Obsługa wyjątków: ENSURE a zwracana wartość

ensure exception rails return ruby

Obsługując wyjątki (exceptions), aby zapewnić sobie wykonanie jakiegoś bloku niezależnie od jego wystąpienia lub nie – korzystamy z ensure
Warto jednak zwrócić uwagę na to co zwraca w ten sposób skonstruowany kod.

Exceptions – szybkie przypomnienie struktury

W Ruby możemy w prosty sposób przechwytywać wyjątki występujące w trakcie wykonywania kodu

 • przechwytujemy za pomocą rescue (+klasa wyjątku do przechwycenia)
 • umieszczamy kod w bloku begin ... end lub w obrębie metody
 • za pomocą ensure możemy zdefiniować kod, który niezależnie od wysytąpienia wyjątku bądź nie powinien zostać wykonany

Przykładowe użycie

def test_meth(val)
 @new_val = 100 / val
rescue ZeroDivisionError
 @new_val = 100
ensure
 @new_val = @new_val * 2
end

Pomijając sensownośc takiej metody, możemy zinterpretować ją następująco:
Podziel 100 przez podaną wartość a następnie upewnij się, że wynik został pomnożony przez 2.
Jeżeli zdarzy się, że podana wartość to 0 – nie dziel tej setki.

ENSURE – o czym warto pamiętać

Na czym polega więc pułapka ensure‘a?
W Rubym przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że zwracana wartość jest wynikiem ostatniej operacji.

W przypadku ensure tak się nie dzieje!
Kod z bloku zostanie wykonany ale nie jest wartością zwracaną
Wracając do naszego przykładu:

def test_meth(val)
 @new_val = 100 / val
rescue ZeroDivisionError
 @new_val = 100
ensure
 @new_val = @new_val * 2
end


test_result = test_meth(10)

puts @new_val
# ==> 20
# wartość faktycznie została podwojona w bloku ensure

puts test_result
# ==> 10
# ...ale wartość zwrotna całej metody to wcześniejsze wykonanie

# w przypadku zera

test_result_0 = test_meth(0)

puts @new_val
# ==> 200

puts test_result_0
# ==> 100
# wartość zwrotna całej metody to wartość z bloku rescue

TL;DR

Kod zamknięty w bloku ensure jest zawsze wykonany, ale nie jest wartością zwracaną

Bezpieczni przed 'niczym’ – TRY vs &. (safe navigation)

method_comparison nil rails ruby safe_navigation try

Nie mając pewności, czy obiekt na którym chcemy wywołać metodę istnieje – zdarza się nam posługiwać metodą try.
Od czasu Ruby’ego 2.3 – pojawiło się również tzw. safe navigation, w postaci &.
Czy i (potencjalnie) czym się różnią, a w jakich sytuacjach działają podobnie?

TRY – &. – cechy wspólne

Podstawowe użycie obu wskazanych metod sprowadza się do tego samego: próba wywołania metody na obiekcie będącym nilem – zwróci nil (zamiast błędu NoMethodError)

nil.try(:foo_bar)
# => nil
nil&.foo_bar
# => nil
nil.foo_bar
# => NoMethodError

TRY – &. – różnice

1. Ruby… niekoniecznie on Rails

Jak wspomnieliśmy we wstępie &. jest zaimplementowany w Ruby’m (od wersji 2.3) podczas kiedy try jest metodą Railsową – udostępnioną przez ActiveSupport

2. Kiedy obiekt istnieje, ale “nie chce odpowiadać”

Najbardziej kluczową różnicą pomiędzy omawianymi elementami jest ich zachowanie w przypadku kiedy żądana metoda jest wywołana na obiekcie niebędącym co prawda nilem, ale dla którego nie jest ona zaimplentowana

# poprawne wykonanie
[['foo', 'bar']].to_h
# => {"foo"=>"bar"}

# wywołanie na obiekcie, który nie ma zaimplementowanej metody
'foo'.to_h
# => NoMethodError

'foo'.try(:to_h)
# => nil

'foo'&.to_h
# => NoMethodError

Warto jednak zwrócić uwagę, że ActiveSupport udostępnia również metodę z bangiemtry!, która w tej sytuacji zachowa się podobnie:

'foo'.try!(:to_h)
# => NoMethodError

Podobny efekt jesteśmy w stanie uzyskać za pomocą połączenia delegate + allow_nil: true – tu również zabezpieczymy się przed błędem kiedy obiekt jest nilem ale będziemy oczekiwali błędu kiedy obiekt ten istnieje, a nie ma zaimplementowanej metody.
Dzieje sie tak oczywiście dlatego, że jeżeli obiekt istnieje, to delegacja po prostu spróbuje wykonać na nim wskazaną metodę:

class TestDelegate
 attr_reader :str

 def initialize(str)
  @str = str
 end

 delegate :upcase, to: :str, allow_nil: true
end

TestDelegate.new('foo').upcase
# => "FOO"

TestDelegate.new(nil).upcase
# => nil

TestDelegate.new(1).upcase
# => NoMethodError

Ważne: jeżeli nil odpowiada na jakąś metodę (np. to_h) to w przypadku delegacji zostanie ona na nim wykonana natomiast przy użyciu try lub &. – mimo wszystko dostaniemy nil

class TestDelegate
 attr_reader :str

 def initialize(str)
  @str = str
 end

 delegate :to_h, to: :str, allow_nil: true

 def test_try
  str.try(:to_h)
 end

 def test_safe_navigation
  str&.try(:to_h)
 end
end

TestDelegate.new(nil).to_h
# => {}

TestDelegate.new(nil).test_try
# => nil

TestDelegate.new(nil).test_safe_navigation
# => nil

3. Tempo!

And the last but not the leasttry i &. różnią się od siebie czasem wykonania:

require "benchmark"

Benchmark.bm do |test|
 test.report("try:") do
  1_000_000.times { nil.try(:length) }
 end

 test.report("safe navigation:") do
  1_000_000.times { nil&.length }
 end
end
user system total real
try: 0.179869 0.000438 0.180307 0.180713
safe navigation: 0.034285 0.000078 0.034363 0.034401

TL;DR

Wstęp do metaprogramingu w Railsach: INCLUDE vs EXTEND

ancestors class extend include instance metaprogramming method_comparison method_lookup methods object prepend rails singleton superclass

Szukamy definicji

Co się zatem dzieje, gdy wywołujemy metodę na jakimś obiekcie?

W pierwszej kolejności sprawdzana jest klasa tego obiektu. Jeśli w niej znajduje się definicja szukanej metody – świetnie! Poszukiwania zakończone i wiadomo co wołać.

W przypadku braku definicji metody w klasie obiektu, przeszukiwane są jej klasy nadrzędne (zwane także przodkami). Łańcuch przodków każdego z obiektów możemy podejrzeć przy użyciu metody ancestors():

> a.class.ancestors
=> [MyClass, Object, Kernel, BasicObject]

Innym określeniem klasy nadrzędnej do obecnej jest termin superklasa. Dla MyClass superklasą jest Object:

> MyClass.superclass
=> Object

Łańcuch przodków jest przeszukiwany na obecność metody do znalezienia jej najbliższej definicji. Jeśli metody znaleźć się nie uda, zwracany jest wyjątek NoMethodError.

Co z wywoływaniem metod na klasie – “metodami klasowymi”?

Tak naprawdę nie ma czegoś takiego, jak metody klasowe – Ruby obsługuje tylko metody instancyjne!

W tym miejscu warto przypomnieć sobie o jednej z fundamentalnych zasad: w Rubym wszystko jest obiektem! Dotyczy to także klas – one też nie są niczym innym niż instancjami klasy Class.

class MyClass; end

> MyClass.class
=> Class

Pod pojęciem “metod klasowych” muszą się więc kryć znane nam już metody instancyjne, które muszą być zdefiniowane w klasie danego obiektu.

Jednym ze sposobów na dodanie metody klasowej jest więc zdefiniowanie jej w klasie Class:

class Class
 def my_class_method
  'this is an instance method of Class'
 end
end

> MyClass.my_class_method
=> "this is an instance method of Class"

Metoda klasowa jak się patrzy!

Oczywiście w takim przypadku jest ona dostępna dla wszystkich klas, bo każda z nich jest obiektem klasy Class:

class MyDifferentClass; end

> MyDifferentClass.my_class_method
=> "this is an instance method of Class"

Jak to się zatem dzieje, że definiując metodę klasową w sposób “klasyczny” nie jest ona po prostu wrzucana do Class?

class MyClass
 def self.class_method
  'this is a class method of MyClass'
 end
end

> Class.instance_methods.include?(:class_method)
=> false

W Rubym każdy obiekt ma swoją klasę _singletonową_ (zwaną też klasą anonimową lub wirtualną).

To właśnie w tej klasie singletonowej ląduje definicja “metody klasowej” – oczywiście już jako jej metoda instancyjna ?

>MyClass.singleton_class
=> #<Class:MyClass>

>MyClass.singleton_class.instance_methods.inlcude?(:class_method)
=> true

Metody zdefiniowane w klasie singletonowej można też podejrzeć w ten sposób:

> MyClass.singleton_methods
=> [:class_method]

Uzbrojeni w wiedzę dotyczącą definiowania i wywoływania metod możemy przejść do omawiania różnic między dziedziczeniem a modularnością.

Moduły a sprawa Klasowa

Modularność kontra dziedziczenie

Rozszerzać możliwości klasy możemy na dwa sposoby:

W idealnej sytuacji, napisane przez nas obiekty mają wysoką spójność (czyli jedną odpowiedzialność – Single Responsibly Objects) i mało zależności.

Modularność polega właśnie na rozbiciu problemu na osobne moduły – każdy z nich obarczony jedną odpowiedzialnością – które następnie można jasno dodawać do klasy według potrzeb.

Dziedziczenie często prowadzi do obiektów posiadających wiele różnych “odpowiedzialności”, które zostały hurtem otrzymane od obiektów-rodziców. Mniejsza jasność, większa złożoność, trudniejszy w ogarnięciu kod, kręcenie głowami, płacz, zgrzytanie zębów.

Modularność oczywiście również ma swoje wady: większą ilość kodu i więcej roboty przy dołączaniu wielu modułów. Jeśli okaże się, że podobny efekt uzyskalibyśmy dziedzicząc, a zysk z modularności jest mniejszy niż potrzebna jej nadwyżka pracy – używajmy dziedziczenia.

