Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ma wpływ na wymierzane grzywny za wykroczenia i przestępstwa skarbowe.

Czym się różni wykroczenie od przestępstwa skarbowego?

Wykroczenie skarbowe 

Zgodnie z art. 53 § 3 Ustawy Kodeks karny skarbowy (KKS), wykroczenie skarbowe jest to czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia (w 2017 r. – 10 000 zł). Wykroczeniem skarbowym jest także inny czyn zabroniony, jeżeli kodeks tak stanowi.

Przestępstwo skarbowe 

Z kolei zgodnie z z art. 53 § 2 KKS, przestępstwo skarbowe jest to czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności.

Grzywny za wykroczenie skarbowe

Grzywna za wykroczenie skarbowe określana jest kwotowo. Orzeka ją sąd w postępowaniu sądowym albo uprawniony funkcjonariusz (urzędnik) w postępowaniu mandatowym.

Kara grzywny za wykroczenie skarbowe może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, chyba że kodeks stanowi inaczej. W 2017 r. wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 2 000 zł brutto, zatem najniższa grzywna to 200 zł a najwyższa 40 000 zł. Wyrokiem nakazowym można wymierzyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających dziesięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia czyli do 20 000 zł.

Mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, czyli do 4 000 zł.

Wymierzając karę grzywny lub nakładając ją mandatem karnym, uwzględnia się także stosunki majątkowe i rodzinne sprawcy oraz jego dochody i możliwości zarobkowe.

Grzywny za wykroczenia i przestępstwa skarbowe w 2017

Grzywny za przestępstwo skarbowe

Zgodnie z art.23 KKS, wymierzając karę grzywny, sąd określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej. Jeżeli kodeks nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, najwyższa – 720.

Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę podobnie jak w przypadku wykroczenia skarbowego dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe.

Stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności. Zatem stawka dzienna w 2017 r. nie może być niższa niż 66,66 zł ani wyższa niż 26 664 zł. Minimalna grzywna za przestępstwo skarbowe w 2017 r. to 660,60 zł a maksymalna 19 198 080 zł.

Poniżej wymiar grzywien w 2017 r.

grzywny