VAT 27 to informacja podsumowująca w obrocie krajowym. Dotyczy transakcji (dostawy towarów i/lub świadczenia usług), dla których podatnikiem jest nabywca.

Zgodnie z art. 101a ust.1 ustawy o VAT do składania w US „informacji podsumowującej w obrocie krajowym” VAT 27 są zobowiązani podatnicy dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi, dla których podatnikiem jest nabywca, w przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8.

Chodzi zatem o dostawę towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a) dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,

b) nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

c) dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122;

a także o dostawę usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a) usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,

b) usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15.

VAT-27

Towary z załącznika nr 11 do ustawy o VAT

Załącznik nr 11 ustawy o VAT zawiera 41 grup towarów objętych odwrotnym obciążeniem, wśród których znajdują się m.in.

 • Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej
 • Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej
 • Ołów, cynk, cyna nieobrobione plastycznie
 • Druty z miedzi i jej stopów
 • Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym-wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota o próbie 325 tysięcznych lub większej, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym
 • Surowce wtórne metalowe, ze szkła, z papieru i tekstury, z tworzyw sztucznych, z gumy

Wyjątek 

Zgodnie z art. 17 ust. 1c procedurę odwrotnego obciążenia w przypadku poz. 28a-28c załącznika nr 11 a więc:

 • Przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10 kg, takie jak: laptopy i notebooki; komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne – wyłącznie komputery przenośne, takie jak: tablety, notebooki, laptopy
 • Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony
 • Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z  elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów

stosuje się, jeżeli łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekracza kwotę 20 000 zł.

W myśli ustawy o VAT za jednolitą gospodarczo transakcję uznaje się:

 • transakcję obejmującą umowę, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw powyższych towarów nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy
 • obejmującą więcej niż jedną umowę, jeżeli okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie tymi towarami

Obniżenie wartości dostaw dokonywanych w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, w szczególności przez udzielenie po ich dokonaniu nabywcy opustu lub obniżki ceny (powodujących obniżenie transakcji poniżej 20 000 zł), nie wpływa na określenie podatnika obowiązanego do rozliczenia kwoty podatku z tytułu dostawy towarów dokonywanej w ramach tej transakcji.

VAT-27 składa się  za okresy rozliczeniowe, w których powstał obowiązek podatkowy, w terminach przewidzianych dla złożenia przez podatnika deklaracji podatkowych VAT-7, VAT-7K czy VAT-7D, a zatem do 25. dnia miesiąca następującego po danym miesiącu lub kwartale (w zależności od tego jak podatnik rozlicza się z VAT).