Import towarów w procedurze uproszczonej różni się tym od tej standardowej, że podatnik może rozliczyć VAT z tytułu importu towarów w deklaracji VAT bez konieczności wcześniejszej zapłaty podatku do urzędu celnego. Mechanizm jest więc taki sam jak w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) czy importu usług.

Procedury uproszczone

Regulacje w tym zakresie zostały zawarte w art. 33a ustawy o VAT i dotyczą uproszczenia o jakim mowa w art. 166 oraz art. 182 Unijnego Kodeksu Celnego, w którym okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

Uproszczone procedury przewidziane w powyższych artykułach Unijnego Kodeksu Celnego to:

  • zgłoszenie celne uproszczone
  • wpis do rejestru zgłaszającego

Stosując jedną z powyższych form procedury uproszczonej podatnik może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów.  Zgodnie z art. 19a ust. 9 obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą powstania długu celnego, z zastrzeżeniem ust. 10a i 11.

Import towarów w procedurze uproszczonej

Obowiązki przed dokonaniem importu

Ważne jest to, że aby móc rozliczyć import towarów w deklaracji podatkowej podatnik jest zobowiązany do spełnienia dwóch podstawowych warunków.

Pierwszy z nich polega na przedstawieniu naczelnikowi urzędu celnego, przed którym podatnik dokonuje formalności związanych z importem towarów, wydanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu:

  • zaświadczeń o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczających odrębnie z każdego tytułu, w tym odrębnie w każdym podatku, odpowiednio 3% kwoty należnych składek i należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach; udział zaległości w kwocie składek lub podatku ustala się w stosunku do kwoty należnych wpłat za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość,
  • potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.

Jeżeli naczelnik urzędu celnego posiada aktualne dokumenty wówczas podatnik nie musi ich składać ponownie.

 W myśl art. 33a ust. 2a wymóg przedstawienia powyższych dokumentów uważa się za spełniony w przypadku złożenia przez podatnika oświadczenia o tej samej treści. Oświadczenie to, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

Drugi warunek, o którym należy pamiętać polega na tym, że podatnik, który zdecyduje się na rozliczanie importu towarów w procedurze uproszczonej jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu celnego oraz naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze rozliczania podatku w tejże procedurze jeszcze przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego będzie stosował takie rozliczenie.

Obowiązki po dokonaniu importu 

W terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów podatnik jest zobowiązany do przedstawienia organowi celnemu dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej. Jeżeli podatnik nie przedstawi tych dokumentów w podanym wyżej terminie wówczas traci prawo do rozliczenia podatku na zasadach procedury uproszczonej i jest zobowiązany do zapłaty podatku wraz z odsetkami.

W przypadku nieprzestrzegania przez podatnika 4-miesięcznego terminu, naczelnik urzędu skarbowego w drodze decyzji może pozbawiać podatnika możliwości rozliczania importu towarów na deklaracji VAT (czyli w procedurze uproszczonej) na okres 36 miesięcy licząc od okresu rozliczeniowego następującego po miesiącu, w którym doręczono decyzję.

Należy jednak zauważyć, że wydanie decyzji jest uzależnione od częstotliwości tego uchybienia oraz motywów działania podatnika.