Kiedy mamy do czynienia z wykroczeniami przeciwko przepisom ustawy o sus? Jakie grożą grzywny za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy o sus?

Grzywny za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy o sus

Grzywny za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy o sus

Art. 98 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych wskazuje na to, że płatnik składek albo osoba obowiązana do działania w imieniu płatnika:

  • nie dopełnia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w przewidzianym przepisami terminie,
  • nie zgłasza wymaganych ustawą danych lub zgłasza nieprawdziwe dane albo udziela w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmawia ich udzielenia,
  • udaremnia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli,
  • nie dopełnia obowiązku wypłacania świadczeń z ubezpieczeń społecznych i zasiłków finansowanych z budżetu państwa albo wypłaca je nienależnie,
  • nie prowadzi dokumentacji związanej z obliczaniem składek oraz z wypłatą świadczeń z ubezpieczeń społecznych,
  • nie dopełnia obowiązku przesyłania deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych raportów miesięcznych w przewidzianym terminie,
  • nie dopełnia obowiązku przekazywania dokumentów związanych z ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym w formie właściwej dla danego płatnika.

podlega karze grzywny do 5.000 złotych.

Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynów określonych wyżej przy opłacaniu składek lub dokonywaniu wpłat z innych tytułów, do których poboru jest obowiązany Zakład.

Informacje uzupełniające

Ustawowe terminy do opłacanie składek do ZUS (e-składki od 2018 roku), to nie później niż :

  • do 10 dnia następnego miesiąca – dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie,
  • do 5 dnia następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
  • do 15 dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników. 

Jeśli chodzi o zgłoszenia, to tutaj chodzi o zgłoszenia do ubezpieczeń zarówno przedsiębiorcy, jak i jego pracowników, zleceniobiorców, czy osoby współpracujące.

Także w przypadku kontroli, przedsiębiorca – płatnik zobowiązany jest do współpracy z ZUS i rzetelnego przekazywania informacji. Za utrudnianie przeprowadzania kontroli, ZUS może nałożyć karę grzywny.

Ostatnio ważna informacją jest forma składania dokumentów w ZUS. Płatnicy rozliczający składki za więcej niż 5 osób, są zobowiązani zgodnie art. 47a ust. 1 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, do przekazywania dokumentów do ZUS w formie elektronicznej.

Natomiast odnosząc się do art. 47a ust. 2 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, płatnicy rozliczający nie więcej niż 5 osób, mogą druki przekazywać w formie dokumentów papierowych. Nie ma też żadnych przeciwwskazań, aby przekazywali je do ZUS elektronicznie.

Matematyk, który ma ukończone studia w zakresie doradztwa podatkowego, zajmujący się księgowością i kadrami. Obecnie rozwiewa wątpliwości księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, webinarach i artykułach na blogach inFakt. W przystępny sposób opisuje trudne przypadki, które zna między innymi z prywatnej praktyki.