W praktyce zdarzają się sytuacje, w których przedsiębiorca zatrudnia tego samego pracownika z wyższą podstawą wynagrodzenia. Czy ZUS może zakwestionować podstawę wymiaru składek społecznych, od wynagrodzenia znacząco wyższego niż poprzednie?

Czy ZUS może zakwestionować podstawę wymiaru składek społecznych

Czy ZUS może zakwestionować podstawę wymiaru składek społecznych?

Wysokość wynagrodzenia za pracę ma wpływ na ew. wysokość świadczeń wypłacanych wypłacanych z ubezpieczenia chorobowego. Najczęstszymi wypłacanymi zasiłkami staje się zasiłek chorobowy oraz macierzyński. Zawierając stosunek pracy, strony posiadają nieograniczoną swobodę w tworzeniu treści stosunku pracy. Natomiast warto pamiętać, żeby wynagrodzenie za pracę zostało ustalone rzetelnie do wykonywanych obowiązków i w oparciu o zasady współżycia społecznego. Pracodawca powinien także wziąć pod uwagę zasadę solidarności wobec innych osób ubezpieczonych, co oznacza, że wynagrodzenie pracownika nie powinno rażąc przewyższać wkładu pracy, aby nie przekładało się to na wypłatę świadczeń w kwocie nienależnej pracownikowi.

Często pracodawcy zastanawiają się czy ZUS może zakwestionować podstawę wymiaru wynagrodzenia pracownika oraz posiada do tego niezbędne kompetencje. Z takim pytaniem wystąpił sąd okręgowy w Częstochowie do Trybunału Konstytucyjnego. W wyroku z dnia 29 Listopada 2017 r. sygn. akt P 9/15 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że ZUS może zakwestionować podstawę wymiaru składki.

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, w świetle Konstytucji, wysokość wynagrodzenia umownego, rzutującego na podstawę wymiaru składek, może i powinna podlegać weryfikacji z uwagi na wskazany wyżej publicznoprawny charakter stosunku ubezpieczeniowego. Dziać się tak powinno wówczas, gdy ogół okoliczności wskazuje na nieważność umowy o pracę w części dotyczącej wynagrodzenia, bo nie spełnia ono wymogów art. 78 § 1 K.p., a więc nie odzwierciedla jakości, ilości i rodzaju wykonanej pracy. W takiej sytuacji ZUS może zastosować – w swej istocie nadzwyczajny – tryb ustalenia podstawy wymiaru składek.

Dodatkowo warto zaznaczyć, że w przypadku wydanej niekorzystnej decyzji przez ZUS, pracodawca wraz z pracownikiem w łatwy sposób mogą podważyć decyzję poprzez wykazania np. odpowiedniego wykształcenia lub kwalifikacji pracownika.

Z pełnym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego można zapoznać się tutaj.