Czy dni na poszukiwanie pracy stanowią dodatkowy urlop pracownika? W jakim wymiarze przysługują? Czy pracownik musi o nie wnioskować? W jakich przypadkach można je uzyskać?

Na wstępie należy podkreślić, że dni na poszukiwanie pracy przysługują wyłącznie pracownikowi i to w określonych sytuacjach. Omawiane niżej przepisy nie mają zastosowania do zleceniobiorców, osób wykonujących dzieło, czy prowadzących działalność gospodarczą.

Art. 37 ustawy z dnia 26.06.1974 r. kodeks pracy określa, że  w okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Dni wolne na poszukiwanie pracy

 Wymiar zwolnienia wynosi:

 1. 2 dni robocze – w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia,
 2. 3 dni robocze – w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia, także w przypadku jego skrócenia z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników.

Oznacza to, że dni wolne na poszukiwanie pracy przysługują pracownikom zatrudnionym na podstawie:

 • umowy na czas nieokreślony,
 • umowy na czas określony zawartej na okres przekraczający 6 miesięcy i zawierającej w swej treści klauzulę o dopuszczalności wypowiedzenia,
 • umowy na okres próbny wynoszący 3 miesiące.

Warto pamiętać, że gdy wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub określony, następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia oraz dodatkowe dni na poszukiwanie pracy.

Pracownik oczywiście zachowuje prawo do wynagrodzenia za dni wolne na poszukiwanie pracy. Przy jego obliczaniu stosuje się takie same zasady, jak przy urlopach wypoczynkowych. Niewykorzystanie prawa do dodatkowego urlopu nie wiąże się z koniecznością wypłaty ekwiwalentu. Jeśli pracodawca nie wypłaci wynagrodzenia za dni wolne pracownik ma prawo domagać się spełnienia roszczenia w terminie 3 lat. 

Zatem te dni na poszukiwanie pracy można powiedzieć stanowią dodatkowy urlop, niezależny od urlopu wypoczynkowego. Należy pamiętać, że nie ma znaczenia wymiar etatu i rodzaj zawartej umowy (próbny, na czas określony lub nieokreślony). 

Kolejna bardzo ważna rzecz, to że taki urlop przyznawany jest na wniosek pracownika, a nie odgórnie. Więc oczywiście może zdarzyć się sytuacja, że pracownik takich dni nie będzie potrzebował i o nie nie zawnioskuje. Dni tego mogą być wykorzystane łącznie lub w dowolnych częściach ustalonych między stronami. Pracodawca udzielając zwolnienia nie może żądać dodatkowych dokumentów lub zaświadczeń od pracownika.

Podkreślę raz jeszcze, że prawo do dodatkowych dni wolnych przysługuje jedynie tym osobom, którym umowę wypowiedział pracodawca, a także gdy pracownik odmówił przyjęcia proponowanego wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy. Z dodatkowych dni nie może skorzystać zatrudniony, który sam dokonał wypowiedzenia, albo umowę z nim rozwiązano za porozumieniem stron. Przeznaczeniem tych dni wolnych jest znalezienie nowego zatrudnienia, zatem nie przysługuje on osobom, które zdobyły już nowe zatrudnienie, lub które po zakończeniu okresu wypowiedzenia zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Podsumowanie

W omawianym temacie dodatkowych dni na poszukiwanie pracy należy pamiętać o tym, że :

 • przysługują one wyłącznie pracownikowi,
 • wymiar etatu nie ma znaczenia,
 • pracownika musi obowiązywać przynajmniej dwutygodniowy okres wypowiedzenia, aby takie dni otrzymać,
 • dodatkowe dni wolne są przyznawane na wniosek pracownika,
 • umowa o pracę musi zostać rozwiązana przez wypowiedzenie ze strony pracodawcy,
 • podczas tych dni wolnych pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia,
 • wymiar dni wolnych wynosi 2 lub 3 dni.

Matematyk, który ma ukończone studia w zakresie doradztwa podatkowego, zajmujący się księgowością i kadrami. Obecnie rozwiewa wątpliwości księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, webinarach i artykułach na blogach inFakt. W przystępny sposób opisuje trudne przypadki, które zna między innymi z prywatnej praktyki.