Bankowy rachunek VAT to rachunek, który banki będą miały obowiązek założyć dla każdego otwartego rachunku rozliczeniowego z chwilą wejścia w życie przepisów wprowadzających instytucję split payment (mechanizm podzielonej płatności). W dzisiejszym wpisie przybliżam tematykę związaną z tym rachunkiem.

Komplet przydatnych informacji o Split payment można znaleźć tutaj

Kto będzie zakładał bankowy rachunek VAT?

Obowiązek założenia rachunku VAT będzie ciążył na bankach prowadzących rachunki rozliczeniowe oraz spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych prowadzących imienne rachunki swoich członków w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Otwarcie oraz prowadzenie rachunku VAT nie będzie wymagać zawarcia dodatkowej umowy.

Rachunki VAT zostaną otwarte wyłącznie do rachunków rozliczeniowych prowadzonych w walucie polskiej. Zasadą będzie prowadzenie jednego rachunku VAT dla jednego rachunku rozliczeniowego, natomiast na wniosek posiadacza rachunku rozliczeniowego bank będzie mógł prowadzić jeden rachunek VAT dla kilku rachunków rozliczeniowych tego posiadacza rachunku.

Czy prowadzenie rachunku VAT będzie odpłatne?

Zgodnie z przepisami nowelizacji prowadzenie rachunku VAT nie może wiązać się z dodatkowymi prowizjami oraz opłatami dla banku.

Czy bankowy rachunek VAT może być oprocentowany?

Środki na rachunku VAT mogą być oprocentowane, jeżeli taki zapis znajdzie się w umowie klienta z bankiem. W przypadku, gdy środki na rachunku VAT są oprocentowane, bank – bez odrębnej dyspozycji posiadacza rachunku – przekazuje kwotę odpowiadającą kwocie odsetek na rachunek rozliczeniowy powiązany z rachunkiem VAT.

Czy do rachunku VAT zostanie wydana karta płatnicza?

Zgodnie z zapisami nowelizacji do rachunku VAT bank nie będzie wydawał karty płatniczej.

Czy bankowy rachunek VAT powinien być wykazany na fakturze i w CEiDG?

Nowelizacja nie nakłada takiego obowiązku. W konsekwencji należy przyjąć, że numer VAT nie powinien być wykazywany na fakturze przekazywanej kontrahentowi. Nie będzie również obowiązku aktualizacji wpisu w CEiDG w celu dodania numeru tego rachunku.

bankowy rachunek VAT

Czy kontrahent będzie miał obowiązek przekazywać kwotę podatku VAT na rachunek VAT?

Zgodnie z proponowaną treścią art. 108a ustawy o VAT podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury mogą zastosować mechanizm podzielonej płatności. Oznacza to, że kontrahent nie ma obowiązku przekazywać kwoty podatku na rachunek VAT, ma jednak możliwość wyboru takiej opcji. Ustawodawca pozostawia to do jego swobodnego uznania.

W jaki sposób dojdzie do przekazania kwoty na rachunek VAT?

Kwota VAT zostanie przekazana na rachunek VAT sprzedawcy w przypadku, gdy nabywca skorzysta z komunikatu przelewu udostępnionego przez bank, a przeznaczonego do dokonywania płatności w mechanizmie split payment. Komunikat ten powinien zawierać:

 • kwotę VAT wynikającą z faktury,
 • wartość sprzedaży brutto,
 • numer faktury,
 • numer NIP sprzedawcy.

Jakie będą korzyści z przekazania środków na bankowy rachunek VAT?

O korzyściach szczegółowo pisałam tutaj. W tym miejscu chcę tylko podkreślić, że zaletami tego rozwiązania jest brak odpowiedzialności solidarnej, brak dodatkowego zobowiązania podatkowego, obniżenie kwoty zobowiązania podatkowego oraz przyspieszony zwrot VAT.

Jakie środki mogą wpłynąć na rachunek VAT?

Na rachunek VAT będą mogły wpływać wyłącznie środki pieniężne z tytułu:

 • zapłaty kwoty odpowiadającej całości lub części podatku VAT przy użyciu komunikatu przelewu,
 • przekazania środków z innego rachunku VAT tego przedsiębiorcy prowadzonego w tym samym banku,
 • zwrotu – przy zastosowaniu komunikatu przelewu – kwoty VAT wynikającej z wystawionej faktury korygującej,
 • zwrotu – przy zastosowaniu komunikatu przelewu – kwoty VAT przez urząd skarbowy,
 • wpłaty – przy zastosowaniu komunikatu przelewu – kwoty VAT przez podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych na podstawie art. 103 ust. 5a ustawy o VAT na rzecz płatników podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Jakie przelewy mogą zostać dokonane z rachunku VAT?

