Zwolnienie pracownika w trakcie miesiąca a opłacanie składki na Fundusz Pracy

Nie zawsze jest tak, że przyjęty do firmy pracownik zostaje w niej już na zawsze. Częściej jest tak, że stosunek pracy zostaje prędzej czy później rozwiązany, z różnych powodów. Warto jest zatem wiedzieć, jak powinniśmy postąpić, jeśli będziemy musieli zwolnić naszego pracownika w trakcie miesiąca. Załóżmy taką sytuację. Firma zatrudnia pracownika na pełny etat i rozwiązuje z nim umowę z dniem 2 września 2011 roku. Pracownik miał ustalone w umowie wynagrodzenie miesięczne w wysokości minimalnej płacy w Polsce. Za wrzesień pracodawca wypłacił pracownikowi należne wynagrodzenie tylko za 2 przepracowane dni, czyli wynagrodzenie w tym miesiącu było zdecydowanie niższe niż minimalne wynagrodzenie określone przepisami w Polsce. Czy w związku z tym pracodawca postępuje słusznie i zgodnie z prawem nie naliczając składki na Fundusz Pracy w miesiącu wrześniu od tego pracownika? Zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, pracodawca ma obowiązek opłacać składki na Fundusz Pracy za pracowników. Składkę tą opłaca się za okres trwania obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Jeżeli oskładkowany przychód ze stosunku pracy pracownika, w przeliczeniu na miesiąc wynosi co najmniej tyle, co minimalne krajowe wynagrodzenie w danym roku (aktualnie 1386 zł), to składka na Fundusz Pracy za pracownika jest należna. U pracownika, który dopiero rozpoczyna swoją pracę (przez 1 rok), składkę tą nalicza się, jeżeli jego miesięczne wynagrodzenie wyniesie co najmniej 80% najniższej płacy krajowej (aktualnie 1108,80 zł). Przeliczenia kwoty będącej podstawą wymiaru składek na okres 1 miesiąca dokonuje się np.: w sytuacji rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę w trakcie trwania miesiąca, który miał określone wynagrodzenie powyżej minimalnej płacy krajowej. Przeliczenie takie polega na ustaleniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia rentowe i emerytalne w przypadku jakby pracownik pracował pełny miesiąc. Takiego przeliczenia dokonuje się też, gdy pracownik został zatrudniony w trakcie miesiąca lub też przez część miesiąca był na bezpłatnym urlopie albo chorował. Pracodawca musi pamiętać także, że nie opłaca się składek na Fundusz Pracy, jeżeli pracownik ukończył 55 lat w przypadku kobiet, a 60 lat w przypadku mężczyzn. Składek nie opłacają także pracodawcy przez 12 miesięcy od momentu podpisania umowy o pracę, za pracowników, którzy ukończyli 50 lat i przez 30 dni przed zatrudnieniem ich w firmie, były one zarejestrowane jako bezrobotni w urzędzie pracy. Odpowiadając na pytanie zawarte w temacie należy uznać, że jeżeli pracownik, z którym rozwiązano umowę o pracę, nie ma ukończonego wieku określonego w ustawie (kobiety 55 lat, mężczyźni 60 lat), to pracodawca miał obowiązek naliczyć składkę na Fundusz Pracy za miesiąc wrzesień 2011 roku. Dzieje się tak, ponieważ kwota będąca dla tego pracownika podstawą do wymiaru składek na ubezpieczenie rentowe i emerytalne w przeliczeniu na okres miesiąca, wynosiła co najmniej minimalne krajowe wynagrodzenie za pracę. Dlatego też nie naliczenie przez pracodawcę składki na Fundusz Pracy jest niezgodne z przepisami prawa w Polsce.

Zobacz również

Kim według ustawy są drobni przedsiębiorcy?

Najważniejszym wyznacznikiem zaliczania się przedsiębiorcy do grona małych działalności gospodarczych jest nieprzekraczanie przez niego w roku podatkowym kwoty sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT określonej w ustawie

Wezwanie do zapłaty

„Wezwanie do zapłaty” to słowa, które w każdym przedsiębiorcy budzą nieprzyjemne skojarzenia

WZ druk

Procedura przyjęcia i wydania magazynowego wymaga korzystania z odpowiedniej dokumentacji

Samochód osobowy prywatny w firmie

 Wielu przedsiębiorców rozpoczynających lub kontynuujących działalność gospodarczą staje przed dylematem: czy mogę dla potrzeb firmy wykorzystywać samochód osobowy prywatny i czy koszty, które w związku z tym ponosi może w jakimś stopniu zaliczyć do kosztów prowadzonej działalności gospodarczej

Renta rodzinna i własna działalność

 Wiele się mówi o tym, że w momencie, kiedy po raz pierwszy zakładamy własną działalność gospodarczą, przysługują nam tak zwane preferencyjne składki na ubezpieczenia społeczne

pokaż więcej tematów

Nota kredytowa

Nota kredytowa jest wystawiana przez zagranicznych kontrahentów na rzecz polskich odbiorców towarów lub usług

Zgłoszenie likwidacji działalności gospodarczej

Jeśli przedsiębiorca uzna, że nie może kontynuować prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ na przykład, nie przynosi ona założonych zysków, może zadecydować o jej zakończeniu

Renta rodzinna i własna działalność

 Wiele się mówi o tym, że w momencie, kiedy po raz pierwszy zakładamy własną działalność gospodarczą, przysługują nam tak zwane preferencyjne składki na ubezpieczenia społeczne