Przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą bardzo często wydzielają do prowadzonej działalności część swojego mieszkania (domu), wprowadzają ją do środków trwałych oraz amortyzują. Pojawia się w związku z tym pytanie, czy sprzedaż mieszkania będzie generować przychód z działalności gospodarczej.

Z treści art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że przychodem z działalności gospodarczej jest m.in. przychód z odpłatnego zbycia składników majątku będących środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą.

W związku z powyższym, kierując się treścią tego przepisu należałoby przyjąć, że w przypadku sprzedaży mieszkania, którego część została wydzielona do działalności gospodarczej i wpisania go do ewidencji środków trwałych sprzedaż takiego mieszkania stanowić będzie przychód z działalności gospodarczej.

Na uwagę jednak zasługuje treść art. 14 ust. 2c tej ustawy zgodnie z którym do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się m.in. przychodów z odpłatnego zbycia wykorzystywanego na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość czy też spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

W konsekwencji, nawet w przypadku, jeżeli przedsiębiorca wprowadził część mieszkania do działalności gospodarczej oraz dokonywał jego amortyzacji, sprzedaż tego mieszkania nie będzie stanowiła przychodu z działalności gospodarczej.

Natomiast zgodnie z odesłaniem zawartym w art. 14 ust. 2c ustawy o podatku dochodowym, w przypadku sprzedaży mieszkania – nawet jeżeli było ono wykorzystywane w działalności gospodarczej – należy zastosować przepisy dotyczące opodatkowania sprzedaży na zasadach ogólnych.

Czy sprzedaż mieszkania wykorzystywanego w działalności gospodarczej stanowi przychód z tej działalności?

A więc należy sprawdzić, czy na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 analizowanej ustawy do sprzedaży mieszkania dochodzi przed upływem pięciu lat od końca roku kalendarzowego w którym zostało ono nabyte. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce sprzedaż mieszkania podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym, a zeznanie podatkowe dotyczące tej sprzedaży należy złożyć do urzędu skarbowego na formularzu PIT-39 w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku sprzedaży nieruchomości. W tym samym terminie należy również opłacić podatek dochodowy należny z tytułu tej sprzedaży.