Kiedy mamy do czynienia z taki zdarzeniem? Jak je dokumentować? W jakiej dacie mamy obowiązek podatkowy przy eksporcie towaru? Jak zafakturować taką sprzedaż?

Definicja

Zgodnie z art. 2 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, poprzez eksport towarów należy rozumieć dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium Polski poza terytorium Unii Europejskiej przez:

a) dostawcę lub na jego rzecz, lub

b) nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych

– jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez właściwy organ celny określony w przepisach celnych.

Obowiązek podatkowy

Nie ma szczególnych uregulować w przypadku takich usług, zatem należy odnieść się do zasady ogólnej która mówi, że obowiązek podatkowy występuje w dacie dokonania dostawy towaru. Faktury są wystawiane maksymalnie do 15. dnia kolejnego miesiąca, po miesiącu w którym usługa została wykonana.

Eksport towaru

Stawka VAT

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, przy eksporcie towarów stawka wynosi 0%. Stosuje się ją pod warunkiem, że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej. Tym dokumentem jest w szczególności: 

  1. dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez właściwy organ celny wydruk tego dokumentu,
  2. dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność,
  3. zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez właściwy organ celny.

Jeżeli warunek dokumentacyjny nie zostanie spełniony na czas, to stosujemy do tej transakcji stawkę 23%. Otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej w terminie późniejszym upoważnia go do dokonania korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał ten dokument.

Należy pamiętać o dwóch ważnych kwestiach korekta nie jest obligatoryjna, jest to prawo podatnika, a nie jego obowiązek. A druga ważna rzecz, jeśli z tej opcji podatnik chce skorzystać, to należy korekty dokonać w okresie otrzymania dokumentów, a nie cofać się z korektą do okresu w którym wystąpił obowiązek podatkowy.

Jeżeli podatnik otrzymał całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów, stawkę podatku 0% w eksporcie towarów stosuje się w odniesieniu do otrzymanej zapłaty, pod warunkiem że wywóz towarów nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał tę zapłatę, oraz podatnik w tym terminie otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej.

Dokumentacja

Z uwagi na to, że w różnych krajach stosuje się różne potwierdzenia, ustawodawca określił katalog otwarty dokumentów które mogą poświadczać wywóz towarów poza UE. Za taki dokument należy uznać między innymi IE-599 przesyłany przez urząd celny. 

Matematyk, który ma ukończone studia w zakresie doradztwa podatkowego, zajmujący się księgowością i kadrami. Obecnie rozwiewa wątpliwości księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, webinarach i artykułach na blogach inFakt. W przystępny sposób opisuje trudne przypadki, które zna między innymi z prywatnej praktyki.