Przedsiębiorcy wykorzystujący w swojej działalności gospodarczej samochody często zastanawiają się, czy sprzedaż samochodu powinni wykazać jako przychód z działalności gospodarczej. Co do zasady tak być powinno, natomiast od tej reguły istnieją pewne wyjątki, o których warto pamiętać.

Stosownie do treści art. 14 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą będących:

– środkami trwałymi podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

– składnikami majątku, których wartość początkowa przekracza 1500 zł, a nie przekracza 3500 zł

– składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych.

Sprzedaż środka trwałego

Analizując powyższy przepis należy stwierdzić, że przychodem z działalności gospodarczej będzie sprzedaż samochodu zakupionego przez przedsiębiorcę i wprowadzonego do ewidencji środków trwałych. Również w przypadku, jeżeli przedsiębiorca zakupił samochód o wartości nieprzekraczającej 3500 zł, ale wyższej niż 1500 zł i wykorzystywał go w działalności gospodarczej bez wprowadzania do ewidencji środków trwałych, jego sprzedaż będzie stanowić przychód z działalności gospodarczej.

Podobnie przychód z działalności gospodarczej będzie stanowić sprzedaż samochodu używanego w działalności gospodarczej krócej niż rok i z tego powodu niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych, lecz rozliczonego w kosztach uzyskania przychodu w miesiącu jego wprowadzenia do działalności.

W tym miejscu należy  zaznaczyć, że przedsiębiorca może w działalności gospodarczej wykorzystywać również samochód w leasingu oraz samochód prywatny (rozliczenie na podstawie kilometrówki).

Czy sprzedaż samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej zawsze stanowi przychód z tej działalności?

Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu

W przypadku samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczej na podstawie umowy leasingu do 2014 r. przeważało stanowisko, że przychód ze sprzedaży takiego samochodu wykupionego z leasingu stanowi przychód z działalności gospodarczej. W kolejnych latach organy podatkowe zaczęły zmieniać swoje stanowisko – warto tutaj przywołać chociażby interpretację IPPB1/4511-469/15-2/ES wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dnia 25 czerwca 2015 r. Natomiast Minister Finansów dokonał zmiany interpretacji podatkowych, w których dyrektorzy Izb Skarbowych przyjmowali stanowisko, że sprzedaż samochodu wykupionego z leasing stanowi przychód z działalności gospodarczej (wymienić tutaj należy chociażby interpretację DD9.8220.2.76.2016.KZU z dnia 16 marca 2016 r. czy DD9.8220.2.108.2015.BRT 26 2015 r.).

W związku z powyższym obecnie przeważa stanowisko, że w przypadku sprzedaży samochodu, który po wykupieniu z leasingu nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych przedsiębiorca nie ma obowiązku wykazywania przychodu z działalności gospodarczej.

Sprzedaż samochodu rozliczanego na kilometrówce

Drugim wyjątkiem, o którym trzeba pamiętać jest sprzedaż samochodu prywatnego rozliczanego w działalności gospodarczej przy użyciu ewidencji przebiegu pojazdu, czyli popularnej „kilometrówki”. W tym przypadku, skoro przedsiębiorca korzysta z rozliczania kosztów eksploatacji samochodu przy pomocy „kilometrówki”, to samochód nie podlega ujęciu w ewidencji środków trwałych, a tym samym brak jest jakiejkolwiek przesłanki, która nakazywałaby w przypadku jego sprzedaży wykazywania przychodu z działalności gospodarczej. Stanowisko takie potwierdza m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi IPTPB1/4511-116/15-4/SJ z dnia 2 czerwca 2015 r.

Co istotne, zarówno w przypadku sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu, jak i wykorzystywanego w działalności na podstawie kilometrówki, może powstać przychód na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym, jeżeli sprzedaż nastąpiła przed upływem pół roku od końca miesiąca, w którym pojazd ten został nabyty.