Innym przypadkiem, w którym użycie dziedziczenia jest sensowne, to sytuacja, kiedy mamy wiele obiektów należących do jednej “rodziny” i dziedziczących po wspólnym przodku. Przodek ten (najczęściej nazwiemy go BaseCośTam) zawiera wtedy metody odpowiedzialne za podstawową funkcjonalność, a potomkowie z nich korzystają i dodają do nich coś w razie potrzeby (a zdarza się, że nie dodają nic, i cała klasa potomka to tylko samo dziedziczenie!).

Jak modułować kod?

Za dołączanie modułów do klas w Rubym odpowiadają trzy słowa kluczowe:

Zarówno include jak i prepend dodają metody instancyjne, extend – metody klasowe. Ale po kolei.

Include

Słowo kluczowe include pozwala na zawarcie w klasie określonego modułu i sprawia, że metody tego modułu będą traktowane jak metody instancyjne klasy – czyli będą dostępne dla jej instancji.

Moduł zawarty w klasie przy użyciu include wskoczy na drugie po niej miejsce w łańcuchu przodków tej klasy.

Modułów możemy w ten sposób dodać ile tylko nam się podoba, warto jednak pamiętać, że ostatnio dodany będzie brany jako pod uwagę jako pierwszy.

Krótki przykład:

module Morning
 def greeting
  'Good morning!'
 end
end

module Evening
 def greeting
  'Good evening!'
 end
end

class MyClass
 include Morning
 include Evening
end
> MyClass.ancestors
=> [MyClass, Evening, Morning, Object, Kernel, BasicObject]
> MyClass.new.greeting
=> "Good evening!"

Prepend

Rzadziej używany odpowiednik include, który dla odmiany wrzuca moduły na początek łańcucha przodków (czyli jeszcze przed samą klasą):

class MyClass
 prepend Morning
 prepend Evening
end
> MyClass.ancestors
=> [Evening, Morning, MyClass, Object, Kernel, BasicObject]
> MyClass.new.greeting
=> "Good evening!"

Częstszym przykładem użycia prepend jest rozbudowanie metod otrzymanych od przodków przy użyciu super:

module Descriptor
 def get_to_work
  puts "Time to work..."
  puts "-----"
  super
  puts "-----"
  puts "Work is done!"
 end
end

class Worker
 prepend Descriptor

 def get_to_work
  puts "Calculatig 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8..."
  puts "Result is: #{(1..8).inject(:*)}"
  return 1
 end
end
> Worker.new.get_to_work
Time to work...
-----
Calculatig 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8...
Result is: 40320
-----
Work is done!

Extend

Tak jak wspomnieliśmy, Ruby wspiera jedynie metody instancyjne. Wszystkie metody klasowe są metodami instancyjnymi klasy singletonowej, którą posiada każdy obiekt.

Okazuje się, że taka klasa singletonowa ma swój własny łańcuch przodków. Właśnie do tego łańcucha dodany zostaje moduł, którym extendujemy daną klasę.

Zobaczmy to na prostym przykładzie:

module Night
 def greeting
  'Good night.'
 end
end

class MyClass
 extend Night
end

Metody z modułu Night nie zostają dodane bezpośrednio do klasy singletonowej klasy MyClass:

> MyClass.singleton_class.instance_methods(false)
=> []

ale dzięki obecności Night w łańcuchu przodków klasy singletonowej:

> MyClass.singleton_class.ancestors
=> [#<Class:MyClass>, Night, #<Class:Object>, ...]

metody zdefiniowane w Night są widoczne jako metody singletonowe i możemy je wywołać:

> MyClass.singleton_methods
=> [:greeting]

> MyClass.greeting
=> "Good night."

Metody klasowe przez include

Railsy umożliwiają dodanie także metod klasowych przy użyciu tylko include‘a. Służy do tego metoda included.

included przyjmuje argument określający obiekt, do którego dany moduł jest załączany. Możemy więc w jej ciele rozszerzyć ten moduł o metody klasowe:

def self.included(base)
 base.extend(ClassMethods)
end

I na przykładzie:

module ChitChat
 def greeting
  'Hello!'
 end

 def self.included(base)
  base.extend(ClassMethods)
 end

 module ClassMethods
  def salutation
   'Cheers :)'
  end
 end
end

class Person
 include ChitChat
end
> Person.new.greeting
=> "Hello!"
> Person.salutation
=> "Cheers :)"

# a także:
> Person.greeting
NoMethodError: undefined method `greeting' for Person:Class
> Person.new.salutation
NoMethodError: undefined method `salutation' for #<Person:0x00007fc09f06fba0>

tl;dr, czyli podsumowanie


Za współpracę przy artykule bardzo dziękuję Alicji Cyganiewicz! ?

Ładować 'zachłannie’, czy 'leniwie’? JOINS vs INCLUDES!

active_record eager_load eager_loading includes joins lazy_loading method_comparison rails

Większość skomplikowanych aplikacji opiera się o relacyjne bazy danych i wymaga ciągłego wydobywania powiązanych ze sobą informacji. Railsy ułatwiają te operacje, udostępniając moduł ActiveRecord, dysponujący wieloma przydatnymi metodami. Żeby jednak w pełni wykorzystywać ich możliwości – należy je dobrze rozumieć i znać ich zastosowania.
Warto na przykład wiedzieć czym różni się joins od includes.

Kiedy którym się posłużyć? Najkrótsza, ale najprawdziwsza odpowiedź brzmi:

optimal use cases – wszystko zależy od tego jak i jakie dane chcemy wykorzystać

Błędnym zastosowaniem ryzykujemy

Ale zacznijmy od początku – skąd tytuł nawiązujący do zachłanności czy lenistwa?

Eager loading VS Lazy loading

Niezależnie od frameworka, czy nawet języka programowania, jeżeli posługujemy się ORM (Object-relational mapping ) możemy mówić o dwóch koncepcjach:

Eager loading

Lazy loading

Na pierwszy rzut oka lepszym rozwiązaniem wydaje się lazy loading – po co ładować wszystko na raz, dopóki tego nie potrzebujemy?

I wtedy na scenę wchodzi performance, ale o nim – już w kontekście Railsów.

JOINS

Zacznijmy od joins, bo jest z nim nieco łatwiejsza sprawa.

@users = User.joins(:clients).where('clients.country = ?', 'Poland')
 User.joins(:clients).where('clients.country = ?', 'Poland').each { |u| u.clients.map(&:country) }; nil
 User Load (...ms) SELECT "users".* FROM "users" INNER JOIN "clients" ON "clients"."user_id" = "users"."id" WHERE (clients.country = 'Polska')
 Client Load (7.2ms) SELECT "clients".* FROM "clients" WHERE "clients"."user_id" = $1 [["user_id", ...]]
 Client Load (0.6ms) SELECT "clients".* FROM "clients" WHERE "clients"."user_id" = $1 [["user_id", ...]]
 Client Load (0.5ms) SELECT "clients".* FROM "clients" WHERE "clients"."user_id" = $1 [["user_id", ...]]
 Client Load (0.5ms) SELECT "clients".* FROM "clients" WHERE "clients"."user_id" = $1 [["user_id", ...]]
 Client Load (0.5ms) SELECT "clients".* FROM "clients" WHERE "clients"."user_id" = $1 [["user_id", ...]]
 Client Load (0.5ms) SELECT "clients".* FROM "clients" WHERE "clients"."user_id" = $1 [["user_id", ...]]
 Client Load (0.4ms) SELECT "clients".* FROM "clients" WHERE "clients"."user_id" = $1 [["user_id", ...]]
 Client Load (0.4ms) SELECT "clients".* FROM "clients" WHERE "clients"."user_id" = $1 [["user_id", ...]]
 Client Load (0.4ms) SELECT "clients".* FROM "clients" WHERE "clients"."user_id" = $1 [["user_id", ...]]
 Client Load (0.7ms) SELECT "clients".* FROM "clients" WHERE "clients"."user_id" = $1 [["user_id", ...]]
 Client Load (1.9ms) SELECT "clients".* FROM "clients" WHERE "clients"."user_id" = $1 [["user_id", ...]]
 Client Load (2.2ms) SELECT "clients".* FROM "clients" WHERE "clients"."user_id" = $1 [["user_id", ...]]
 Client Load (0.6ms) SELECT "clients".* FROM "clients" WHERE "clients"."user_id" = $1 [["user_id", ...]]
 Client Load (0.5ms) SELECT "clients".* FROM "clients" WHERE "clients"."user_id" = $1 [["user_id", ...]]
 ....
User.joins(:clients).where('clients.country = ?', 'Poland').to_sql
 => "SELECT \"users\".* FROM \"users\" INNER JOIN \"clients\" ON \"clients\".\"user_id\" = \"users\".\"id\" WHERE (clients.country = 'Poland')"
=> generalnie joins będziemy używali do przefiltrowania wyników kiedy nie korzystamy z rekordów relacji

INCLUDES

…jak można się domyślić stoi po drugiej stronie barykady

@users = User.includes(:clients)
User.includes(:clients).where('clients.country = ?', 'Poland').references(:clients).each { |u| u.clients.map(&:country) }; nil
 SQL (...ms) SELECT "users"."id" AS t0_r0, "users"."imie" AS t0_r1, "users"."nazwisko" AS t0_r2, "users"."email" AS t0_r3, "users"."nazwa_uzytkownika" AS t0_r4, "users"."haslo" AS t0_r5, (...) "clients"."id" AS t1_r0, "clients"."user_id" AS t1_r1, "clients"."nazwa_firmy" AS t1_r2, "clients"."ulica" AS t1_r3, "clients"."miejscowosc" AS t1_r4, "clients"."kod_pocztowy" AS t1_r5, "clients"."nip" AS t1_r6, "clients"."numer_telefonu" AS t1_r7, (...) "clients"."touched_at" AS t1_r28 FROM "users" LEFT OUTER JOIN "clients" ON "clients"."user_id" = "users"."id" WHERE (clients.country = 'Polska')
User.includes(:clients).eager_load(:clients)

INCLUDES + WHERE

Dlaczego dostało własną sekcję?
Otóż okazuje się, że może przysporzyć kłopotów. Próba przefiltrowania użytkowników przy wykorzystaniu includes

@users = User.includes(:clients).where('clients.country = ?', 'Poland')

ActiveRecord::StatementInvalid: PG::UndefinedTable: ERROR: missing FROM-clause entry for table "clients"....

…może nie skończyć się najlepiej.

