Bezpieczna transakcja do nazwa nowej ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej Ministerstwa  Finansów oraz Krajowej Administracji Podatkowej we współpracy z partnerami społecznymi oraz instytucjami państwowymi skierowanej do przedsiębiorców. Zapraszam do zapoznania się z informacjami o założeniach i celach kampanii Bezpieczna transakcja.

Cele akcji Bezpieczna transakcja

Nie da się ukryć, że w ostatnich miesiącach priorytetem Ministerstwa Finansów jest walka z przestępczością gospodarczą oraz oszustwami podatkowymi szczególnie dotyczącymi wyłudzania VAT. W ramach m.in. walki z przestępczością gospodarczą resort wprowadził nowe narzędzia prawne takie jak:

Kampania Bezpieczna transakcja ma wspierać powyższe działania legislacyjne a jej celem jest:

  • wyjaśnienie mechanizmów wyłudzeń VAT szczególnie karuzel VAT;
  • podniesieniu świadomości przedsiębiorców na temat tego, jak skutecznie chronić się przed nieświadomym wciągnięciem w oszustwa podatkowe;
  • zwrócenie uwagi przedsiębiorców na rolę należytej staranności w obrocie gospodarczym oraz MPP jako kluczowej przesłanki NS.

Kampania wspierana jest przez licznych partnerów społecznych oraz instytucje państwowe m.in. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, ZUS, Związek Banków Polskich oraz Krajową Izbę Doradców Podatkowych. W ramach kampanii powstała także strona internetowa bezpiecznatransakcja.mf.gov.pl, na której można znaleźć najważniejsze informacje na temat jak skutecznie bronić się przed nieświadomym wciągnięciem w oszustwa podatkowe.

VAT marża a otrzymana zaliczka

Mechanizm Podzielonej Płatności

Kampania Bezpieczna transakcja zachęca przede wszystkim do stosowania Mechanizmu Podzielonej Płatności, który wprowadzony został z dniem 1 lipca 2018. Istotą MPP jest podział płatności za towary i usługi na kwotę netto, która jest płacona na rachunek rozliczeniowy dostawcy (lub w innej formie np. gotówką) oraz kwotę VAT płaconą na dedykowany rachunek VAT. Na stronie internetowej kampanii podkreślana jest dobrowolność stosowania MPP oraz to że w umowie dostawca może zastrzec, że nie wyraża zgody na zastosowanie przez nabywcę tego mechanizmu. Dodatkowe zalety korzystania ze Split Payment to zdaniem MF:

  • zwiększenie prawdopodobieństwa, że organy zaakceptują prawo nabywcy do obniżenia podatku naliczonego w związku z zachowaniem przesłanki NS;
  • brak odpowiedzialności solidarnej oraz dodatkowego zobowiązania podatkowego;
  • niestosowanie 150% stawki odsetek za zwłokę;
  • obniżenie kwoty zobowiązania tzw. skonto;
  • zwrot kwoty podatku w przyspieszonym terminie 25 dni (termin ten nie może by przedłużony).

Zachęcam do obejrzenia Q & A na temat Split Payment tu.

Należyta staranność

Kolejnym narzędziem, które ma chronić uczciwego przedsiębiorcę przed nieświadomym wciągnięciem w „karuzelowy wir” VAT jest dochowanie należytej staranności w VAT . Należyta staranność to szereg działań, które powinien podjąć przedsiębiorca aby zweryfikować okoliczności związane z transakcją oraz podjąć decyzję o jej zawarciu lub kontynuacji. Przykładowe przesłanki zostały przedstawione w dokumencie „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych”. Są to kryteria formalne oraz transakcyjne, na które należy zwrócić uwagę przedsiębiorca aby zachować należytą staranność. Więcej na temat kryteriów przedstawionych w Metodyce tu.

Wyłudzenia VAT

W ramach kampanii Bezpieczna transakcja resort wyjaśnia także co to jest oszustwo podatkowe oraz na czym polegają przestępstwa o charakterze karuzelowym. Oszustwo podatkowe to uniknięcie opodatkowania lub zmniejszenie jego wysokości. To działanie umyślne a nie nieumyślny błąd, który może się zdarzyć każdej osobie, zwłaszcza prowadzącej działalność gospodarczą.  Oszustwa na dużą skalę mają najczęściej formę karuzeli podatkowych, w których wykorzystywanych jest od kilku do kilkudziesięciu firm oraz wplątywani są uczciwe działający przedsiębiorcy. Obrót karuzelowy polega na tym, że firma z jednego kraju UE, np. Niemiec, sprzedaje towar do innego kraju unijnego, np. Polski. Na tym etapie stosuje zerową stawkę podatku VAT, która obowiązuje w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów. Nabywca natychmiast sprzedaje ten sam towar kolejnej firmie deklarując podatek VAT, ale nie odprowadza go do budżetu. Często na tym etapie do procederu angażowana jest uczciwa firma, skuszona np. atrakcyjną ceną towaru. Ostatecznie towar jest sprzedawany w cenie niższej od rynkowej lub ponownie wywożony do innego kraju unijnego przy zastosowaniu stawki 0% VAT. W ramach kampanii prezentowany jest szczegółowy opis mechanizmu karuzeli VAT wraz z ilustracją.

Aby nie dać wciągnąć się w „karuzelowy wir” Ministerstwo Finansów zachęca przedsiębiorców w kampanii do korzystania ze:

  • wskazówek należytej staranności;
  • stosowania mechanizmu podzielonej płatności.