Ministerstwo Rozwoju i Finansów wystąpiło z projektem ustawy zmieniającej ordynację podatkową. Celem tych zmian byłoby nałożenie na podatników obowiązku codziennego przesyłania wyciągów bankowych.

Podmioty

Zgodnie z propozycją – osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, z wyłączeniem mikroprzedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych będą obowiązane, bez wezwania organu podatkowego do przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej wyciągów z rachunków bankowych prowadzonych przez banki i rachunków w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro

– art. 104 ustawa z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Upoważnienie dla banku

Projekt określa, że w przypadku rachunków prowadzonych przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową posiadających adres siedziby lub oddziału na obszarze Polski, obowiązek przekazywania wyciągów będzie realizowany przez ten banku lub kasę oszczędnościową na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego przez podmiot, który dane te musi przekazywać.

Wyciągi

Wyciągi bankowe lub z kas oszczędnościowych musiałyby zawierać :

 1. dane identyfikacyjne nadawcy i odbiorcy zlecenia płatniczego obejmującego nazwę i adres oraz NIP lub REGON, jeśli są dostępne,
 2. numer rachunku nadawcy i odbiorcy,
 3. datę i czas obciążenia rachunku nadawcy i czas dokonania wpłaty gotówkowej,
 4. kwotę i walutę,
 5. tytuł i opis zlecenia płatniczego,
 6. saldo rachunku przedsiębiorcy po realizacji zlecenia płatniczego,
 7. informację o numerze rachunku wirtualnego utworzonego w celu identyfikacji masowych płatności, jeżeli zlecenie płatnicze dotyczy uznania takiego rachunku.

Zestawienia te byłyby przekazywane za okresy dobowe w terminie do końca dnia następującego po każdej kolejnej dobie, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. Dostarczanie wyciągów odbywałoby się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wyciągi bankowe będą musiały odpowiadać konkretnej strukturze logicznej i zapewne będzie możliwość wytworzenia ich z programów informatycznych używanych powszechnie przez przedsiębiorców, banki lub powszechne kasy oszczędnościowo-kredytowe. Proponuje się określenie w drodze rozporządzenia sposobu przesyłania danych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wymagania techniczne dla informatycznych nośników danych.

Bank lub kasa oszczędnościowo-kredytowa przekazywałyby wyciągi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej. Jednostka ta przetwarzałaby dane i udostępniała organom KAS do realizacji celów i zadań ustawowych.

W projekcie ustawy zaproponowano również zmianę brzmienia art. 181 Ordynacji podatkowej poprzez dodanie, że dowodami w postępowaniu podatkowym są również dokumenty zgromadzone w toku działalności analitycznej Krajowej Administracji Skarbowej. Powyższe działanie ma na celu wyeliminowanie wątpliwości i negowania przez podatników wykorzystywania przez organy skarbowe dokumentów zgromadzonych w ramach czynności analitycznych.

przesyłanie wyciągów bankowych

Tajemnica skarbowa

Zgodnie z art. 293 § 1. ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa indywidualne dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbową. Przepis stosuje się także do danych zawartych w:

 1. informacjach podatkowych przekazywanych organom podatkowym przez podmioty inne niż wymienione w § 1,
 2. aktach dokumentujących czynności sprawdzające,
 3. aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz aktach postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe,
 4. dokumentacji rachunkowej organu podatkowego,
 5. informacjach uzyskanych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej z banków oraz z innych źródeł niż wymienione w § 1 lub w pkt 1,
 6. informacjach uzyskanych w toku postępowania w sprawie zawarcia porozumień,
 7. aktach dokumentujących kontrolę.

Projekt ustawy określa, że tajemnica skarbowa nie miałaby zastosowania do danych dotyczących udostępniania kontrahentowi podatnikowi informacji o:

 1. niezłożeniu przez podatnika deklaracji lub innych dokumentów, do których składania obowiązani są podatnicy na podstawie przepisów ustaw podatkowych,
 2. nieujęciu przez podatnika w deklaracji lub innych dokumentach, do których składania obowiązani są podatnicy, czynności do których był on zobowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych,
 3. niedokonaniu zapłaty podatku wynikającego z deklaracji lub innych dokumentów składanych przez podatników.

Uzasadnienie

Potrzebę zmian uargumentowano w ten sposób, że ma ona na celu ograniczenie oszustw i nadużyć występujących w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatków dochodowych. Proponuje się wprowadzenie obowiązku przekazywania przez podatników dobowych wyciągów z rachunków bankowych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Działania te miałyby charakter prewencyjny w zakresie ograniczenia oszustw i nadużyć podatkowych, w tym w szczególności oszustw karuzelowych. Realizowane byłyby poprzez szybką identyfikację transakcji podejrzanych oraz weryfikację spójności deklarowanych przychodów oraz kosztów z obrotami na rachunku. Przekazywanie dziennych wyciągów z rachunków bankowych umożliwiłoby szybką reakcję organów podatkowych na niekorzystne zachowania podatników, co uchroniłoby uczciwych podatników od nieuczciwych działań ich kontrahentów. Propozycja przekazywania codziennie wyciągów z rachunków bankowych oparta jest na koncepcji JPK_WB na żądanie.

Zmiany według założeń obowiązywałyby od dnia 1 września 2017, a z projektem ustawy można zapoznać się tutaj.

Czytaj

Matematyk, który ma ukończone studia w zakresie doradztwa podatkowego, zajmujący się księgowością i kadrami. Obecnie rozwiewa wątpliwości księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, webinarach i artykułach na blogach inFakt. W przystępny sposób opisuje trudne przypadki, które zna między innymi z prywatnej praktyki.