W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2018 jednego, indywidualnego rachunku składkowego dla każdego płatnika pojawia się szereg pytań. Zatem w oparciu o materiały z ZUS przedstawiamy e-składkę w pytaniach.

Skąd płatnik dowie się o tym, jaki ma numer rachunku składkowego?

ZUS prześlę informacje do płatnika listem poleconym na adres siedziby firmy albo na adres do korespondencji.

Co zrobić, jeśli płatnik nie otrzyma listu z indywidualnym numerem?

Jeśli płatnik do końca 2017 r. nie dostanie z ZUS informacji lub jeśli ją zgubi, musi skontaktować się z naszą najbliższą placówką lub z Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem 022 560 16 00. Dotychczasowe numery zostaną zamknięte 31 grudnia i bez nowego numer płatnik nie opłaci składek, w tym składki za grudzień 2017.

Jak sprawdzić, czy numer składkowy jest poprawny?

Swój numer można sprawdzić w każdej placówce ZUS lub w Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem 022 560 16 00. Rachunek powinien zawierać numer identyfikacyjny 60000002, a ostatnie 10 cyfr rachunku to NIP płatnika.

indywidualny rachunek składkowy

Co zrobić jeśli przesłany rachunek składkowy nie zawiera NIP płatnika?

W numerze rachunku składkowego musi być numer NIP płatnika, z którym się zgłosił do ZUS. Jeśli płatnik stwierdzi, że NIP jest błędny, musi skontaktować się z placówką ZUS, która dokona sprawdzenia danych identyfikacyjnych.

Jakie dane od 1 stycznia 2018 należy wpisać w tytule przelewu do ZUS?

Jedyne informacje, jakie od 1 stycznia 2018 r. należy wpisać na przelewie, to kwota składki, nadawca i odbiorca płatności oraz numer rachunku składkowego.

Do tej pory w bankowości internetowej była formatka przelewu do ZUS. Czy teraz będziemy robić zwykły przelew?

Tak. Od 1 stycznia do opłacenia składek płatnik będzie korzystał ze zwykłego przelewu, takiego, jakim płacimy inne rachunki np. za telefon.

Czy składki za pracowników, zleceniobiorców i osoby współpracujące będą wpłacane na rachunek indywidualny płatnika składek?

Tak. Od 1 stycznia będziemy robić tylko jeden przelew. Nie ma znaczenia, czy płatnik zatrudnia pracowników, czy samodzielnie prowadzi firmę. Nie jest też istotne, na ile funduszy i ubezpieczeń opłacane są składki – to będzie wciąż jeden przelew.

W liście z ZUS są dwa rachunki bankowe, a miał być jeden. Dlaczego?

Są wyjątki, tj. płatnicy którzy rozliczają składki nie tylko z tytułu prowadzonej działalności ale np. dodatkowo za nianie będą mieli nadane dwa rachunki. Jest to niewielka grupa płatników składek. Zatem jeśli płatnik rozlicza składki nie tylko za swoich pracowników, ale np. prowadzi firmę i zatrudnia nianię, to składki będziesz opłacał na dwa rachunki.

Płatnik ma zaległości w ZUS. Dokona płatności za bieżące składki. Jak zostanie to rozliczone?

Od 1 stycznia nie będziemy wpisywać na przelewie, jakiego okresu dotyczy wpłata. Dlatego wpłatę ZUS rozliczy w pierwszej kolejności na najstarsze zadłużenie wraz z odsetkami. Nowe zasady rozliczania składek mogą zatem wpłynąć na podleganie dobrowolnym ubezpieczeniom. Jeśli osoba objęta jest obowiązkowymi ubezpieczeniami, to nadal będzie ubezpieczona, ale na jej koncie powstanie zaległość.

Co jeśli płatnik pomyli się i wpisze błędny numer rachunku bankowego, a potem po terminie dokona właściwej wpłaty?

Jeśli ZUS otrzyma wpłatę po terminie płatności składki, to pobierze należne odsetki.

Jak płatnik może sprawdzić, czy nie zalega z płatnościami w ZUS?

Płatnik może złożyć do ZUS wniosek o ustalenie salda na koncie. Informację taką płatnik znajdzie również na swoim koncie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Czy wprowadzenie indywidualnego numeru rachunku zmieni zasady rozliczania wpłat?

Tak. Wraz z wprowadzeniem indywidualnego numeru rachunku składkowego (NRS) zmienią się zasady rozliczania wpłat. Na przelewie płatnik  nie będzie wskazywał ubezpieczenia/funduszu, typu wpłaty i miesiąca, za który opłaca składki. Wszystkie składki – niezależnie za jaki miesiąc i na jakie ubezpieczenia/ fundusz – będą opłacane jedną wpłatą.

