Czy możliwe będzie skrócenie czasu pracy rodziców? Na czym miałoby to polegać? Czy mniej pracy, oznaczałoby niższe zarobki?

Czy możliwe będzie skrócenie czasu pracy rodziców?

Ciekawe rozwiązanie przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy. Proponuje się dodać w tym akcie prawnym art. 178 §3 który stanowiłby o tym, że czas pracy pracownika, będącego rodzicem lub opiekunem dziecka, które nie ukończyło 15 roku życia, nie może przekraczać 7 godzin. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem z tego powodu wymiaru jego czasu pracy.

Co więcej jeżeli oboje rodziców lub opiekunów dziecka jest zatrudnionych, to z uprawnień skrócenia czasu pracy może korzystać jedno z nich.

Aby pracować w skróconym czasie pracy, pracownik musi złożyć pracodawcy pisemne oświadczenie i wskazać w nim osobę która będzie z tego przywileju korzystać.

Ten przywilej jest przewidziany w kodeksie pracy i dotyczyłby tylko pracowników, czyli osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Podsumowując, najważniejsze zmiany proponowane w projekcie, to:

  • skrócenie czasu pracy jednego z rodziców lub opiekunów dziecka do 15 rż. do 7 godzin dziennie,
  • pisemne zawnioskowanie o skrócenie czasu pracy,
  • zachowanie prawa do pełnego wynagrodzenia mimo krótszego czasu pracy.

Ustawa jeśli zostałaby zatwierdzona, weszłaby w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w dzienniku ustaw.

Czemu ustawodawca chce wprowadzić takie zmiany?

Jak wynika z uzasadnienia do ustawy zmieniającej, w opinii projektodawców oprócz możliwości krótszego czasu pracy dla kobiet, które karmią swoje dzieci w pierwszych latach życia, konieczne jest także wprowadzenie skróconego czasu pracy z przeznaczeniem na opiekę dziecka do lat 15. Czas uzyskany pozwoli jednemu z rodziców m.in. na odwiezienie dzieci do szkoły, czy przedszkola. 

Ustawodawcy uznali za zasadne wprowadzenie granicy wieku dziecka – 15 lat ze względu na reformę systemu szkolnictwa podstawowego, która wprowadziła powrót do 8- letniej szkoły podstawowej, co skutkuje rozpoczęciem nauki w wieku 7 lat do 15 roku życia.

Zaproponowane rozwiązania skróconego czasu pracy ma pozytywnie wpłynąć na efektywność pracowników korzystających z powyższego uprawnienia.

Matematyk, który ma ukończone studia w zakresie doradztwa podatkowego, zajmujący się księgowością i kadrami. Obecnie rozwiewa wątpliwości księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, webinarach i artykułach na blogach inFakt. W przystępny sposób opisuje trudne przypadki, które zna między innymi z prywatnej praktyki.