Z rachunku VAT będzie można dokonać:

 • płatności – przy zastosowaniu komunikatu przelewu – całości lub części kwoty podatku VAT z tytułu nabycia towarów lub usług na rachunek VAT,
 • zwrotu – przy zastosowaniu komunikatu przelewu – kwoty VAT wynikającej z wystawionej faktury korygującej,
 • wpłaty podatku od towarów i usług, dodatkowego zobowiązania podatkowego, odsetek za zwłokę w tym podatku na rachunek urzędu skarbowego,
 • wpłaty – przy zastosowaniu komunikatu przelewu – kwoty VAT przez podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych na podstawie art. 103 ust. 5a ustawy o VAT na rzecz płatników podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 • przekazania przy użyciu komunikatu przelewu kwoty odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług na rachunek VAT dostawcy towarów lub usługodawcy przez podatnika, który:
  • otrzymał płatność przy użyciu komunikatu przelewu oraz
  •  nie jest dostawcą towarów lub usługodawcą wskazanym na fakturze, za którą jest dokonywana płatność,
 • zwrotu przy użyciu komunikatu przelewu nienależnie otrzymanej płatności na rachunek VAT podatnika, od którego otrzymano tę płatność przy użyciu komunikatu przelewu,
 • przekazania środków na rachunek VAT posiadacza rachunku VAT prowadzony w tym samym banku przy użyciu komunikatu przelewu,
 • przekazania środków na rachunek wskazany przez naczelnika urzędu skarbowego w postanowieniu o przekazaniu środków z rachunku VAT,
 • realizacji zajęcia na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego, dotyczącego egzekucji należności z tytułu VAT.

W jakim przypadku środki z rachunku VAT będzie można przekazać na rachunek rozliczeniowy?

Środki z rachunku VAT będą mogły zostać przekazane na rachunek rozliczeniowy po uzyskaniu zgody na takie przekazanie od naczelnika urzędu skarbowego. Zgoda na przekazanie środków finansowych z rachunku VAT wydawana jest w formie postanowienia, w odpowiedzi na wniosek podatnika, w terminie 60 dni od dnia otrzymania wniosku. W postanowieniu naczelnik ma obowiązek określić kwotę, jaka powinna zostać przekazana na rachunek rozliczeniowy. Postanowienie naczelnika urzędu skarbowego doręczane jest również bankowi lub SKOK-owi, które prowadzą dany rachunek VAT.

Jeżeli kwota wskazana w postanowieniu przewyższa wartość środków zgromadzonych na rachunku VAT, bank dokonuje przekazania środków zgromadzonych na rachunku VAT i w takim wypadku uznaje się, że postanowienie naczelnika urzędu skarbowego zostało wykonane.

Co się dzieje w przypadku braku środków na rachunku VAT?

Przy realizacji przelewu bank w pierwszej kolejności obciąży kwotą podatku rachunek VAT kupującego. W przypadku, gdy na rachunku VAT brak będzie środków, bank w celu realizacji przelewu, obciąży kwotą brutto rachunek rozliczeniowy nabywcy.

W przypadku, gdy na rachunku VAT nie będzie wystarczającej ilości środków na zapłatę podatku VAT bank w czasie dokonywania przelewu na rachunek VAT odbiorcy przeleje wyłącznie kwotę odpowiadającą wartości znajdującej się na rachunku VAT.

Jeżeli natomiast na rachunku rozliczeniowym przedsiębiorcy nie będzie kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży brutto wskazanej w komunikacie przelewu bank nie zrealizuje przelewu.

Co się dzieje w przypadku zamknięcia rachunku VAT?

Rachunek VAT zamykany będzie w przypadku zamknięcia rachunku rozliczeniowego powiązanego z tym rachunkiem. Oczywiście będzie tak w przypadku, jeżeli rachunek ten nie będzie powiązany z innym rachunkiem rozliczeniowym.

W przypadku zamknięcia rachunku VAT środki pieniężne powinny zostać przekazane:

 • na wskazany przez posiadacza rachunku VAT inny rachunek VAT prowadzony w tym samym banku
 • na wskazany rachunek rozliczeniowy na podstawie postawienia naczelnika urzędu skarbowego.

Więcej informacji planowanych o zmianach przepisów pojawi się na bezpłatnych szkoleniach organizowanych w ramach Ogólnopolskiej Akademii inFakt!