75% stawka podatku, określana inaczej jako stawka sankcyjna jest instytucją budzącą wiele obaw wśród podatników. Czy rzeczywiście jest się czego obawiać? Kiedy organ podatkowy może ją zastosować?

Do jakich przychodów ma zastosowanie 75% stawka podatku?

75% stawka podatku zgodnie z art. 25e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pobierana jest od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Przychody takie mieszczą się w przychodach z tzw. innych źródeł.

Do przychodów, takich należy zaliczyć przychody:

  • nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach obejmujące przychody ze źródeł wskazanych przez podatnika, ujawnione w nieprawidłowej wysokości,
  • ze źródeł nieujawnionych obejmujące przychody ze źródeł niewskazanych przez podatnika i nieustalonych przez organ podatkowy.

75% stawka podatku

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Obowiązek podatkowy z tytułu przychodów, które nie znajdują pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych powstaje na ostatni dzień roku podatkowego.

Jak ustalić podstawę opodatkowania?

Podstawą opodatkowania jest przychód, który odpowiada kwocie nadwyżki wydatku nad przychodami ujawnionymi (opodatkowanymi oraz niepodlegającymi opodatkowaniu).

Przez wydatek rozumie się wartość majątku jakie został zgromadzony w trakcie roku podatkowego lub wysokość wydatkowanych w roku podatkowym środków, jeżeli brak jest możliwości ustalenia roku podatkowego, w którym zgromadzono te środki.

Kto wymierza podatek?

Podatek ustala w drodze decyzji właściwy dla podatnika organ podatkowy. Podatek dotyczy roku podatkowego, w którym powstał przychód.

Na co zwrócić uwagę?

Przed wydaniem decyzji organ podatkowy przeprowadza postępowanie podatkowe lub kontrolę celno-skarbową. W trakcie tego postępowania to podatnik powinien wykazać (udowodnić lub uprawdopodobnić), że przychody wskazane przez organ są opodatkowane lub nie podlegają opodatkowaniu.

Jeżeli w toku postępowania podatkowego lub kontroli celno-skarbowej zostaną ustalone źródła pochodzenia nieujawnionych wcześniej przychodów i ich wysokości, przychody te podlegają opodatkowaniu na zasadach przewidzianych dla danego źródła przychodu.

Czy możliwe jest przedawnienie takiego zobowiązania?

Z treści art. 68 ust. 4a Ordynacji podatkowej wynika, że zobowiązanie podatkowe z tytułu dochodu z nieujawnionych źródeł nie powstanie, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie zostanie doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy w tym zakresie.

Czy jest się czego obawiać?

Możliwość nałożenia 75% stawki podatku to potężny oręż w ręku fiskusa, należy jednak zauważyć, że podatnik nie musi się go obawiać, jeżeli chociażby już na etapie postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej udowodni lub uprawdopodobni do jakiego źródła przychodu należą dochody wcześniej nieujawnione lub niezgłoszone do opodatkowania.

W takim przypadku podatek zostanie pobrany, ale nie wg stawki 75%, ale na zasadach przewidzianych w przepisach dla tego źródła przychodu w ramach którego osiągną przychód wcześniej nieujawniony do opodatkowania.