Co to jest świadectwo pracy? W jakiej sytuacji i kto musi je przygotować? W tym wpisie przedstawiam odpowiedzi na 5 najczęstszych pytań o świadectwo pracy. Zapraszam do lektury.

1. Co to jest świadectwo pracy?

Świadectwo pracy jest to dokument przekazywany pracownikowi w momencie rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Potwierdza on okres zatrudnienia u danego pracodawcy.

2. Kto i w jakim terminie powinien wystawić świadectwo pracy

Świadectwo pracy ma obowiązek przekazać pracodawca pracownikowi. Powinno być ono wydane niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy, jeżeli pracodawca nie chce podpisać kolejnej umowy z tym pracownikiem.

3. Jakie informacje zawiera świadectwo pracy?

W świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące:

  • okresu i rodzaju wykonywanej pracy,
  • zajmowanych stanowisk,
  • trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy,
  • a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego.

Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.

Dokładne wytyczne i wzór świadectwa pracy można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30.12.2016 r. w sprawie świadectwa pracy.

świadectwo pracy

4. Czy świadectwo pracy można sprostować?

Można, a nawet trzeba gdy nie odzwieciedla stanu faktycznego. Pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy, wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy.

5. Jakie kary grożą za niewydanie świadectwa pracy?

Kodeks pracy w art. 282 § 1. ust. 3 określa, że kto wbrew obowiązkowi nie wydaje pracownikowi świadectwa pracy, podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.

Ile jest czasu na wystawienie świadectwa pracy?

Correct! Wrong!

Dla jakiej osoby należy wystawić świadectwo pracy?

Correct! Wrong!

Czy w świadectwie pracy należy wpisać wszystkie zajmowane przez danego pracownika stanowiska?

Correct! Wrong!