Aby móc ‘postawić warunki’, wykorzystując includes możemy skorzystać z references Należy jednak pamiętać, że includes jako argument przyjmuje nazwę relacji określonej w modelu, references zaś – nazwę tabeli

@users = User.includes(:clients).where('clients.country = ?', 'Poland').references(:clients)

…lub też skorzystać z innej składni, której efektem będzie takie samo zapytanie SQL

@users = User.includes(:clients).where(clients: { country: 'Poland'})

TL;DR

JOINS INCLUDES
Kiedy warto?
Filtrowanie wyników na podstawie powiązanych
Kiedy warto?
Wykorzystanie danych rekordów powiązanych
lazy loading eager loading
tylko parent data parent + relationships data
domyślnie: INNER JOIN domyślnie: LEFT OUTER JOIN
ryzyko N+1 queries przy odwołaniu do danych powiązanych należy uważać przy filtrowaniu (grozi error)
ładuje za pomocą single query albo separate queries

Ciekawostka do refleksji

Na początku wspomniałam o ryzyku uzyskania innych danych niż się spodziewamy w zależności od wykorzystanego zapytania.
Dlatego zostawiam do samodzielnego przemyślenia skąd takie różnice w – na pozór – identycznych zapytaniach:

2.4.0 :001 > User.includes(:clients).where(clients: { email: nil }).count
(3.0ms) SELECT COUNT(DISTINCT "users"."id") FROM "users" LEFT OUTER JOIN "clients" ON "clients"."user_id" = "users"."id" WHERE "clients"."email" IS NULL
 => 158
2.4.0 :002 > User.joins(:clients).where(clients: { email: nil }).count
  (1.0ms) SELECT COUNT(*) FROM "users" INNER JOIN "clients" ON "clients"."user_id" = "users"."id" WHERE "clients"."email" IS NULL
 => 47
2.4.0 :003 > User.includes(:clients).where('clients.email = ?', nil).references(:clients).count
  (1.0ms) SELECT COUNT(DISTINCT "users"."id") FROM "users" LEFT OUTER JOIN "clients" ON "clients"."user_id" = "users"."id" WHERE (clients.email = NULL)
 => 0

5 wtyczek Vima, bez których się nie obędziesz

fzf neovim projectionist vi vim vim-test

vim-main2

Wybrałem dla was 5 wtyczek, które zmieniają Vima w jeszcze lepszy edytor tekstowy oraz przybliżają go do pełnoprawnego IDE.

1. Vim-projectionist

Największą zaletą projectionist jest szybkie przełączanie pomiędzy plikiem bazowym, a jego, wcześniej zdefiniowanym, plikiem alternatywnym (“alternate”), który możemy zdefiniować dla każdego języka osobno:

{
 "src/main/java/*.java": {"alternate": "src/test/java/{}.java"},
 "src/test/java/*.java": {"alternate": "src/main/java/{}.java"}
}

Mając tak zdefiniowane pliki alternatywne i po wpisaniu :A, gdy znajdujemy się w modelu, zostanie otwarty plik zawierający jego testy. Istnieje kilka odpowiedników komendy :A – różnią się one miejscem, w którym ma zostać otwarty plik alternatywny:

Oprócz “alternate”, możemy zdefiniować także szkielet jaki ma być wstawiony do każdego nowego pliku w podanym folderze.

{
 "app/models/*.rb": {
  "template": [
   "class \{} < ApplicationRecord",
   "end"
  ]
 }
}

Przy tworzeniu szkieletów możemy wykorzystać wbudowane funkcje, które odpowiednio zmodyfikują wpisany tekst:

{snakecase}
{dirname}
{underscore}
{backslash}
{camelcase}
{colons}
{hyphenate}
{blank}
{uppercase}
{capitalize} --- alias jako \\{}
{basename}
{dot}
{singular}
{plural}
{open}
{close}

2. Vim-test

Testy można uruchamiać na wiele sposobów: począwszy od ręcznego uruchamiania wszystkich, pojedynczych plików testowych, po automatyczne (przy użyciu narzędzi śledzących zmiany w plikach np. guard).

Wtyczka vim-test pozwala na szybkie uruchamianie testów z poziomu Vima. Posiada wsparcie dla większości języków programowania. Wynik testow wyświetlany jest wewnątrz edytora więc nie musimy się przełączać między oknami. Cały czas pozostajemy w Vimie, co umożliwia nam szybkie poruszanie się, kopiowanie oraz wyszukiwanie w wyniku testów.

vim-test-select

Testy możemy uruchamiać w zależności od pożądanego zakresu, co daje nam ogromną kontrolę nad wykonywanymi testami oraz znacznie przyspiesza ich wykonywanie. Poniżej przedstawiam zakresy wraz z przykładowymi skrótami klawiszowymi:

nmap <silent> <leader>t :TestNearest<CR> " Uruchamia najbliższy
test względem aktualnej pozycji w otwartym pliku

nmap <silent> <leader>T :TestFile<CR> " Uruchamia cały plik
testowy, który mamy aktualnie otwarty

nmap <silent> <leader>a :TestSuite<CR> " Uruchamia wszystkie pliki
testowe

nmap <silent> <leader>l :TestLast<CR> " Uruchamia ostatni test

nmap <silent> <leader>g :TestVisit<CR> " Otwiera ostatni plik
testowy, który mieliśmy otwarty np. przed serią poprawek w kodzie
projektu.

Wtyczka umożliwia również zdefiniowanie własnej domyślnej komendy uruchomieniowej testów, dzięki czemu z łatwością uruchomimy je np. na dockerowym kontenerze.

let test#ruby#rspec#executable = 'docker-compose -f ../compose.yml run container_name rspec'

Kolejnym przydatnym ustawieniem jest możliwość zmiany strategii, jeśli nie chcemy, aby wynik testów pojawiał się wewnątrz edytora. Można zamienić ją na np. vtr oraz zainstalowanie pluginu vim-tmux-runner co spowoduje wyświetlenie testów w małym oknie Tmuxa.

let test#strategy = { 'suite': 'vtr' }

Strategie możemy ustawiać osobno dla każdego z zakresów wykonywanych testów (najbliższy, całość itp.). Dodatkowo vim-test przy pomocy pluginu projectionist pozwala na uruchamianie testów z poziomu plików nietestowych ustawionych jako pliki alternatywne.

3. Vim-rails

Vim-rails może okazać się dla was niezbędną wtyczką, jeśli jesteście deweloperami Ruby i korzystacie z frameworka Ruby on Rails. Istnieją odpowiedniki tego pluginu dla innych frameworków np. vim-phoenix które maja zbliżoną funkcjonalność.

Podstawową funkcjonalnością jest integracja z projectionist pod kątem frameworka, co daje nam możliwość skorzystania z pomocnych komend, takich jak:

Powyższe komendy mają swoje odpowiedniki w zależności od sposobu, w jaki ma zostać otwarty plik:

Wtyczka integruje również Railsową konsole, generatory oraz serwer, co pozwala nam na pozostanie wewnątrz Vima i wykonywanie praktycznie wszystkich czynności związanych z rozwojem projektu.

Bardzo przydatną funkcjonalnością, jaką dostarcza wtyczka jest :Extract. Po zaznaczeniu bloku tekstu oraz wywołaniu tej komendy, zostajemy przeniesieni do nowego pliku z wydzielonym kodem. Zostaje on również automatycznie dołączony do pliku bazowego. W ten sposób możemy wydzielać concerny dla modeli i controllerów oraz partiale dla widoków.

4. Vim-surround

Surround to wtyczka do szybkiego usuwania, modyfikowania, dodawania otaczających tekst nawiasów, tagów xml i html oraz apostrofów.

5. Fzf.vim

Aby wygodnie wyszukiwać i otwierać pliki z poziomu Vima możemy, użyć popularnego pluginu ctrlp, który spełnia swoje zadanie, lecz wymaga cache’owania i odświeżania zaindeksowanych plików. Czasami potrafi działać powoli, a znalezienie konkretnego pliku nie zawsze jest łatwe, zwłaszcza, jeśli mamy wiele plików o tej samej nazwie lub w bardzo zagnieżdżonych folderach.

Lekarstwem na wszystkie bolączki jest plugin fzf, który wykorzystuje fuzzy finder fzf napisany w Go. Zaletą fzf jest błyskawiczne indeksowanie plików, co eliminuje potrzebę cache’owania. Autor przygotował wiele przydatnych, gotowych funkcji oraz api do integracji fzf z własnymi funkcjami. Każda z funkcji zwraca wynik, w którym to możemy wyszukiwać za pomocą fzf fuzzy finder.

Oto lista najbardziej przydatnych:

Dodatkowo, każdą z funkcji można uruchomić dodając na końcu !, co spowoduje otwarcie wyniku w pełnym oknie, ignorując nasze wcześniejsze ustawienia rozmiaru okna.

Po wiecej pluginów wraz z ich ustawieniami oraz inne przydatne konfiguracje (tmux, fish shell), odsyłam do moich dotfiles, które umieściłem na githubie.

W kolejnym artykule, Kazik przedstawi 5 wtyczek, których używa na co dzień.

https://github.com/daktyr/dotfiles/blob/master/nvim/init.vim

https://github.com/junegunn/fzf

https://github.com/junegunn/fzf.vim

https://github.com/tpope/vim-projectionist

https://github.com/tpope/vim-surround

https://github.com/tpope/vim-rails

https://github.com/janko-m/vim-test

https://github.com/guard/guard

https://github.com/ctrlpvim/ctrlp.vim

https://github.com/avdgaag/vim-phoenix

#Euruko2017 – How to make it as a junior developer and stay sane

euruko euruko2017 junior rails

Rozmowa i opinie po prezentacji „How to make it as a junior developer and stay sane”

Dima Boyko (Software Engineer, inFakt.pl): Słuchaliśmy teraz prezentacji „How to make it as a junior dev and stay sane” i widzę, że też masz napisane Junior Developer, czyli to samo.

Agnieszka Abgaro Zachariasiewicz (Ruby developer, inFakt.pl): Dokładnie.

Dima: Czy historia tej prezentacji jest podobna do Twojej?

Agnieszka: Nie wiem, czy podobna, ale na pewno było tam dużo ważnych wskazówek właśnie z perspektywy pozycji juniorskiej według mnie. Dziewczyna opowiadała o bardzo ciekawych rzeczach. O takich, żeby na przykład nie bać się zadawać pytania, nawet jeżeli są one trywialne dla osób, które siedzą koło Ciebie.

