Indywidualne interpretacje są sposobem na otrzymanie pisemnego stanowiska administracji podatkowej na temat sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w jednostkowych sprawach.

1 stycznia 2017 r. zmodyfikowano zakres ochrony przysługujący podatnikom, którym wydano indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego.

Zgodnie z regulacjami (art. 14na. Ordynacji podatkowej), które obowiązywały do końca 2016 r., przepisów art. 14k–14n Ordynacji podatkowej, które przyznawały podatnikom ochronę prawną przed negatywnymi konsekwencjami zastosowania się do stanowiska zawartego w wydanej im interpretacji indywidualnej nie stosowało się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowiły element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a (dot. klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania);
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o VAT

Zmiana w zakresie ochrony wynikającej z interpretacji indywidualnej

Brak ochrony interpretacji indywidualnych dotyczył tylko interpretacji wydanych od 15 lipca 2016 r.(od dnia wejścia w życie przepisów klauzulowych).

Od 1 stycznia 2017 r. wyłączenie ochrony prawnej, wynikającej z interpretacji indywidualnej, ma zastosowanie również do interpretacji indywidualnych wydanych przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej, jeżeli korzyść podatkowa wynikająca ze stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, który jest przedmiotem interpretacji indywidualnej, została uzyskana od 1 stycznia 2017 r.

Oznacza to, że indywidualne interpretacje podatkowe wydane przed 15 lipca 2016 r. także nie chronią podatników, jeżeli korzyść podatkowa wynikająca ze stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem interpretacji zostanie uzyskana od 1 stycznia 2017 r.