W przypadku zakupu usług z zagranicy w wielu wypadkach należy na terytorium Polski pobrać oraz odprowadzić podatek u źródła. W dzisiejszym artykule przedstawię najważniejsze informacje związane z poborem i odprowadzeniem podatku u źródła.

Kompendium wiedzy nt. podatku u źródła

1. Co to jest podatek u źródła?

To podatek, który ma obowiązek pobrać przedsiębiorca wypłacający podmiotowi nieposiadającemu miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Polski, wynagrodzenie, za nabywane usługi wymienione w art. 29 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. Jaka jest stawka podatku?

Podstawowe stawki podatku u źródła zostały wymienione w art. 29 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i w zależności od nabywanych usług ich wysokość wynosi 10 lub 20% kwoty przychodu.

Należy jednak zauważy, że podatek u źródła należy pobrać z uwzględnieniem treści zawartej z państwem z którego pochodzi sprzedawca usługi umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Umowa taka może przewidywać zastosowanie niższej stawki podatku u źródła lub całkowite zwolnienie z obowiązku jego pobrania, w przypadku, gdy sprzedawca przedstawi certyfikat rezydencji.

3. Co to jest certyfikat rezydencji?

Certyfikat rezydencji to zaświadczenie, w którym organ administracji podatkowej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, czy też siedziby podatnika na terytorium państwa innego niż Polska, potwierdza rezydencję podatkową danego podmiotu.

Co istotne, jeżeli certyfikat rezydencji nie ma podanej daty ważności, przyjmuje się, że nadal jest aktualny, jeżeli osoba, która go przedstawia, że dane zawarte w tym certyfikacie nie uległy zmianie.

podatek u źródła

4. Kiedy należy pobrać podatek u źródła?

Podatek powinien zostać pobrany w chwili wypłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotu posiadającego w Polsce ograniczony obowiązek podatkowy, czyli takiego który ma obowiązek odprowadzić podatek od dochodów uzyskiwanych na terytorium Polski.

5. Od jakiej kwoty podatek powinien zostać pobrany?

Z treści art. 29 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że podatek u źródła należy pobrać od kwoty przychodu wypłacanego sprzedawcy.

6. Kiedy i do jakiego urzędu wpłacić podatek pobrany od wynagrodzenia wypłaconego osobie fizycznej?

Nabywca usług opodatkowanych podatkiem u źródła ma obowiązek dokonać wpłaty podatku w terminie do 20 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym podatek został pobrany. Wpłata, jak wynika z treści art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powinna zostać dokonana na rachunek urzędu skarbowego właściwego wg. miejsca zamieszkania lub siedziby płatnika.

7. Jakie są obowiązki dokumentacyjne przy poborze podatku u źródła od osoby fizycznej?

Jeżeli podatek pobierany jest od osoby fizycznej, płatnik ma obowiązek:

  • sporządzić PIT-8AR w terminie do końca stycznia, po zakończeniu roku podatkowego i złożyć go w urzędzie skarbowym, właściwym wg jego miejsca zamieszkania lub siedziby, oraz
  • sporządzić IFT-1/IFT-1R w terminie do końca lutego, po zakończeniu roku podatkowego  i przesłać go do urzędu właściwego dla spraw osób zagranicznych oraz do podatnika. Jeżeli płatnik składa deklaracje w formie papierowej, wówczas IFT-1/IFT-1R należy przesłać do urzędu w terminie do końca stycznia. Co ważne, dokument należy złożyć nawet w przypadku, jeżeli podatnik zwolniony jest z obowiązku zapłaty podatku u źródła.

8. Jakie są obowiązki dokumentacyjne przy poborze podatku u źródła od osoby prawnej?

W  terminie do końca marca roku podatkowego następującego po roku, w którym została dokonana wypłata należności, płatnik ma obowiązek przekazać podmiotowi zagranicznemu oraz urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych dokument IFT-2/IFT-2R. Dokument ten należy składany jest również w przypadku braku zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku u źródła.

Prawnik z kilkunastoletnim doświadczeniem i doradca podatkowy (nr wpisu 12564) specjalizujący się w prawie podatkowym, celnym oraz ubezpieczeniach społecznych. Kierownik Działu Specjalistów inFakt