Powiedzmy jesteś sobie juniorem, a koło Ciebie siedzą sami seniorzy. Masz zrobić jakieś zadanie, z którym masz problem i nie wiesz jak to zrobić. Wydaje Ci się, że głupio jest podejść i zapytać, a właśnie ona zachęcała do tego, że nie ma głupich pytań i trzeba próbować.

I nie chodzi o to, żeby postępować według jakichś schematów, tylko trzeba po prostu próbować i właśnie „failować” (że tak powiem – tak jak było to tam ujęte) i tak możesz dojść do perfekcji.

Dima: No właśnie było takie hasło, że nie ma głupich pytań. Czy zgadzasz się z tym? Czy jednak widziałaś sytuacje, że pytania mogą być głupie?

Agnieszka: Czasem się tak wydaje. Myślę, że bardzo często się tak wydaje, że pytania, które przychodzą do głowy są głupie i trywialne i głupio jest z nimi pójść, ale raczej staram się chodzić i pytać, bo faktycznie to pomaga, a developerzy są bardzo otwarci i zawsze pomagają.

Także to też na tym polega, że jeden drugiemu pomaga. Każdy był w tej sytuacji na początku, także wie jak to było i wie, że czasem trafia się na ścianę, że ma się jakiś problem, z którym nie można sobie poradzić i fajnie jest pójść do kogoś kto Ci to.. kto Ci pokaże inną perspektywę. Być może naprowadzi Cię na coś. Niekoniecznie da od razu jakąś gotową odpowiedź, ale wskazówki, które pozwolą zrobić zadanie do końca i zrobić je dobrze.

Dima: Ona właśnie wspominała, że bardzo dobrze jak junior ma mentora, do którego zawsze może pójść i zapytać się o cokolwiek. Czy Ty masz taką osobę i czy pytasz konkretnie tę osobę, czy każdego developera w firmie?

Agnieszka: Mam mentora, a raczej mentorkę, która zawsze mi pomaga, kiedy natrafiam na jakikolwiek problem i zawsze znajdzie dla mnie chwilę. Co jest dla mnie bardzo ważne i jest dla mnie wielkim wsparciem, bo faktycznie mogę przyjść do niej z każdym problemem. Nie odeśle mnie z kwitkiem i zawsze mi wytłumaczy bardzo przystępnie lub podeśle jakieś materiały, z których mogę sobie coś poczytać. Także naprawdę uważam, że jest to bardzo ważne.

Oczywiście też jest tak, że moja mentorka ma swoje zadania i pracuje w osobnym teamie, także nie zawsze jest tak, że ma czas dla mnie i powiedzmy kiedy czuję, że ona właśnie ma nawał pracy i jest powiedzmy jakiś intensywny czas to też nie mam problemu z tym, żeby podejść do kogokolwiek innego. Wszyscy naokoło mi mówią, że jeżeli mam jakikolwiek problem to żeby do nich przychodzić i żeby pytać, bo jeżeli tylko dadzą radę to mi pomogą, a w większości wypadków jednak dadzą radę.

Dima: Ok. Właśnie, jeżeli chodzi o czas, też było wspominane w prezentacji, że dla juniora jest bardzo ważna jest rzecz taka rzecz jak time management. Warto nie spędzać za dużo czasu nad rozwiązaniem problemów, które są za trudne dla juniora i generalnie bardzo zarządzać swoim czasem i bardzo mądrze. To jest bardzo ważne.

Czy używasz jakichś narzędzi do zarządzania czasem oprócz tego co używamy wszyscy do zadań? Prezenterka mówiła o kalendarzu Google.

Agnieszka: Tak. No my używamy akurat w pracy Jira’y i mamy też planowanie sprintu, na którym wyznaczamy sobie na każdy dzień zadania, planujemy sobie daną ilość wyznaczonych godzin jakie mamy przepracować. Każde zadanie sobie estymujemy na planowaniu ile może zająć i później uzupełniamy każdy dzień danego tygodnia.

Powiedzmy, jeżeli sprint jest tygodniowy, to w ciągu tygodnia rozdzielamy sobie te zadania na cały tydzień tak, żeby wypełnić sobie cały ten dostępny czas. Jeżeli pracujemy powiedzmy – 8 godzin – to efektywnego programowania jest 5. W tym są oczywiście też zawarte zadania, jeżeli mamy o czymś poczytać i czegoś się nauczyć i zagłębić jakąś wiedzę. Także te 3 godziny, które pozostają to jest czas dla mnie na jakieś jedzenie, dodatkowe spotkania i wszelkiego rodzaju rzeczy, które dzieją się w firmie.

Uważam, że to bardzo pomaga, bo faktycznie na planowaniu jestem w stanie ocenić z moją mentorką ile mniej więcej może mi zająć to zadanie i mogę je jakoś wyestymować, ona może to skontrolować i powiedzieć mi powiedzmy, że: „No jednak tutaj nie wzięłaś wszystkiego pod uwagę także daj sobie troszkę więcej czasu”.

Powiedzmy, że jeżeli robię dane zadanie, włączam sobie timer i jeżeli dochodzę do takiego momentu, kiedy wykorzystuję cały ten założony czas, a zadanie dalej nie jest rozwiązane i mam problem – bo jeżeli wiem jak rozwiązać i wiem co zrobić dalej tylko po prostu mi się rozciągneło no to powiedzmy, że staram się raczej robić je dalej i nie zawracać nikomu głowy, ale jeżeli nie wiem to to jest dla mnie sygnał kiedy idę do mojej mentorki i pytam.

Pokazuję jaka jest sytuacja, ile miałam dostępnego czasu, ile zrobiłam i czy nie może mnie jakoś wspomóc i jakoś popatrzeć na to co zrobiłam i ewentualnie dać mi jakąś radę jak mogę sobie z tym poradzić dalej, jeżeli się zablokowałam bo zdarza się tak.

Dima: A taka wycena za zadań? Czy na początku zgadzały się wyceny i realne czasy wykonania zadania? Czy to po prostu na początku było to takie trochę strzelanie i później z czasem i z doświadczeniem to poprawiasz, czy od razu było tak, że zadania były wycenione mniej więcej na tyle ile zajmowały w rzeczywistości?

Agnieszka: Na początku myślę, że to jest zawsze strzelanie, przynajmniej w moim przypadku to było strzelanie. Nie miałam wielkiego pojęcia ile może mi zająć dane zadanie, szczególnie, jeżeli zajmowałam się rzeczami, z którymi wcześniej nie miałam styczności.

Powiedzmy, wydzielenie serwisu, którego wcześniej nie wydzielałam – nie do końca wiedziałam ile może mi zająć. Posiłkowałam się właśnie też na pewno moją mentorką, która mi troszkę podpowiadała, ale to też każdy chyba musi się nauczyć sam wyceniać zadania, także były często przestrzelone. Czasem robiłam krócej, czasem robiłam dłużej.

Jeżeli krócej to zawsze są jakieś dodatkowe zadania, które można sobie dobrać, jak dłużej no to wtedy właśnie kiedy kończy mi się czas no to idę i rozmawiam z moją mentorką. Także myślę, że ciężko jest się tego nauczyć. Uczymy się tego cały czas prawdopodobnie, ale pewnie wraz z doświadczeniem przychodzi to coraz łatwiej.

Dima: Też nawet był taki cytat na jednym ze slajdów, że „Every junior developer has the burnout”. Czy miałaś coś takiego w swojej historii i jak sobie z tym poradziłaś, jeżeli tak?

Agnieszka: Szczerze mówiąc to wydaje mi się, że jeszcze nie miałam.

Dima: Jeszcze?

Agnieszka: Być może mnie to jeszcze spotka, myślę że mogło być blisko, ale trafiłam do inFakt i tak naprawdę zostałam tu bardzo fajnie przyjęta i dostałam bardzo mocne wsparcie właśnie mentorskie, gdzie pozbyłam się wszelkich wątpliwości i jest to dla mnie bardzo duża wartość.

Dima: Prezenterka wspominała, że jednym ze sposobów na uniknięcie takiej sytuacji jest ustawienie sobie celów, takich jak short term goals i long term goals. Możesz opowiedzieć o swoich? Jakie masz cele na karierę, jakie masz długoterminowe cele?

Na przykład prezenterka mówiła, że chciałaby „dorosnąć” do project managera

Agnieszka: Szczerze mówiąc, to na ten moment najbardziej chciałabym rozwijać się, tak żeby dojść do poziomu seniora w Ruby. Dalej oczywiście, że gdzieś tam z tyłu głowy myślałam o takich stanowiskach jak Scrum Master czy Product Owner, ale chciałabym się skupić.. Znaczy właśnie to tak ciężko, bo to są długoterminowe cele, ale ten długoterminowy cel tak naprawdę żeby stać się seniorem to też nie jest moment. Także na ten moment chciałabym jak najbardziej się rozwinąć w samym języku i na pewno chciałabym się też nauczyć jakiegoś innego języka programowania.

Dima: No właśnie. Jaki sposób rozwoju i trochę eskalowania bardziej Ci odpowiada? Developer, który jest dobry w jednym języku i teraz kiedy jest czas na dalszy rozwój po prostu pociąga inne technologie? Czy developer, który jest dobry w jednym języku i dalej rozwija swoje umiejętności menadżerskie? Która ścieżka Ci bardziej odpowiada? Więcej technologii, czy przejście do innego trybu?

Agnieszka: Ciężko jest mi ocenić menadżerowanie, bo nie miałam do tej pory z tym wielkiej styczności. Na pewno chciałabym spróbować i pewnie jak spróbuje to ocenię, czy chciałabym iść w to dalej. Także ciężko jest mi na ten moment to właśnie powiedzieć, bo myślę, że to przyjdzie do mnie z czasem. I troszkę jeszcze te moje cele się jakoś tam w głowie rozwijają. Mam sporo pomysłów, ale nie są one jeszcze sprecyzowane – myślę, że spokojnie do pierwszego roku pracy, kiedy będę się jeszcze uczyła to się pewnie wyklarują już silnie. Silniej na pewno, niż w tym momencie. Ale na ten moment stawiam na to, żeby się jak najbardziej rozwijać i jak najwięcej się uczyć, także nie myślę aż tak długoterminowo o menadżerowaniu, ale na pewno chciałabym spróbować.

Dima: Ok. W prezentacji było bardzo dużo takich rad dla juniorów. Którą najbardziej weźmiesz pod uwagę w swojej dalszej pracy?

