Jak powinna zostać zaksięgowana faktura korygująca w imporcie towarów? Czy faktura korygująca wystawiona przez kontrahenta z kraju trzeciego będzie podstawą do prawidłowego rozliczenia VAT?

Faktura korygująca w imporcie towarów

Faktura korygująca w imporcie towarów

Przedsiębiorcy dokonujący zakupu towarów z kraju trzeciego zgodnie z art. 33 ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług, są obowiązani do obliczenia i wykazania w zgłoszeniu celnym kwoty podatku, z uwzględnieniem obowiązujących stawek. Co do ogólnej zasady zgłoszenia celnego dokonuje się w formie elektronicznej lub pisemnej. Wyjątkiem jest sytuacja w której przepisy prawa celnego dopuszczają możliwość złożenia zgłoszenia celnego w formie ustnej lub innej czynności. Przykładem będą towary pozbawione charakteru handlowego znajdujących się w bagażu osobistym podróżnika.

Dokonując zgłoszenia celnego importer określa wartość towaru na postawie faktury zakupu lub dokumentu określającego wartość zakupionego towaru. Naczelnik urzędu celno-skarbowego na podstawie zgłoszenia celnego wydaję decyzję określającą należności podatkowe. Należy je uregulować w terminie 10 dni od powiadomienia podatnika o wysokości należności celnych. W praktyce może okazać się, że kontrahent z kraju trzeciego wystawi fakturę dot. zakupu zamówienia towaru, a po dokonaniu oclenia i przyjęciu towaru w magazynu importer może np. stwierdzić braki w zamówieniu, uszkodzenia co z uwagi na współprace handlową może się przełożyć na skorygowanie faktury pierwotnej.

Prawo do odliczenia VAT z faktury

Czy faktura korygująca w imporcie towarów, daje podatnikowi prawo do skorygowania podatku VAT zapłaconego od danej transakcji? Niestety, nie. Podstawą odliczenia podatku naliczonego, jest co do zasady dokument celny a nie faktura / faktura korygująca wystawiona przez kontrahenta. Urząd celny natomiast nie ma obowiązku weryfikować zgłoszenia celnego, natomiast w przypadku stwierdzenia nieprawidłowej wartości wyda decyzję określającej prawidłową wartość podatku. W praktyce oznacza to, że w przypadku błędu formalnego, przeliczenia wartości Urząd celny poprawi wartości dla wskazania prawidłowej kwoty VAT naliczonego, natomiast nie ma obowiązku sprawdzania braków w zamówieniu.

Wystawienie faktury korygującej przez kontrahenta z kraju trzeciego, która spowoduje zmianę wysokości pobranego podatku przez urząd celny wynikającego ze zgłoszenia, nie będzie podstawą do dokonania korekty VAT naliczonego. Natomiast zgodnie z art. 33 ust. 3 po przyjęciu zgłoszenia celnego podatnik może wystąpić do naczelnika urzędu celno-skarbowego o wydanie decyzji określającej podatek w prawidłowej wysokości. Oznacza to, że podatnik ma prawo zwrócić się z wnioskiem do urzędu celnego w sprawie określenia poprawnej wartości podatku naliczonego wynikającego np. z faktury korygującej, urząd określi wówczas w drodze decyzji nową wartość podatki naliczonego. Warto natomiast zaznaczyć, że zgodnie z art. 40 ustawy o VAT w przypadku gdy kwota podatku została nadpłacona, podatnikowi nie przysługuje zwrot nadpłaconego podatku, jeżeli kwota nadpłaconego w imporcie podatku pomniejszyła kwotę podatku należnego.

Więcej informacji na temat zwolnienia z cła zostało opisane w tym artykule.