub zasiłku
152 okres nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy

2. Rodzaj świadczenia:

212 zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia chorobowego
214 zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia wypadkowego
215 wyrównanie zasiłku wyrównawczego z ubezpieczenia chorobowego
216 wyrównanie zasiłku wyrównawczego z ubezpieczenia wypadkowego

3. Rodzaj świadczenia i przerwy:

311 zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
312 zasiłek opiekuńczy z ubezpieczenia chorobowego
313 zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego
314 zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego
315 wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
316 wyrównanie zasiłku opiekuńczego z ubezpieczenia chorobowego
317 wyrównanie zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego
318 wyrównanie zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego
319 zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego
320 wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego
321 świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego
322 świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego
323 wyrównanie świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia chorobowego
324 wyrównanie świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia wypadkowego
325 zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
326 wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
327 zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego
328 wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego
329 podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego
331 wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, finansowane ze środków pracodawcy
332 wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
335 wyrównanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, finansowane ze środków pracodawcy
336 wyrównanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
350 inne świadczenia/przerwy

 Kod terminu przesyłania deklaracji i raportów składa się z 1 znaku.

1

dla deklaracji składanych do 5. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni
2 dla deklaracji składanych do 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni
3 dla deklaracji składanych do 15. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni (kodu nie stosują płatnicy, dla których ma zastosowanie kod “4”)
4 dla deklaracji składanych do 15. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni przez wspólników spółek (jednoosobowych z ograniczoną odpowiedzialnością, cywilnych, jawnych, komandytowych, partnerskich), którzy opłacają składki wyłącznie za siebie, natomiast spółka zatrudnia pracowników lub inne osoby, podlegające z tego tytułu ubezpieczeniom, oraz przez osoby podlegające dobrowolnie ubezpieczeniu zdrowotnemu
5

dla deklaracji składanych za sędziów, prokuratorów, żołnierzy lub funkcjonariuszy, za których jest obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne

Kod informacji o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe składa się z 1 znaku.

1

w przypadku gdy informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek przekazał ubezpieczony
2 w przypadku gdy informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek przekazał płatnik składek
3

w przypadku gdy informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek przekazał Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Kody numerów identyfikatorów deklaracji rozliczeniowych i imiennego raportu miesięcznego składa się z 1 znaku i wygląda to następująco.

1) 01 – dla deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego

  02-39 włącznie – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej i imiennego raportu miesięcznego korygującego

2) w przypadku:

a)  powiatowych urzędów pracy, za bezrobotnych oraz osoby pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy,

b) wojskowych biur emerytalnych, Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Biura Emerytalnego Służby Więziennej, za emerytów i rencistów,

c)  jednostek organizacyjnych pomocy społecznej albo wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, za które opłacane są składki,

d)  banków rozliczających składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku dokonywania wypłaty emerytury lub renty z zagranicy,

e)  innych podmiotów rozliczających składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku dokonywania wypłat emerytury lub renty z zagranicy,

f)  instytucji rozliczającej składki na ubezpieczenie zdrowotne, dokonującej wypłaty renty strukturalnej zgodnie z przepisami o rentach strukturalnych i przepisami o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji Gwarancji Rolnej oraz przepisami o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

g) centrum integracji społecznej za osoby pobierające świadczenie integracyjne,

51 – dla deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego
52-69 włącznie – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej i imiennego raportu miesięcznego korygującego

3) w przypadku ZUS za emerytów i rencistów oraz osoby pobierające zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne:

51 – dla deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego
52-89 włącznie – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej i imiennego raportu miesięcznego korygującego

4) w przypadku sędziów, prokuratorów, żołnierzy lub funkcjonariuszy, za których powstał obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne:

70 – dla deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego
71-79 włącznie – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej i imiennego raportu miesięcznego korygującego

5) w przypadku deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego za dany miesiąc kalendarzowy, składanych przez syndyka upadłości za okres od dnia ogłoszenia upadłości:

80 – dla deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego
81-89 włącznie – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej i imiennego raportu miesięcznego korygującego

6) w przypadku płatników składek opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, składających za dany miesiąc więcej niż jedną deklarację rozliczeniową z różnymi kodami tytułu ubezpieczenia:

01 – dla pierwszej deklaracji rozliczeniowej składanej za dany miesiąc
02-39 włącznie – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 01
40 – dla drugiej deklaracji rozliczeniowej składanej za dany miesiąc
41-49 włącznie – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 40
51 – dla trzeciej deklaracji rozliczeniowej składanej za dany miesiąc
52-69 włącznie – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 51

7) w przypadku płatników składek zobowiązanych do sporządzenia i przekazania dokumentów rozliczeniowych za osobę sprawującą opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3:

40 – dla deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego
41-49 włącznie – dla deklaracji rozliczeniowej korygującej i imiennego raportu miesięcznego korygującego

Numer imiennego raportu miesięcznego powinien być zgodny z numerem deklaracji rozliczeniowej, do której jest dołączony.

Czytaj

Matematyk, który ma ukończone studia w zakresie doradztwa podatkowego, zajmujący się księgowością i kadrami. Obecnie rozwiewa wątpliwości księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, webinarach i artykułach na blogach inFakt. W przystępny sposób opisuje trudne przypadki, które zna między innymi z prywatnej praktyki.