Działalność na urlopie wychowawczym – czy jest to możliwe? Czy pracodawca może nie zgodzić się na takie rozwiązanie? Jak będzie wyglądać kwestia opłacania składek ZUS?

Działalność na urlopie wychowawczym

Urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy jest uprawnieniem pracownika, który zatrudniony co najmniej 6 miesięcy. Wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy i udzielany na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia. O taki urlop pracownik musi zawnioskować nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu, składając pracodawcy pisemne oświadczenie w tej sprawie.

Działalność na urlopie wychowawczym

Często spotykam się z pytaniem, czy podczas przebywania na urlopie wychowawczym można założyć działalności. Odpowiedź jest, że nie ma przeszkód z założeniem takiej działalności, ale pod warunkiem, że nie spowoduje to trwałego zaprzestania sprawowania opieki nad dzieckiem.

Dokładne uregulowania w tym zakresie zawiera art. 1862. ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy. Jest w nim określone, że w czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.W razie ustalenia, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, pracodawca wzywa pracownika do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania.

Składki ZUS

Z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym opłacane są składki ZUS. Natomiast w momencie założenie działalności, obowiązkowo z działalności są opłacane składki ZUS. Przyszły przedsiębiorca po spełnieniu warunków może opłacać preferencyjne składki ZUS.

Dodatkowo osoba przebywająca na urlopie wychowawczym jest obowiązana poinformować płatnika składek, czyli pracodawcę o podleganiu ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż przebywanie na urlopie wychowawczym. Stanowi o tym art. 36 ust. 2a ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.