Agnieszka: Którą najbardziej wezmę pod uwagę? Szczerze mówiąc uważam, że to był zbiór takich zasad, które.. z których wszystkie były ważne. Zarówno to, żeby pytać o rady, to żeby dobrze zarządzać swoim czasem. Ciężko jest mi wycenić, która jest najważniejsza.

Trzeba znaleźć chyba swój „złoty środek”. Ja raczej staram się nie bać pytać i zarządzać sobie czasem. Właśnie to tak naprawdę jest narzucone przez system Scrumowy, także dalej się go uczę i staram się z nim współpracować. Nie wiem, która jest najważniejsza. Wszystko jest ważne. Na pewno też to, żeby pamiętać o sobie. I żeby faktycznie się właśnie nie wypalić to dawać z siebie dużo, ale robić sobie też jakieś przerwy, bo to jest potrzebne do regeneracji i do tego, żeby mieć siłę dalej się rozwijać, bo to jest ciągły rozwój.

Dima: I to może być taką radą dla juniorów od Ciebie?

Agnieszka: Myślę, że tak.

Dima: A powiedz jeszcze jedno. Rada dla managerów od siebie?

Agnieszka: Dla managerów?

Dima: Mhm. Też było o tym wspomniane na prezentacji. Kilka albo nawet kilkanaście rad dla managerów. Która według Ciebie jest ciekawa? Albo zupełnie Twoja?

Agnieszka: Tak naprawdę to wszystko było związane z tym, żeby „być” dla tego juniora i żeby go wspierać, żeby powiedzieć mu „stop”, jeżeli przesadza w jakimś momencie, że się przepracowuje, żeby pomagać mu w trudnych chwilach. I myślę, że to jest najważniejsze, bo jeżeli jesteś wrażliwy na tę drugą osobę i z nim rozmawiasz to wystarczy.

Dima: Dzięki.

Agnieszka: Dzięki.

Euruko 2017 – Summary of Day 1 (part 2)

data datadriven euruko euruko2017 rails

Euruko 2017 – Sommary of Day 1 (part2)

Sebastian Bobrowski (CTO inFakt.pl):

Hej! Jesteśmy po pierwszym dniu konferencji. Jak wrażenie? Jakie takie główne punkty z dzisiejszego dnia wynieśliście?

Dima Boyko (Software Engineer, inFakt.pl):

Dosyć fajna była prezentacja założyciela Ruby twórcy Yukihiro Matsumoto. Bardzo mi się podobała. Wskazała kierunek rozwoju języka i dla developera wydaję mi się to jest ważne, że taka osoba pojawiła się na tej konferencji. Bardzo mi się podobała ta prezentacja. Chyba najwięcej zapamiętałem akurat z tej.

Sebastian Bobrowski (CTO inFakt.pl): Ok, jakieś jeszcze inne prezentacje?

Dima Boyko (Software Engineer, inFakt.pl): Była też prezentacja o Data Warehouse, o Shopify, o sposobach wyciągnięcia danych, które są potrzebne do różnych algorytmów właśnie dla wyciągnięcia takich danych na zewnątrz. Była też prezentacja o Distributed Systems..

Sebastian Bobrowski (CTO inFakt.pl): A wracając do tych hurtowni danych jakoś wiesz w inFakcie można by tego użyć? Albo wyjaśniło Ci to sposób w jaki coś można by inaczej zrobić? Lepiej?

Dima Boyko (Software Engineer, inFakt.pl): Wydaję mi się, że mieliśmy kilka razy, spotkaliśmy problemy, które dałoby się rozwiązać posiadając taki Data Warehouse, więc jak najbardziej widzę taką możliwość.

Sebastian Bobrowski (CTO inFakt.pl): Ok. Jakaś jeszcze prezentacja ci zapadła w pamięć?

Dima Boyko (Software Engineer, inFakt.pl): Też była fajna prezentacja o Distributed Systems od pracownika DigitalOcean. Pokazał w sumie wiele rzeczy, których już teraz używamy co jeszcze raz udowadnia, że robimy coś dobrze.

Sebastian Bobrowski (CTO inFakt.pl): Ok. Matz tam wspomina o tym, że język jest wolny. Czy według Ciebie on jest wolny?

Dima Boyko (Software Engineer, inFakt.pl): Nie. Próbowałem dzisiaj też dostać odpowiedź na takie pytania wiele razy i w sumie nikt mi nie udowodnił, że jest wolny bo nie jestem w stanie uwierzyć.. Jakby, jestem w stanie uwierzyć w takie sztuczne benchmarki widziałem to, ale w praktyce nie wiedziałem, żeby był wolny.

Sebastian Bobrowski (CTO inFakt.pl): Nie spotkałeś się nigdy, że gdzieś się zwolniło to w jakimś momencie?

Dima Boyko (Software Engineer, inFakt.pl): Bardziej, dużo bardziej zwalnia aplikację: zapytania do bazy, architektura i takie różne rzeczy, a niż tam język.

Sebastian Bobrowski (CTO inFakt.pl): Ok, ok. Radek, takie jakieś najważniejsze punkty z Twojej strony dzisiaj po pierwszym dniu konferencji? Zmęczony, nie zmęczony?

Radek Rochmalski (Full Stack Developer, inFakt.pl):

Jasne, że zmęczony. Z mojej strony.. Ja mam taki punkt widzenia: im dłużej tam uczestniczę, im dłużej wykorzystuję obiekt do swojej pracy, im dłużej uczestniczę gdzieś tam w środowisku Ruby, im częściej jeździmy na jakieś konferencje przekonuję się, że Ruby ma szansę, a nawet idzie w kierunku języka, który może zostać wykorzystany do budowy systemów klasy enterprise. To jest odważne słowo, natomiast przez powiedzmy 25 lat Ruby utrzymał się na rynku. Były różne technologie. Nie oceniam, która jest lepsza, która mniej lepsza. Natomiast wiadomo, że się utrzymał i to znaczy, że ma sens, prawda? Nie jest to może technologia, która jest kluczem do przyszłości, ale..

Sebastian Bobrowski (CTO inFakt.pl): Takiej dalekiej przyszłości?

Radek Rochmalski (Full Stack Developer, inFakt.pl): Tak, dalekiej przyszłości. Natomiast w moim przekonaniu ma duży sens zarówno sama technologia jak i jej używanie. Tutaj chociażby można by powiedzieć, że w kontekście rozwoju planowanego Ruby warto wspomnieć, że tam autor chce odpiąć tą łatkę słabego performance w Ruby i spowodować, żeby przyspieszył czterokrotnie w niedalekiej przyszłości.

Natomiast warto sobie zadać pytanie, czy to jest blokadą dzisiaj, ten performance, prawda? Często się mówi: „A, bo Ruby jest wolny.”. Natomiast czy my mieliśmy produkcyjne zdarzenie takie, gdzie faktycznie ten Ruby nie dał rady? Ja osobiście nie miałem, więc uważam że to nie jest jakiś tam minus jakby słaba strona. Natomiast warto sobie też przypomnieć w jakim celu powstał Ruby. Powstał przede wszystkim po to, aby wytwarzać oprogramowanie szybko i zwinnie i mi się to bardzo sprawdza.

Sebastian Bobrowski (CTO inFakt.pl): Ten cel jest dla Ciebie spełniony?

Radek Rochmalski (Full Stack Developer, inFakt.pl): Jak najbardziej. Jestem w stanie..

Dima Boyko (Software Engineer, inFakt.pl): I żeby to było przyjemne o czym też wspominał Matz.

Radek Rochmalski (Full Stack Developer, inFakt.pl): Tak. Jestem w stanie szybko wytwarzać oprogramowanie. Jest ono wysokiej jakości, a mi osobiście sprawia to przyjemność. Ta praca jest lekka. I myślę, że to jest ten cel, do którego się powinno stosować Ruby. No i ja jestem bardzo zadowolony. Nie mam zamiaru wychodzić.

Sebastian Bobrowski (CTO inFakt.pl): Ok, a czy Matz was przekonuje jako taki lider technologiczny? Czy można mu uwierzyć? Czy jakby ufacie mu, że: a) Ruby będzie rozwijalny, b) że to jest dzisiaj jak gdyby technologia, która ma sens?

Radek Rochmalski (Full Stack Developer, inFakt.pl): Ja podchodzę do tego tak, że.. Nie wiem jak to zabrzmi, natomiast nie ufam osobom, tak. Technologia, wartość danej technologii nie jest dla mnie powiązana z kimkolwiek, z żadną osobą. Ona nie stoi za technologią. Wiadomo ktoś tworzy daną technologię, natomiast ja nie interpretuję tego w sposób taki, że czyjeś tam opinie bądź wyrażenia powodują coś, raczej weryfikuję technologię. Weryfikuję co ona potrafi i albo się nadaję albo się nie nadaję.

Sebastian Bobrowski (CTO inFakt.pl): No bo mnie to na przykład przekonuje. Mnie jakby Matz przekonuję do tego, że robi to 25 lat..

Dima Boyko (Software Engineer, inFakt.pl): Dokładnie. Bardziej przekonuję właśnie to, że technologia już jakby żyję 25 lat i on to podtrzymuję ten taki..

Radek Rochmalski (Full Stack Developer, inFakt.pl): Tak. Tylko, że on opisuję to co się dzieje. To jest to o czym ja mówię. Możesz sobie to zweryfikować. No to istnieję, oczywiście to jest jakby zasługa, natomiast to jest opis. Dalej to jest opis czegoś co jest faktem.

Sebastian Bobrowski (CTO inFakt.pl): Tak, ale jakby ufam mu jako takiemu jakby liderowi tej technologii. Wydaje mi się, że bierze za nią odpowiedzialność. To jest taka jakby jedna rzecz. Nigdzie nie mówi, że nie doprowadza do jakiejś wojny. Mówi: „Tak. Są zarzuty, że Ruby jest wolny. Coś z tym robimy.” Są zarzuty, że nie ma jakichś tam features „Tak. Coś z tym robimy”. I to mnie bardzo przekonuje i uważam, że to jest taki jak, gdyby bardzo duży sens.

Dima Boyko (Software Engineer, inFakt.pl): Robi fajne prezentacje.

Sebastian Bobrowski (CTO inFakt.pl): Robi fajne prezentacje i jakby nie zaognia.. Jak gdyby są takie prowadzone święte wojny pomiędzy tam zwolennikami języka A B C i technologii D, a to mnie jakby przekonuję, że tutaj jest wszystko tak jak gdyby na poziomie, to po pierwsze. I, że też dobrze się o tym komunikuje. I jak gdyby bardzo ważnym elementem wydaję mi się jest to, że się jakby komunikuje z tą społecznością.

