Zgłoszenie likwidacji działalności gospodarczej

Jeśli przedsiębiorca uzna, że nie może kontynuować prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ na przykład, nie przynosi ona założonych zysków, może zadecydować o jej zakończeniu.

W tym celu musi dokonać formalnego zgłoszenia likwidacji prowadzonej dotychczas działalności gospodarczej. Jak przeprowadzić proces likwidacji jednoosobowej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, gdy przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT?

Po pierwsze – zmiana wpisu do CEIDG

Pierwszym krokiem, jaki podejmuje przedsiębiorca przy likwidacji swojej firmy jest dokonanie wpisu uaktualniającego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Należy przy tym złożyć na formularzu CEIDG-1 wniosek o wykreślenie wpisu z CEIDG. Przedsiębiorca ma 7 dni na dokonanie tej formalności, liczone od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności.

Wypełniony wniosek przedsiębiorca może złożyć przez Internet, przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu albo z podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Jeśli nie dysponuje takimi podpisami, wniosek musi albo złożyć osobiście w urzędzie miasta lub gminy, albo też wysłać go do urzędu listem poleconym, ale wtedy podpis musi być potwierdzony notarialnie. Złożenie wniosku o wykreślenie wpisu z ewidencji jest bezpłatne. Rzeczywiste wykreślenie wpisu o działalności gospodarczej z ewidencji następuje w momencie zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpłynięcia wniosku. Informacja o wykreśleniu wpisu i likwidacji działalności gospodarczej jest przesyłana przez CEIDG do właściwego dla danego przedsiębiorcy:

 • urzędu skarbowego,
 • urzędu statystycznego,
 • ZUS-u lub KRUS-u.

Po drugie – obowiązki w urzędzie skarbowym

Na przedsiębiorcy likwidującym działalność gospodarczą ciążą obowiązki wynikające z ustawy podatkowej. Jako podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, przedsiębiorca likwidując działalność ma obowiązek sporządzić wykaz składników majątku na dzień likwidacji. Musi on zawierać następujące informacje:

 • liczbę porządkową,
 • nazwę składnika majątkowego,
 • datę nabycia poszczególnych składników majątkowych,
 • kwoty wydatków poniesione na nabycie składników majątku,
 • kwoty wydatków poniesionych na nabycie składników majątku zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
 • wartość początkową składników majątku,
 • stosowaną metodę amortyzacji,
 • sumę odpisów amortyzacyjnych.

Do urzędu skarbowego przedsiębiorca musi odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy za ostatni miesiąc prowadzenia działalności gospodarczej. Na podstawie sporządzanego wykazu majątku firmy, przedsiębiorca dokonuje zamknięcia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Dodatkowo, jako czynny podatnik VAT, właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej musi przygotować spis z natury, nazywany remanentem likwidacyjnym, w którym zawrze informacje o majątku firmy. W remanencie likwidacyjnym znajdą się środki trwałe, w tym wyposażenie, jak również towary, surowce i gotowe produkty, jeśli firma zajmowała się działalnością produkcyjną lub handlową. Na 7 dni przed datą rozpoczęcia spisu z natury, przedsiębiorca na piśmie musi poinformować naczelnika właściwego urzędu skarbowego o zamiarze wszczęcia takich działań.

Remanent likwidacyjny sporządzany jest po to, aby ustalić wartość towarów i innych elementów majątku przedsiębiorstwa, od których należy zapłacić VAT. Kwotę podatku uwzględnić należy w ostatniej deklaracji VAT. Jeżeli w ostatniej deklaracji VAT wykazano nadwyżkę podatku VAT naliczonego nad należnym, przedsiębiorca powinien wnioskować o zwrot podatku na rachunek bankowy. Wraz z ostatnią deklaracją VAT przedsiębiorca likwidujący swoją działalność musi złożyć formularz VAT-Z, w terminie 7 dni od momentu likwidacji firmy.

Po trzecie – obowiązki w ZUS-ie

Przedsiębiorca w związku z zakończeniem prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, musi dokonać wyrejestrowania swojej osoby z ubezpieczeń społecznych oraz z ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS. Zgłoszenie wyrejestrowania dokonuje on w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia tytułu do ubezpieczeń. Wniosek o wyrejestrowanie przedsiębiorcy z ZUS złożyć należy samodzielnie, na formularzu ZUS ZWUA.

Zobacz również

Czym są przychody ze sprzedaży?

 Przychody ze sprzedaży w rachunkowości rozumiane są jako wartość sprzedaży którą wylicza się jako sumę iloczynów ilości sprzedanych wyrobów, robót, usług, towarów i materiałów jak i też właściwej dla nich jednostkowej ceny sprzedaży

Kasy fiskalne

Kasy fiskalne mogą być niezbędne w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, o ile klientami są osoby prywatne

Umowa zlecenie

Umowa-zlecenie może być kontraktem korzystnym zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika

pokaż więcej tematów

Różnice Kursowe

Różnice kursowe są zmianami wynikającymi z kursu walut obcych w czasie przeliczania na polską walutę w stosunku do dowodów księgowych w tym także faktur oraz rachunków ujmowanych w księgach czy też ewidencjach

Eksport Usług

W odniesieniu do przepisów za eksport usług rozumie się usługi wykonywane w całości na rzecz podatnika spoza granic państwa polskiego

Kim według ustawy są drobni przedsiębiorcy?

Najważniejszym wyznacznikiem zaliczania się przedsiębiorcy do grona małych działalności gospodarczych jest nieprzekraczanie przez niego w roku podatkowym kwoty sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT określonej w ustawie

Kadry i płace

Popularnie określenie „kadry i płace” oznacza w praktyce ogół czynności związanych z rozliczaniem osób zatrudnionych w firmie

OT druk

OT druk to dokument przyjęcia środka trwałego

Symbole PKWiU

Z problematyką symboli PKWiU zetknął się zapewne każdy, kto wystawiał fakturę VAT

Wezwanie do zapłaty

„Wezwanie do zapłaty” to słowa, które w każdym przedsiębiorcy budzą nieprzyjemne skojarzenia

Likwidacja firmy

 Większość firm, które są otwierane, po pewnym czasie czeka zamykanie działalności