Odnośnie e-składki jest wiele pytań i wątpliwości. Zajmowałam się analizą tego tematu i postanowiłam przedstawić te pytania, z którymi najczęściej się spotkałam i które moim zdaniem są najciekawsze.

Jak opłacać składkę za grudzień 2017?

Jeśli zapłata będzie do dnia 31.12.2017 włącznie, to na dotychczasowe rachunku bankowe, po nowym roku na indywidualny rachunek składkowy płatnika.

Ciekawe pytania o e-składkę

Kto będzie miał więcej niż 1 rachunek składkowy?

W rozporządzeniu mamy określone następujące podmioty:

 • PUP – odrębnie za
  • bezrobotnych, osoby pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub
   przygotowania zawodowego,
  • innych ubezpieczonych, do których rozliczania są zobowiązane,
 • Wojskowe Biuro Emerytalne, Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
  Administracji oraz Biuro Emerytalne Służby Więziennej odrębnie za :

  • emerytów i rencistów,
  • innych ubezpieczonych, do których rozliczania są zobowiązane,
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej odrębnie za:
  • osoby, za które opłacają składki na ubezpieczenia społeczne na podstawie przepisów o
   pomocy społecznej,
  • innych ubezpieczonych, do których rozliczania są zobowiązane,
 • ZUS odrębnie za :
  • osoby pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, jeżeli zasiłki te wypłaca Zakład,
  • emerytów i rencistów oraz osoby pobierające zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, oraz osoby pobierające świadczenie dla cywilnych niewidomych ofiar wojny,
  • innych ubezpieczonych niż wymienieni wyżej, do których rozliczenia jest zobowiązany.

Jeśli założę działalność 1.12.17 to jeszcze do końca grudnia dostanę nowy numer NRS?

Tak. Jeśli wystąpiły by trudności, to można korzystać z różnych opcji jakie daje ZUS.

Czy istnieje ryzyko, że 2 lub więcej płatników otrzyma ten sam numer konta bankowego?

Nie, NRS jest indywidualny dla każdego płatnika.

Czy spadkobierca lub dłużnik rzeczowy będzie miał generowany numer rachunku składkowego?

Tak.

Jakie składki wliczane są do e-składki?

E-składka to jedna wpłata obejmująca łączną kwotę składek na :

 1. ubezpieczenia społeczne w wysokości stanowiącej różnicę między wykazaną w deklaracji kwotą
  należnych składek za dany miesiąc kalendarzowy a kwotą wypłaconych zasiłków, świadczeń
  rodzinnych oraz przysługującego płatnikowi składek wynagrodzenia zwanych „kwotą uznań”,
 2. FEP w wysokości wykazanej w deklaracji kwoty należnych do zapłaty składek, określonej w
  deklaracji za dany miesiąc kalendarzowy,
 3. ubezpieczenie zdrowotne w wysokości wykazanej w deklaracji kwoty należnych do zapłaty składekza dany miesiąc kalendarzowy,
 4. FP i FGŚP w wysokości wykazanej w deklaracji kwoty należnych do zapłaty składek, określonej w deklaracji za dany miesiąc kalendarzowy

Czy Program Płatnik będzie miał dostosowany kreator dokumentów płatniczych?

Prawdopodobnie tak, od lutego 2018.

Czy nowe rozliczenie może mieć wpływ na uprawnienia do zasiłku prowadzącego działalność gospodarczą?

Może mieć wpływ jeśli wpłaty nie będą terminowe lub jeśli płatnik ma zaległości, bo wówczas wpłaty najpierw księgowane będą na poczet zaległości, a potem bieżących składek.

W liście z ZUS przedsiębiorca otrzymał dwa NRS, dlaczego?

ZUS nadał dwa NRS, ponieważ jako płatnik składek osoba oddzielnie rozlicza składki na dwóch zakresach, np. oprócz składek z działalności gospodarczej także za zatrudnioną nianię. Dwa numery otrzymają również powiatowe urzędy pracy czy miejskie ośrodki pomocy społecznej, które osobno rozliczają składki za pracowników i za świadczeniobiorców. Składki należy opłacać osobno z każdego zakresu.

Czy pełnomocnik osoby prowadzącej działalność otrzyma o NRS przedsiębiorcy?

ZUS informację o INRS wyśle wyłącznie do przedsiębiorcy jako płatnika składek.

Prowadziłam kilka lat temu działalność, ale została zamknięta. Otrzymałam z ZUS NRS, dlaczego?

ZUS wysyła do takich płatników NRS, gdy stan konta płatnika w ZUS różny jest od 0. Wówczas należy złożyć w ZUS druk RD-3 (wniosek o informację o stanie konta płatnika składek).Jeśli jest zaległość wpłaty należy dokonać na NRS.

Prowadzę działalność gospodarczą, czy ZUS poinformuje mnie o tym, czy mam jakieś zaległości w opłacaniu składek ZUS?

Nie

Czy istnieje sytuacja, w której osoba fizyczna otrzyma dwa NRS?

Płatnik składek – osoba fizyczna ma nadawany jeden NRS. Wyjątkiem są płatnicy – osoby fizyczne, którzy równocześnie rozliczają składki za nianię na zakresie 40. W takim przypadku płatnik ma nadane 2 numery NRS (odrębnie na każdym zakresie).