Jak określony został czas pracy osób niepełnosprawnych w 2018 r.? Jak wyliczyć wymiar czasu pracy osób niepełnosprawnych?

Czas pracy osób niepełnosprawnych

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

Ponadto czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Powyższe normy czasu pracy nie mają zastosowania :

  • do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz
  • gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

Koszty tych badań, ponosi pracodawca.

Czas pracy osób niepełnosprawnych w 2018 r.

Czas pracy, a wynagrodzenie

Jak stanowi art. 18 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, stosowanie norm czasu pracy dla osób niepełnosprawnych nie powoduje obniżenia wysokości wynagrodzenia wypłacanego w stałej miesięcznej wysokości.

Ponadto godzinowe stawki wynagrodzenia zasadniczego, odpowiadające osobistemu zaszeregowaniu lub zaszeregowaniu wykonywanej pracy, przy przejściu na normy czasu pracy  dla osób niepełnosprawnych ulegają podwyższeniu w stosunku, w jakim pozostaje dotychczasowy wymiar czasu pracy do tych norm.

Wymiar czasu pracy

W ustawie z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie ma uregulowań w zakresie wymiaru czasu pracy osób niepełnosprawnych, zatem zgodnie z art. 66 należy odnieść się do kodeksu pracy.

W art. 130 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy, obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, ustalany zgodnie z normami czasu pracy, oblicza się:

  1. mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
  2. dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Ten przepis należy odnieść do norm czasu pracy osób niepełnosprawnych – 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Dokładne wyliczenia zamieszczam zatem poniżej.

Miesiąc

Liczba godzin pracyLiczba dni pracyDni wolneWyliczenie
Styczeń1472110(35 h × 4 tyg.) + (7 h × 3 dni) – (7 h × 2 święta)
Luty140208(35 h × 4 tyg.)
Marzec154229(35 h × 4 tyg.) + (7 h × 2 dni)
Kwiecień 1402010(35 h × 4 tyg.) + (7 h × 1 dzień) – (7 h × 1 święto)
Maj 1402011(35 h × 4 tyg.) + (7 h × 3 dni) – (7 h × 3 święta)
Czerwiec 147219(35 h × 4 tyg.) + (7 h × 1 dni)
Lipiec 1542210(35 h × 4 tyg.) + (7 h × 2 dni)
Sierpień 154229(35 h × 4 tyg.) + (7 h × 3 dni) – (7 h × 1 święto)
Wrzesień 1402010(35 h × 4 tyg.)
Październik 161238(35 h × 4 tyg.) + (7 h × 3 dni)
Listopad 147219(35 h ×4 tyg.) + (7 h × 2 dni) – (7 h × 1 święto)
Grudzień 1331912(35 h × 4 tyg.) + (7 h × 1 dzień) – (7h × 2 święta)

Powyżej wyliczyłam wymiar czasu pracy dla okresów miesięcznych w 2018 r. przy założeniu, że mamy pracownika pełnoetatowego. Dają nam one 251 dnia pracy, czyli 1757 godzin w 2018 roku.

Natomiast kolejna tabela podaje wymiary dla pracowników zatrudnionych na część etatu.

MiesiącCzęść etatu na jaką zatrudniony jest pracownik.
1/11/21/31/41/5
Styczeń14773,54936,7529,4
Luty1407046,673528
Marzec1547751,3338,530,8
Kwiecień1407046,673528
Maj1407046,673528
Czerwiec14773,504936,7529,4
Lipiec1547751,3338,530,8
Sierpień1547751,3338,530,8
Wrzesień1407046,673528
Październik16180,553,6740,2532,2
Listopad14773,504936,7529,4
Grudzień13366,544,3333,2526,6