Jestem na drugim EuRuKo i na drugim jest Matz.. Ale na trzecim jestem, tak, na trzecim jestem bo pierwszy w 2010 i na każdym wydaję mi się, że był Matz i jakby komunikuje potem co będzie, co było i jakie są jakby problemy. Taka transparentność, którą pokazuję. Wydaje mi się, że ona jest bardzo doceniana przez społeczność tego tam core teamu, ale też taką społeczność użytkowników Ruby , twórców gem’ów i tym..

Radek Rochmalski (Full Stack Developer, inFakt.pl): W porządku..

Dima Boyko (Software Engineer, inFakt.pl): Jestem ciekawy też alternatywnej opinii, bo Matz wspominał o Ruby 3.0 i takiej najbliższej przyszłości języka i technologii. Natomiast jutro powinna być prezentacja o Ruby 4.0 and Beyond także jestem ciekawy alternatywnego punktu widzenia na temat przyszłości technologii.

Sebastian Bobrowski (CTO inFakt.pl): Ok. A Radziu jakieś jeszcze..

Radek Rochmalski (Full Stack Developer, inFakt.pl): Ja jedno pytanie musze zadać. Czy Ty.. Bo mam takie wrażenie, że potrzebujesz tej osoby, która jest identyfikacją danej technologii. Potrzebujesz takiego zapewnienia albo formy komunikacji. To o czym ja mówię, że można sprawdzić zweryfikować. Tutaj widzę trochę inny punkt. Czy to jest spowodowane tym, że patrzysz na to przez pryzmat bardziej jako CTO, czy developer?

Sebastian Bobrowski (CTO inFakt.pl): Patrzę na to przez pryzmat trochę takie CTO, że to jest technologia, w którą warto.. W której jak gdyby czuję, że będzie stabilnie, że jakby dzięki tej technologii i zespołowi jestem w stanie dostarczyć tą wartość dla naszych klientów i jestem w stanie sprawić, że to będzie działać. Jestem przekonany wtedy o silnych podstawach.

Możemy jakby coś na tej technologii zrobić jakby dobrego, pewnie coś zepsuć, mieć jakby plusy i minusy, dostarczać lepsze lub gorsze oprogramowanie, ale te podstawy języka mamy dobre. No bo gdyby była technologia, z którą mam problem, nawet nie wiem jak dobrym zespołem byśmy tworzyli daną aplikację, no to gdzieś będzie się to tam sypać. Mnie bardzo przekonuje.

Przekonuje mnie to, że jest core team, który to rozwija i jest organizacja. To jest dla mnie ciekawe, że to jest taka niesformalizowana organizacja, ale to mnie przekonuje, że to ma sens i jakby jestem w stanie się pod tym podpisać i jakby opowiadać o tym dalej i też jakby zapewnić klientów, że technologia, w której dzisiaj jesteśmy osadzeni ona jest stabilna tam, jak gdyby z samego dołu.

Radek Rochmalski (Full Stack Developer, inFakt.pl): Jasne. Ok.

Sebastian Bobrowski (CTO inFakt.pl): A jakieś jeszcze inne prezentacje Ci dzisiaj zapadły w pamięć, które uważasz że..?

Radek Rochmalski (Full Stack Developer, inFakt.pl): To znaczy mam tutaj jakąś subiektywną wizję każdej z prezentacji, natomiast wolę opisać całokształt. Po prostu były, mówiąc wprost były po prostu prezentacje, które nie wniosły nic do mojego doświadczenia, ponieważ te tematy przerabiałem wiele lat temu. Tak więc było dosyć zróżnicowane. Mogę powiedzieć o ogóle.

Sebastian Bobrowski (CTO inFakt.pl): Ok, no bo jesteś już bardziej doświadczonym developerem, tak samo jak Dima. A dla początkującego developera? Uważacie, że dla osoby początkującej, czy taka konferencja wnosi dużo, mało, średnio?

Radek Rochmalski (Full Stack Developer, inFakt.pl): Myślę, że jak najbardziej ma sens. Warto pojechać, warto zobaczyć. Myślę, że na pewno wyniesie się wartość dodatnią bez względu na poziom doświadczenia.

Sebastian Bobrowski (CTO inFakt.pl): Ok. Dima, co Ty myślisz?

Dima Boyko (Software Engineer, inFakt.pl): No dokładnie. Właśnie ten przykład, że była cała prezentacja o technologiach, które znamy i używamy, tam systemy kolejkowania to według mnie dla osób, które nie wiedzą jak tego się używa to jest dobry start dlatego, żeby poznać i spróbować przynajmniej tam później. Uważam, że też wartość dodatnia na pewno jest.

Sebastian Bobrowski (CTO inFakt.pl): Dobra. Dziękuję w takim razie.

Radek Rochmalski (Full Stack Developer, inFakt.pl): Dzięki.

Dima Boyko (Software Engineer, inFakt.pl): Dzięki.

Euruko 2017 Summary of day 1

data datadriven euruko euruko2017 rails

Euruko 2017 Summary of day 1

Sebastian Bobrowski (CTO inFakt.pl):

Piotr Bryniarski (Software Developer inFakt.pl):

Sebastian Bobrowski (CTO inFakt.pl): Piotrek, to Twoje pierwsze EuRuKo. Dzisiaj jesteśmy po pierwszym dniu. Jak wrażenia?

Piotr Bryniarski (Software Developer inFakt.pl):

Ja powiem może przewrotnie, że EuRuKo wcale nie jest konferencją tylko dla programistów Ruby. Zdecydowanie więcej można się było dowiedzieć o architekturze, o tym jak podejść do programowania, na co zwracać uwagę. Też były tematy DevOps, tematy światopoglądowe nawet się pojawiały, ale samego kodu w Ruby dużo nie było pokazane.

Sebastian Bobrowski (CTO inFakt.pl): Ok. Na pierwszej prezentacji widziałeś twórcę języka Ruby. Pierwszy raz go widziałeś na żywo. Co sądzisz o nim?

Piotr Bryniarski (Software Developer inFakt.pl): No myślę, że takie spotkanie z twórcą języka daję dobre wyobrażenie jak to czego używamy powstaje i skąd to się bierze. Myślę, że też jest ciekawe, jednak Ruby jest bardzo specyficznym językiem. Ciekawe jak to się ma w porównaniu z twórcami innych języków i czym się różni tak naprawdę.

Sebastian Bobrowski (CTO inFakt.pl): Ok, ale Ciebie on przekonał nie przekonał?

Piotr Bryniarski (Software Developer inFakt.pl): Za językiem zawsze stoi community, które go rozwija, więc w tym sensie przekonał mnie. No myślę, dał mi jakieś takie wyobrażenie skąd to się bierze. No myślę, że nie jest takim typowym tam programistą nerdem, zamkniętym. Ma w sobie tak dużo, myślę elementów kultury japońskiej można powiedzieć, ale bardzo sprawia sympatyczne wrażenie.

Sebastian Bobrowski (CTO inFakt.pl): Ok, a pozostałe prezentacje? Jakaś ci szczególnie zapadła w pamięć?

Piotr Bryniarski (Software Developer inFakt.pl): O ostatnich prezentacjach myślę, że można powiedzieć zależały bardzo też od prezentującego. Ktoś mógł mieć ciekawy temat i go nie uciągnąć. Były tematy, które wcale nie sprawiały takiego super wrażenia, ale były ciekawie zaprezentowane.

Sebastian Bobrowski (CTO inFakt.pl): Jakaś jedna Ci zapadła w pamięć? Jakieś takie wiesz główne punkty?

Piotr Bryniarski (Software Developer inFakt.pl): Myślę warto wspomnieć, na końcu była prezentacja twórcy Bundler’a, w pięć minut przedstawił ciekawy temat nowej wersji Bundler’a, nowego podejścia do Gemfile i było to zrobione tak, że wciągało. Rozmowa o nazwie plików była naprawdę ciekawa.

Sebastian Bobrowski (CTO inFakt.pl): Forma Ci się podobała chyba..

Piotr Bryniarski (Software Developer inFakt.pl): Forma, ale też to, że krótko i treściwie wyjaśnił co, dlaczego i po co. Myślę, że ciekawa też była prezentacja o chwytliwym tytule dotycząca rzekomo skalowalnych systemów. W praktyce była prezentacja o zachowaniu w kryzysie aplikacji. No dała też wyobrażenie jak by był taki kryzys. Jakieś pomysły.

Sebastian Bobrowski (CTO inFakt.pl): F Jakiś jeden punkt co z niej zapamiętałeś? Piotr Bryniarski (Software Developer inFakt.pl): No myślę, że ważne było, żeby „na gorąco” nie programować tylko fixować. To ciekawe podejście. Zawsze mi się wydawało, że problemy rozwiązywać trzeba dobrze, twórczyni uważa, że rozwiązanie problemu „na gorąco” nie będzie dobre.

Sebastian Bobrowski (CTO inFakt.pl): Ok, a jak oceniasz po pierwszym dniu poziom? Czy to jest taki poziom bardziej dla początkujących, średniozaawansowanych, zaawansowanych? Jak to czujesz?

Piotr Bryniarski (Software Developer inFakt.pl): Myślę, że dobór tematów jest bardzo właściwy. Przeplatają się prezentacje na poziomie wysokim i skomplikowanym i takie luźniejsze tak, żeby cały czas nie zamęczać odbiorców i są na różnym poziomie, tak można powiedzieć. Zależy to pewnie jak ktoś był wgryziony w dany temat. Myślę, że każdy coś dla siebie może ciekawego znaleźć.

Sebastian Bobrowski (CTO inFakt.pl): Wybierasz się w następnym roku?

Piotr Bryniarski (Software Developer inFakt.pl): To możliwe. Myślę, że to ciekawe wydarzenie.

Sebastian Bobrowski (CTO inFakt.pl): Dzięki bardzo.

Piotr Bryniarski (Software Developer inFakt.pl): Dzięki.

Test-driven development (TDD) wnioski po szkoleniu

data datadriven euruko euruko2017 rails

Podsumowanie szkolenia z Test-driven development

Dima Boyko (Software Engineer, inFakt.pl): Cześć! Nazywam się Dima i dzisiaj cały dzień spędzamy na szkoleniu z Test – driven development (TDD). Mam nadzieję, że poznam dużo więcej teorii na temat TDD i sposobów jak to zastosować w praktyce.

