Co należy wiedzieć o uldze na dzieci? Kto może z niej skorzystać? W jakiej wysokości przysługuje? Czy są jakieś limity w odniesieniu do ulgi na dziecko?

Co należy wiedzieć o uldze na dzieci?

Temat ulgi na dzieci rodzi wiele pytań i wątpliwości, a ja w tym artykule postaram się odpowiedzieć na najczęściej pojawiające się. Zacznę może od tego, że uregulowania w temacie ulgi prorodzinnej zostały zawarte w art. 27f ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast teraz przejdę do omawiania tematu, odpowiadając na kolejne z pytań.

Kto może skorzystać z ulgi na dziecko?

Przepisy określają, że z ulgi prorodzinnej może skorzystać podatnik osiągający przychody opodatkowane na zasadach ogólnych (np. z tytułu prowadzonej działalności na zasadach ogólnych, umowy o pracę, umowy zlecenie), który wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Z ulgi można skorzystać składając PIT-36 lub PIT-37.

Ulga jest adresowana do podatników, którzy w roku podatkowym wychowują dzieci:

  • małoletnie,
  • bez względu na ich wiek, jeśli otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • do ukończenia 25. roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu wg skali podatkowej lub z kapitałów pieniężnych opodatkowanych 19% stawką podatku w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Co należy wiedzieć o uldze na dzieci?

W jakiej wysokości przysługuje ulga na dziecko?

Kwota podlegająca odliczeniu za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, wynoszą odpowiednio w przypadku :

  • jednego dziecka 92,67 zł  (rocznie 1112,04 zł),
  • drugiego dziecka 92,67 zł  (rocznie 1112,04 zł),
  • trzeciego dziecka 166,67 zł  (rocznie 2000,04 zł)
  • czwartego i każdego kolejnego dziecka 225 zł (rocznie 2700 zł).

Do liczby dzieci wliczane są tylko te dzieci, na które przysługuje ulga.

Jak liczyć ulgę dla dziecka urodzonego w trakcie roku?

Jeśli dziecko urodzi się w trakcie roku podatkowego, to wówczas ulga przysługuje począwszy od miesiąca w którym się urodziło. 

Czy na nieletnie dziecko, które wstąpiło w związek małżeński przysługuje ulga?

Jak wskazują przepisy, w takiej sytuacja ulga nie przysługuje.

Ulga na dziecko odliczana jest od dochodu, czy od podatku?

Ulga prorodzinna odliczana jest od podatku.

Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą opodatkowaną liniowo lub w sposób zryczałtowany może uzyskać ulgą z innego tytułu np. umowy o pracę?

Może, pod warunkiem że oprócz dochodów z działalności ma innego dochody opodatkowane na zasadach ogólnych np. z tytułu umowy o pracę, zlecenie. Dochody opodatkowane progresywnie pozwalają na skorzystanie z ulgi.

Jakie dochody brane są pod uwagę przy wyliczaniu limitu dla ulgi na jedno dziecko?

Limit dochodów jest określony tylko wtedy, gdy ulga przysługuje na jedno dziecko. Ustawodawca określił, że skorzystanie z ulgi jest możliwe, o ile ich roczne dochody nie przekraczają kryterium dochodowego, wynoszącego:

  • 112 000 zł w przypadku podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (dochody podatnika i jego małżonka),
  • 112 000 zł w przypadku podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko,
  • 56 000 zł w przypadku podatnika niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku.

Rodzice korzystający z ulgi na dwoje i więcej dzieci skorzystają z ulgi bez względu na wysokość uzyskanego dochodu.

Czy niewykorzystaną ulgę na dziecko podatnik może odzyskać?

Tak, podatnikowi przysługuje zwrot nieodliczonej kwoty. W rozliczeniu za 2017 roku dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci wykazywany jest w części  K. PIT-36 lub części H. PIT-37. Nie wykazujemy tego w załączniku PIT/O.

Osoba której zabraknie podatku do skorzystania z ulgi, ma prawo otrzymać różnicę między kwotą przysługującego odliczenia, a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym. Jest to tzw. dodatkowy zwrot ulgi, który nie może przekroczyć sumy kwot zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podlegających odliczeniu (zdrowotna 7,75% a nie 9% podstawy wymiaru).