Wpłatę przekazaną na numer rachunku składkowego ZUS rozdzieli na pokrycie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Emerytur Pomostowych, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Będą one rozdzielane wg zasady proporcjonalnego procentowego podziału wpłaty według kwot składek przypadających do zapłaty na poszczególne fundusze w deklaracji złożonej za ostatni miesiąc kalendarzowy.

Zmiana zasad rozliczania składek będzie obowiązywała dla wpłat dokonanych od 1.01.2018 r.

Jakie są korzyści z wprowadzenia e-składki?

 • płatnik płaci składki jednym, zwykłym przelewem (zamiast trzech albo czterech) – niższe koszty bankowe,
 • płatnik będzie przekazywał składki na indywidualny Numer Rachunku Składkowego – jeden rachunek dla jednego płatnika,
 • ZUS zaksięguje wpłatę na właściwym koncie płatnika – wpłata będzie niezwłocznie rozliczona,
 • na przelewie płatnik nie podaje danych: NIP/REGON/PESEL/Dowód osobisty/Paszport, numer deklaracji, miesiąca za który opłacane są składki, numeru decyzji/umowy/tytułu wykonawczego – brak wpłat niezidentyfikowanych z kontem płatnika,
 • płatnik wpisuje na przelewie tylko Numer Rachunku Składkowego – szybkie wypełnienie i wykonanie przelewu.
 • wpłata będzie rozliczona na najstarsze zadłużenie – mniej odsetek.

Warunek jest poprawne podanie w dokumencie płatniczym swojego indywidualnego numeru rachunku składkowego.

Na jaki rachunek bankowy należy dokonać wpłaty za grudzień 2017?

Jeżeli płatnik chce opłacić składki za grudzień 2017 r. w terminie do 31 grudnia 2017 r. (tj. przed terminem ich płatności) – to powinien zrobić to na dotychczasowych zasadach, tj. wykonuje przelewy odrębnie na każde ubezpieczenia albo fundusz:

 • 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000 – na ubezpieczenia społeczne,
 • 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000 – na ubezpieczenie zdrowotne,
 • 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000 – na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • 68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 – na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Jeżeli natomiast będzie opłacał składki za grudzień 2017 r. po 1 stycznia 2018 r. to robi to już na jednym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego. Dotychczasowe rachunki bankowe ZUS będą zamknięte.

Od kiedy ZUS będzie informować o NRS. Czy będzie to przesyłka listowna? 

Informacja o numerach rachunków składkowych będzie wysyłana od 1 października 2017 r. do:

 • wszystkich płatników składek, którzy mają aktywne konta w ZUS oraz
 • płatników, którzy już zakończyli działalność i wyrejestrowali konta w ZUS lecz pozostało na nich zadłużenie.

Wraz z numerem rachunku składkowego płatnik otrzyma informację o zasadach opłacania i rozliczania składek po 1 stycznia 2018 r. Otrzyma także list, w którym będą przedstawione najważniejsze projekty realizowane w ZUS i dedykowane płatnikom składek.

Informacja będzie wysyłana listem poleconym ale bez zwrotnego potwierdzenia odbioru. Oznacza to, że wszystkie niedoręczone przesyłki zostaną zwrócone do ZUS, co umożliwi zweryfikowanie danych adresowych i ponowne skierowanie informacji do płatnika.

Do kogo będzie wysyłana informacja o NRS, jeśli ustanowiony jest pełnomocnik?

Informację o indywidualnym numerze rachunku ZUS wyśle wyłącznie do płatnika składek. Informację zostaną wysłane na podany niego adres do korespondencji lub adres siedziby (o ile adres do korespondencji nie został podany).

Czy przed 1 stycznia 2018 r. można złożyć zlecenie płatnicze na NRS z datą przyszłą czyli po 1 stycznia 2018 r.?

Jeżeli płatnik opłaca składki do ZUS z rachunku bankowego – musi skontaktować się ze swoim bankiem, czy takie zlecenie będzie możliwe. Natomiast gdy składki do ZUS płatnik opłaca na poczcie, to taka wpłata nie będzie mogła być zrealizowana.

Matematyk, który ma ukończone studia w zakresie doradztwa podatkowego, zajmujący się księgowością i kadrami. Obecnie rozwiewa wątpliwości księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, webinarach i artykułach na blogach inFakt. W przystępny sposób opisuje trudne przypadki, które zna między innymi z prywatnej praktyki.