Cześć! Jesteśmy dzisiaj poza biurem cały dzień na takim szkoleniu z TDD. Powiedz proszę co to za szkolenie? Dlaczego tam jesteśmy? I skąd w ogóle pojawił się pomysł takiego szkolenia?

Sebastian Bobrowski (CTO inFakt.pl): Wiesz, w aplikacji takiej jak inFakt testy są jakby bardzo ważnym elementem bo pracujemy na danych księgowych klientów i to, żeby się liczył PIT, VAT poprawnie, żeby generowały się poprawnie deklaracje i rejestry jest super ważne, no i żeby to dobrze działało to z jednym z elementów są testy. Wszyscy te testy piszą, jakby każdy kto przychodzi jakieś tam ma podstawy samego pisania testów.

O TDD natomiast, każdy tak wiesz słyszał, ale często tylko słyszał, a wiesz, mało kto to stosuje w praktyce. I sam się chciałem też bardzo mocno tego nauczyć i stąd idea tego, że zróbmy takie szkolenie, taki wstęp do TDD, tak żeby zrozumieć z jednej strony filozofię i z drugiej strony coś spróbować się tak nauczyć realnie.

Dima: A powiedz proszę jak wygląda proces nauki TDD na takim szkoleniu? Opowiedz co robiliśmy i jakie to ma efekty.

Sebastian: No ten proces nauki TDD był bardzo powiązany z techniką, która mi się podoba, czyli pair programming. W takim kontekście, że w TDD są takie trzy, jakby każdy cykl składa się z trzech elementów: red – green – refaktor. W red najpierw piszemy test, który z definicji ma nie przechodzić, później sprawiam żeby był zielony, czyli piszemy kod produkcyjny który wykonuję, także ten test przechodzi, a na końcu jest refaktor. Tutaj Pair Programming bardzo mocno się sprawdza, ponieważ na te trzy cykle można się zamieniać klawiaturą.

Mieliśmy takie ćwiczenie w parach, gdzie dwie osoby pracowały przy jednym laptopie i na przykład: ty najpierw pisałeś test, który nie przechodzi, następnie ja robiłem implementację produkcyjną i klawiatura wracała do ciebie po to, żeby zrobić refaktor tego co ja wcześniej zrobiłem. No i to wydaję mi się, że jest całkiem niezła technika, jak tego się nauczyć nawet gdy później nie piszę się, nie stosuję się TDD w codziennej pracy łącznie z pair programming. To samemu można takie robić sobie w głowie trzy cykle, że jest red – green – refaktor. To wydaję mi się, że jest niezła technika do tego, żeby się nauczyć. Ja dużo zrozumiałem, więcej niż wiedziałem wcześniej.

Dima: Właśnie wiem, że bardzo często stosujemy pair programming i właśnie siedzimy przy jednej maszynie. Uważasz, że przy produkcyjnym pisaniu testów do aplikacji produkcyjnej warto stosować taki sam tryb jak robiliśmy na szkoleniu, że siedzimy we dwóch i piszemy te testy? Czy bardziej pair programming osobno, a takie TDD w takie tryby przełączać samemu dla siebie?

Sebastian: Wydaję mi się, że warto spróbować, nigdy wcześniej tego nie robiłem tak produkcyjnie. Ta klawiatura na pewno tak dynamicznie wtedy się rusza pomiędzy osobami, ale no w tym przykładzie, który robiliśmy było stosunkowo łatwe zadanie, więc ona jak gdyby dużo „biegała”. Pewnie w takim naszym jakimś produkcyjnym zadaniu, no to jakby ten czas na napisanie dobrych testów i nad nimi się zastanawianie jest większy. Później czas na napisanie kodu i na refaktoryzację jest większy, więc pewnie nie jest to tak dynamicznie. Wydaję mi się, że można to co najmniej przetestować.

Dima: Ok, a jak oceniasz to szkolenie pod względem takiej wiedzy? Czy dużo się nauczyłeś? Czy większość tego już wiedziałeś i teraz to była po prostu okazja, żeby to sobie przypomnieć albo poćwiczyć albo po prostu większość z technik TDD dowiedziałeś się tutaj?

Sebastian: Jakby wiedziałem, znałem takie podstawy teoretyczne, nigdy nie miałem tej wiedzy takiej ugruntowanej i nigdy tego nie miałem takiego jakby wiesz opowiedzianego w praktyce. No i tu mieliśmy Krzyśka, który nas szkolił, który 95% swojego czasu pracy, pracuje w ramach TDD, więc ma z tym na pewno duże doświadczenie, no i od niego jakby dużo zrozumiałem tego w jaki sposób można to tak w praktyce stosować. Także wiesz, coś wiemy teoretycznie, ale do praktyki czasem jest kawałek, no i mnie to bardzo mocno przybliżyło. Nie dowiedziałem się nic takiego super odkrywczego, ale te rzeczy, które były, były takimi bardzo dobrymi podstawami do tego, żeby zacząć to stosować na co dzień, by móc iść dalej w tym kontekście.

Dima: Czyli wyniosłeś trochę wiedzy z tego szkolenia?

Sebastian: Wyniosłem wiedzę. Wyniosłem takich wiesz wiele tipów jak to zrobić. Na przykład o tym, że można na kolejne te etapy przerzucić tę klawiaturę, na kolejne etapy od jednego developera do drugiego. Nie wiedziałem, że to tak można zrobić.

Dima: Ok, a pamiętasz na przykład czym się różni w testach, w aplikacjach Rails i ogólnie w testowaniu Fake, Stub i Mock na przykład?

Sebastian: Wiedziałem to wcześniej, ale nigdy tego tak dobrze nie umiałem opowiedzieć. I teraz już wiem, że Mock musi zostać wywołany i tutaj jakby badamy, czy dana metoda na przykład innej klasy została wywołana, natomiast Stub bardziej zwraca nam wartość. Jeżeli chcemy mieć jakąś wartość, to wtedy stub-ujemy, natomiast jeżeli chcemy zbadać czy inna metoda w innej klasie została wywołana, to wtedy to mock-ujemy.

Dima: Ok, a tak jeszcze podsumowując szkolenie, jakbyś nazwał trzy punkty, o których warto pamiętać przy napisaniu testów? Trzy punkty super ważne przy napisaniu testów? Jakie powinny być te testy?

Sebastian: Te testy na pewno powinny być takie wyizolowane, testy poprawiają nam architekturę. Bardzo mocno o tym nam Krzysiek jako szkoleniowiec opowiadał, że testy poprawiają nam architekturę, ponieważ najpierw jakby się zastanawiamy nad architekturą. To jest tak, że klasę w Ruby, czy w dowolnym języku to każdy jest w stanie napisać.

Natomiast dobra architektura wymaga już trochę więcej jakby myślenia i więcej zrozumienia, więc dobre testy są dla mnie takie, które powodują, że architektura jest dużo lepsza, też szybko działają. No bo to jest też bardzo ważny element, szczególnie w dużej aplikacji testy muszą się nam szybko uruchamiać i szybko się wykonywać, po to, żebyśmy informację o tym, że test przechodzi lub szczególnie nie przechodzi, mieli szybko. To myślę, że takie najważniejsze punkty.

Dima: To podsumowując, uważasz że było warto poświęcić dzień pracy developerów na takie szkolenie? Jakie są korzyści w ogóle z TDD w biznesie w praktyce?

Sebastian: Wydaję mi się, że warto. Dla mnie bardzo ważnym elementem jest to, żeby osoby które mamy dzisiaj w zespole były coraz lepszymi developerami i jednym z elementów tego jest TDD. Moja wizja jest też taka, że wiesz jako zespół techniczny, zespół IT, zespół developerów nie chcemy się tak bardzo mocno rozrastać.

Chcemy, żeby były nowe osoby, ale nie chciałbym żeby było to tak bardzo mocno, a żeby realizować potrzeby biznesowe możemy to zrobić w ten sposób, że właśnie się szkolimy, po to żeby praca każdej osoby była dużo bardziej efektywna, aby „jeździć z taczkami dużo bardziej zapakowanymi niż z pustymi”. Według mnie warto poświęcić jeden dzień, co najmniej jeden dzień i też kolejne dni żeby praca każdej osoby była dużo bardziej efektywna i przynosiła dużo więcej radości.

Dima: A tak konkretnie z tego szkolenia, jakie są korzyści takiego TDD i zastosowania TDD u nas?

Sebastian: No to na pewno lepsza architektura. To jest taki dla mnie główny element, po to żeby coś łatwo było przetestować musi to być łatwo implementowalne i wtedy, jeżeli się nad tym zastanawiamy w momencie przed implementacją, no to dużo łatwiej podzielić sobie to na moduły i klasy. Drugim ważnym elementem jest taka pewność tego, że wypuszczamy dzisiaj kod na produkcję i że on działa. Został przetestowany, wiadomo że został przetestowany częściowo ręcznie, najpierw zobaczył to pierwszy developer, drugi, potem tester, zwykle jeszcze Product Owner zobaczył czy ten kod faktycznie działa, ale no nie zawsze przetestujemy wszystkie elementy.

Natomiast TDD daję nam to, że jesteśmy w stanie mieć cały czas wszystkie przypadki przetestowane. Dzięki temu mamy później mniej błędów, mamy mnie debugowania, no i mniej czasu spędzamy nad tym, żeby się wracać, na tym utrzymaniu kodu, więc dla mnie to jest super technika i w inFakcie ona ma bardzo duże jakby znaczenie, ponieważ cały czas dobudowujemy do istniejącego produktu. W sytuacji, gdybyśmy mieli aplikację, którą robimy i za chwile ją przestajemy robić to pewnie mniej, natomiast my cały czas dobudowujemy do głównego produktu i dlatego bardzo ważne jest, żeby nie mieć tej takiej regresji wstecznej, czyli żeby nie mieć sytuacji, że z powodu tego, że mamy dzisiaj nową funkcjonalność jakaś tam inna, trzy funkcjonalności temu coś nam przestaję działać. No i tu TDD jest dla mnie jedynym możliwym rozwiązaniem.

Dima: Super, czyli idziemy teraz kontynuować tę szkolenie!

Sebastian: Tak jest.

Jak okiełznać Vima – historia dwóch developerów

janus neovim vi vim

vim-main

Każdy programista wie, że jednym z czynników, który pozwala zachować wysoką produktywność i efektywność, jest edytor kodu z jakiego korzysta na co dzień w swojej pracy. Część korzysta z IDE typu RubyMine, inni używają Sublime Text – a bohaterowie dzisiejszego artykułu – Kazimierz Szołtysik i Adam Winiarczyk – są miłośnikami Vima.

