Przedsiębiorcy na różne sposoby reklamują prowadzone przez siebie działalności gospodarcze. W dobie popularności mediów społecznościowych, reklamy tam umieszczane znacznie zyskały na znaczeniu. Przez długi czas nie ulegało wątpliwości, że reklama na Facebooku może być kosztem uzyskania przychodów, ostatnio jednak organy podatkowe mocno skomplikowały sprawę.

Zaskakująca interpretacja podatkowa…

W dniu 8 lutego 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną 0114-KDIP3-1.4011.451.2017.1.ES.

W interpretacji tej Dyrektor KIS wskazał:

„Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca w swojej działalności gospodarczej wykorzystuje usługę google AdSense, która polega na dostarczaniu innym osobom, firmom, instytucjom przestrzeni na stronach internetowych Wnioskodawcy w celach reklamowych. Wnioskodawca fakturę generuję samodzielnie, pobierając ją z Menadżera Reklam. Wnioskodawca nie ma tam możliwości wpisania samodzielnie daty wystawienia, jak również nie jest ona automatycznie generowana na pobranym dokumencie. Na fakturze widnieje tylko data płatności, metoda płatności oraz identyfikator płatności, który umożliwia sprawdzenie za co została naliczona opłata.

W tym miejscu wskazać należy, że regulacje dotyczące tego, co powinna zawierać faktura przedstawione zostały w art. 106e ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710). I tak zgodnie z treścią ust. 1 ustawy, faktura powinna zawierać m. in.:

  1. datę wystawienia;
  2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
  3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
  4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
  5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b.

Z ww. uregulowań wynika, że faktura bezwzględnie powinna zawierać m. in. datę wystawienia.

W związku z tym, że posiadana przez Wnioskodawcę faktura za zakupione reklamy nie zawiera daty wystawienia to Wnioskodawca nie ma prawa ująć jej w prowadzonej podatkowej książce przychodów i rozchodów.”

reklama na Facebooku

… i co z niej wynika?

Z przytoczonego powyżej fragmentu interpretacji podatkowej wynika, że wydatki na reklamę na profilu społecznościowym mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów jedynie w przypadku, jeżeli udokumentowane są fakturą. Natomiast za fakturę uważany jest dokument, który zawiera wszystkie niezbędne informacje wymienione w art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

W konsekwencji jeżeli przedsiębiorca chciałby zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na reklamę w mediach społecznościowych powinien posiadać fakturę spełniającą wszystkie wymagania przewidziane prawem podatkowym.

Zatem, czy reklama na Facebooku może być kosztem?

W mojej opinii stanowisko organów podatkowych w sprawie braku możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reklamę na FB jest zbyt rygorystyczne.

Faktury dokumentujące zakup reklamy na FB zawierają wszystkie wymagane prawem elementy poza datą wystawienia.

Warto jednak tutaj zaznaczyć, że z treści §12 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów wynika, że podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, którymi są  inne dowody , wymienione w § 13 i 14, stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające co najmniej:

a) wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,

b) datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarcza podanie jednej daty,

c) przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,

d) podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych

– oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie.

W związku z powyższym, w mojej opinii, jeżeli istnieje związek pomiędzy prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą, a wykupioną przez niego reklamą, reklama na Facebooku, a właściwie wydatki na nią, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w takiej działalności.