Sklepy internetowe  są niewątpliwie coraz popularniejszym zjawiskiem. Dla kupujących to duża oszczędność czasu a wielu przypadkach także pieniędzy. A dla sprzedającego…problem z dokumentowaniem sprzedaży ? W tym artykule dowiesz się w jaki sposób dokumentować sprzedaż towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej z  innych krajów unijnych czy spoza UE.

Sprzedaż z Polski do innego kraju Unii Europejskiej – sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju

Faktury

Zgodnie z art.106b ust.1 pkt2 ustawy o VAT, przedsiębiorca jest zobowiązany do wystawienia  faktury w przypadku sprzedaży wysłkowej na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej dzialalności gospodarczej z innego kraju unijnego.

Sprzedaż z Polski do kraju trzeciego (czyli spoza UE) – eksport towarów

Faktury

W przypadku sprzedaży towarów wysyłanych osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej z kraju spoza UE nie trzeba wystawiać faktury. Przepisy podatkowe nie nakładają na przedsiębiorcę takiego obowiązku.

Kasa fiskalna (dla sprzedaży do innego kraju unijnego oraz poza UE)

Zasadniczo, każda sprzedaż na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej powinna być zewidencjowana na kasie fiskalnej. Wynika to z art.111 ust.1 ustawy o VAT. Przepisy podatkowe dają jednak przedsiębiorcy pewne możliwości zwolenienia z  kasy fiskalnej. Katalog zwolnień przedstawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4.11.2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Dokumentowanie sprzedaży w sklepie internetowym. Sprzedaż w UE i poza UE

Limit 20 000 zł

Przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej, jeżeli jego sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczy limitu 20 000 zł w skali roku. Jeżeli podatnik rozpocznie działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego wówczas (dla tego roku) limit ten liczy się proporcjonalnie.

Zapłata na rachunek bankowy + ewidencja 

Druga możliwość polega na tym, że zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres)

Zwolnienie z kasy nie dla każdego 

W przypadku gdy przedsiębiorca dokonuje sprzedaży towarów wymienionych w §4 powyższego Rozporządzenia nie ma prawa do skorzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej i każdą sprzedaż na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej musi rejestrować  na kasie fiskalnej.

Towary, których sprzedaż nie daje prawa do zwolenienia z kasy fiskalnej to m.in.:

  • części do silników
  • sprzęt radiowy, telewizyjny i telekomunikacyjny
  • sprzęt fotograficzny, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego
  • zapisane i niezapisane nośniki danych cyfrowych i analogowych
  • wyroby tytoniowe, napoje alkoholowe
  • perfumy, wody toaletowe