Vim jest narzędziem, które każdy może dostosować do własnego stylu, dlatego zdecydowaliśmy się na formę wywiadu, gdzie każdy z was będzie mógł poznać dwa różne punkty widzenia.

Vim to edytor tekstowy, napisany przez holenderskiego programistę Brama Moolenaara. Jest w pełni darmowy oraz dostępny na większość platform. Cechuje się wysoką konfigurowalnością, wsparciem dla wielu języków programowania oraz możliwością integracji z licznymi narzędziami. Powstał jako klon edytora vi. Sam też posiada odłamy – jednym z nich jest Neovim.

Dlaczego zainteresowałem się Vimem?

Adam:

Od zawsze słyszałem, że Vim potrafi być pomocny w pracy programisty. Tu i ówdzie pojawiał się w kursach, które przerabiałem.

W świecie Rails deweloperów jest całkiem popularnym edytorem, dlatego wielu programistów Rubiego stworzyło liczne wtyczki, które usprawniają jego pracę zarówno z kodem Ruby jak i innymi językami.

Dodatkowo, zawsze starałem się polepszyć zestaw narzędzi, z których korzystam, a Vim dość długo gościł na mojej to-do liście.

Przy pierwszym podejściu nie czułem, żeby moja szybkość oraz wygoda pisania kodu zwiększyły się – wręcz przeciwnie – sporo zwolniłem, co zniechęciło mnie do dalszej nauki.

Na szczęście miałem okazję do kolejnego podejścia, przy pair programmingu i code review z kolegą z pracy. Udało mu się zarazić mnie Vimem ponownie, tym razem już na dobre.

Dzisiaj nie wyobrażam sobie pracy przy użyciu innego edytora.

Kazik:

Gdy pierwszy raz zobaczyłem Vima przeraziłem się.

Co to jest? Jak zapisać plik? Jak z tego wyjść?

Po krótkiej przygodzie stwierdziłem, że to jakiś archaiczny twór niegodny uwagi. Są lepsze, nowocześniejsze edytory, np. Atom, Sublime…

Gdy po roku trafiłem na staż jako programista Ruby, zetknąłem się z Vimem ponownie. Wyszedłem wtedy ‘do ludzi’ i zauważyłem, że sporo pro developerów go używa oraz wygląda on u nich zupełnie inaczej niż ta najprostsza wersja, którą miałem okazję kiedyś odpalać. I że przypomina prawdziwe IDE.

Minęło jeszcze trochę czasu, zanim zacząłem się poruszać dość komfortowo w projektach Ruby on Rails. Zauważyłem wtedy, że moje IDE nie wyrabia przy dużych projektach. Wiesza się, długo startuje, zajmuje mnóstwo zasobów.

Pomyślałem, że może warto wrócić do tego Vima i dać mu szansę. Zbadałem temat ponownie i szybko okazało się, że przy użyciu pluginów mogę z Vima zrobić pełnowartościowe środowisko developerskie, które jest ultra lekkie, bardzo szybkie i całkiem wygodne.

W czym pomaga Vim?

Adam:

Vim:

Kazik:

Vim jest programem, w którym położono nacisk na operacje związane z łatwą, szybką i wydajną edycją plików.

Programista zdecydowaną większość czasu spędzonego nad kodowaniem poświęca nie pisaniu kodu, a raczej jego modyfikacjom, wyszukiwaniem czegoś w plikach, wraz z równoległym odpalaniem rozmaitych komend w konsoli (jest to zazwyczaj przełączanie się pomiędzy branchami w GIT, eksploracja historii commitów itp.).

Ponieważ Vim jest w stu procentach konsolowym programem, możliwe jest odpalanie z jego poziomu dowolnych komend systemowych, przekazując do nich dowolne parametry, również na podstawie tego, co np. aktualnie znajduje się pod naszym kursorem.

Zatem:

Vim pomaga też bardzo w zaznajomieniu się z ‘unixowym sposobem myślenia’.

Dla przykładu:

W czym przeszkadza?

Adam:

Mimo, że podczas sesji pair programmingu potrafi zrobić wrażenie na drugiej osobie, to jednak może być uciążliwy dla kogoś, kto nigdy wcześniej nie używał tego edytora. Praca z nim może stwarzać trudności nawet weteranom, gdy wykorzystamy konfigurację innej osoby dlatego, że w tej kwestii Vim pozwala na wiele (co jest również jego ogromną zaletą). Wspomniane problemy mogą skłonić nas do użycia innego edytora.

Kolejnym minusem może być przyzwyczajenie do sposobu pisania, jaki narzuca nam Vim. Pisząc w Wordzie czy Notatniku, chciałem używać skrótów, które mam zdefiniowane w Vimie i których używam na co dzień, a nie jest to możliwe i przełączanie się na początku sprawia problemy.

Mimo, że Vim istnieje od wielu lat, to cały czas się rozwija: powstają nowe wtyczki, dodawane są nowe funkcjonalności. Używam go od ponad roku, a nie czuje żebym znał jego wszystkie możliwości, cały czas odkrywam coś nowego. Wymaga odrobiny czasu w każdym miesiącu jeśli chcemy nieustannie polepszać swoje środowisko. Nie było chyba tygodnia kiedy bym nie zmienił czegoś w swoim pliku konfiguracyjnym. Niektórych może to po pewnym czasie zacząć męczyć.

Kazik:

Czasami ciężko jest wkleić tekst z systemowego schowka bezpośrednio do Vima i vice versa. Zajęło mi dużo czasu, zanim znalazłem na to dobry i prosty sposób: pbcopy i pbpaste. Są to dwa macowe narzędzia służące do kopiowania tekstu do i z systemowego schowka. Konfiguracja VIM z pbcopy to dodatkowa linijka w pliku ~/.vimrc:

vnoremap \<C-c\> :w !pbcopy\<CR\>\<CR\>

Najprawdopodobniej nie da się zrobić w Vimie wszystkiego tego, co np. w RubyMine – brakuje kilku pluginów, np. takich do zaawansowanego refactoringu.

Jednak największym minusem moim zdaniem jest dość wysoki próg wejścia w to środowisko. Zajęło mi kilka ładnych miesięcy, zanim poczułem się w Vimie na tyle pewnie, aby przestać korzystać z innych edytorów.

Jak przełamać barierę?

Adam:

Początki są ciężkie, zwłaszcza jeśli zdecydujemy się na tworzenie konfiguracji od zera. Czysty Vim, bez dodatkowych wtyczek i w podstawowej konfiguracji może odstraszyć, bo nie pozwala na wiele, co jest uciążliwe dla przesiadających się z innych edytorów lub IDE. Musimy zapamiętać wiele skrótów, nauczyć się je razem łączyć aby wydajniej pracować z Vimem.

Z ratunkiem przychodzi tutaj tworzenie cheatsheetów oraz https://vimawesome.com, kiedy potrzebujemy nowej wtyczki. Nie należy się zniechęcać za pierwszym razem, spadek komfortu pracy oraz wydajności jest czymś normalnym ponieważ Vim jest narzędziem, które musimy poznać, aby czerpać z niego korzyści. Nawet z pozoru proste rzeczy na początku mogą zająć dużo więcej czasu, niż przy użyciu zwykłego edytora.

Kazik:

Należy przede wszystkim zrobić tutorial (komenda w terminalu: vimtutor) i nie zrażać się ilością rzeczy do przyswojenia. Na początku MUSI być trudno, bo będziemy się uczyć czegoś w rodzaju nowego języka programowania.

Poruszanie się po tekście odbywa się w Vimie za pomocą tzw. motions i przynajmniej na początek – musimy poznać ich podstawy. Na szczęście wszystkie najważniejsze rzeczy są w tutorialu. Jeśli nie uda się nam ukończyć tego tutoriala w 30 minut, nie zrażajmy się – mało komu na początku udaje się to zrobić. Warto do niego wracać co jakiś czas, aby ugruntować podstawy.

Co dalej? Szukajmy sposobów na optymalizację naszych działań. Jeśli mamy wrażenie, że jakaś czynność zajmuje nam zbyt dużo ‘ruchów’ w Vimie, poszukajmy sposobu na zrobienie tego szybciej, w myśl zasady ‘1 nowa komenda co tydzień’. Notujmy je sobie i używajmy, aby utrwalić je w pamięci mięśniowej.

Gdzie szukać wsparcia?

Adam:

Aby uniknąć ciągłego wyszukiwania “jak zrobić X w Vimie”, warto przerobić chociaż jeden tutorial, co zaoszczędzi nam sporo czasu i pozwoli lepiej zrozumieć zasady działania edytora. Vim posiada wbudowany darmowy tutorial, który nauczy nas obsługi programu.

Dla początkujących, polecam poradnik w formie gry: https://vim-adventures.com.

Dla bardziej zaawansowanych, przydatne będą krótkie filmy instruktażowe: http://vimcasts.org/episodes. Autor Vimcasts napisał również 2 książki (Practical Vim oraz Modern Vim), które pozwolą nam na lepsze poznanie wybranych wtyczek.

Wiele można się nauczyć z plików konfiguracyjnych znalezionych na githubie, jednak ten sposób polecam również bardziej zaawansowanym.

Ostatnim wartym polecenia tutorialem jest https://github.com/mhinz/Vim-galore, w którym znajdziemy w pełni opisane zasady działania edytora oraz przydatne porady.

Kazik:

Vim jest oprogramowaniem open source ze sporą rzeszą użytkowników, co powoduje, że na praktycznie każde nurtujące nas pytanie znajdziemy w sieci odpowiedź.

Warto korzystać z pluginów, a najlepiej na początek używać specjalnej dystrybucji Vima (np. Vim janus), która posiada już zainstalowane sporo przydatnych pluginów, gotowe skróty klawiaturowe i ma wszystko dobrze udokumentowane w readme.

__

Wiecie już, jakie są za i przeciw korzystania z Vima oraz jak rozpocząć przygodę. W kolejnym artykule opiszemy możliwości wtyczek, które szczególnie przypadły nam do gustu.

Zachęcamy do postawienia pierwszych kroków i pamiętajcie, że Vim jest tylko pomocnym narzędziem i nie zrobi za nas wszystkiego.

__

http://www.vim.org

https://vim-adventures.com

http://vimcasts.org/episodes

https://github.com/mhinz/Vim-galore

https://vimawesome.com

https://github.com/carlhuda/janus

https://github.com/neovim/neovim