Wzór rachunku za usługę

Rachunki służą przede wszystkim udokumentowaniu sprzedaży z tytułu prowadzonej działalności przez podmioty gospodarcze niezarejestrowane jako czynni podatnicy podatku VAT.

Rodzaje zwolnień z podatku VAT

Ustawa regulująca zagadnienie podatku od towarów i usług w art. 43 zwalnia świadczenie wymienionych tam usług z podatku VAT i jest to tzw. zwolnienie przedmiotowe. Znaczy to, iż przedsiębiorca, który wykonuje takie usługi nie nalicza podatku VAT należnego. Przykładowe czynności, które nie podlegają podatkowi VAT są następujące:

 • usługi świadczone przez stomatologów,
 • usługi pocztowe świadczone przez jednostkę uprawnioną w zakresie powszechnych usług pocztowych,
 • opieka medyczna wykonywana przez zakłady opieki zdrowotnej, lekarzy, pielęgniarki,
 • stomatologów, psychologów i przez inne osoby zawodu medycznego,
 • usługi nauczania prywatnego, które świadczą nauczyciele,
 • usługi kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, świadczone przez uprawnione podmioty lub finansowane ze środków publicznych,
 • usługi wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości mieszkalnych na cele mieszkaniowe.

Należy także wspomnieć o zwolnieniu podmiotowym z podatku VAT. Oznacza ono, że przedsiębiorca dokonujący sprzedaży do określonego limitu nie nalicza podatku VAT. Obecnie ze zwolnienia podmiotowego mogą korzystać podmioty gospodarcze, których obrót z tytułu sprzedaży nie przekroczył limitu 150.000 zł.

Czas na sporządzenie rachunków

Obowiązek wystawienia rachunku za wyświadczoną usługę występuje wyłącznie na wyraźne życzenie jej odbiorcy:

 • w ciągu 7 dni od daty wykonania usługi, jeżeli żądanie jego wystawienia zgłoszono przed faktem wykonania usługi,
 • w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem, jeżeli wystąpienie to miało miejsce już po wykonaniu usługi.

Przedsiębiorca nie jest zobowiązany do wystawienia rachunku w sytuacji, kiedy nabywca zgłosi żądanie jego wystawienia po upływie 3 miesięcy od momentu wykonania usługi. W stosunku do nabywcy, przepisy nie nakładają na niego obowiązku wystąpienia w określonym terminie z życzeniem wystawienia rachunku przez wykonawcę usługi.

W przypadku usług o charakterze ciągłym, datą wykonania usługi jest ostatni dzień jej świadczenia dla umów zawartych na czas określony. W przypadku umów podpisanych bez określonego terminu przyjmuje się, iż ostatni dzień okresu rozliczeniowego oznacza zakończenie świadczenia usługi w tym okresie.

Zawartość rachunków

Obecnie rachunek potwierdzający wykonanie określonej usługi zawiera co najmniej następujące informacje:

 • nazwy i adresy wykonawcy i odbiorcy usługi,
 • kolejny numer jak i datę wystawienia rachunku za usługę,
 • określenie rodzaju, ilości wykonanych usług wraz z ceną jednostkową,
 • wartość łącznej należności, która powinna być przedstawiona w formie liczbowej i słownej.

Powyższe elementy są obligatoryjne dla tego dokumentu, jednak rachunek może posiadać również inne dane, jak np. sposób i termin płatności czy też dodatkowe uwagi do rachunku.

Rachunek wystawiany jest w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron transakcji usługowej. Nie dopuszcza się wystawiania większej ilości egzemplarzy.

Wystawca jak i odbiorca rachunku są zobowiązani do jego przechowywania do końca okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, który wynika z tego dokumentu.

Internetowe aplikacje do wystawiania rachunków

Najczęstszym narzędziem wykorzystywanym do sporządzania rachunków są internetowe aplikacje. Przykładem takiej aplikacji jest serwis poRachunek, który jest bardzo prosty w obsłudze. Umożliwia on m.in. zapisanie w bazie danych wprowadzanych usług i kontrahentów jak i definiowanie domyślnych dokumentów zgodnie z wymaganym kryterium, co w znacznym stopniu usprawnia operacje wystawiania rachunków.

Aby móc się przekonać o jego wysokiej przydatności w każdym mniejszym przedsiębiorstwie, wystarczy przejść przez krótki proces bezpłatnej rejestracji w serwisie.

Zobacz również

Wzory rachunków

Jesteś  przedsiębiorcą, a nie wiesz, jak powinny wyglądać wzory rachunków, które wystawiasz swoim kontrahentom? Masz wątpliwości za każdym razem, gdy przyjdzie Ci wystawiać tego rodzaju dokumenty? Lub może „świecisz” zbyt często oczami, gdy kontrahenci wracają do Ciebie z prośbą o ponowne i poprawne wystawienie jakiego

pokaż więcej tematów

Wzór rachunku uproszczonego

Masz dość odręcznego wystawiania rachunków? Nie wiesz, kiedy i jaki ich rodzaj powinieneś wystawić? A może nadal myślisz, że w naszym kraju funkcjonuje jeszcze wzór rachunku uproszczonego i za wszelką cenę starasz się go znaleźć, by wystawić go swojemu klientowi? Jeśli tak, to koniecznie musisz szybko zmienić coś w swojej firmie

Rachunek wzór do pobrania

Wielu przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na niewielką skalę może pozwolić sobie na korzystanie ze zwolnienia z podatku VAT

Rachunek za wynajem mieszkania wzór

Wynajmowanie lokalu, czy to na cele użytkowe czy mieszkaniowe, może wiązać się z koniecznością wystawienia odpowiedniego dokumentu, który to poświadcza

Rachunek wzór doc

Bardzo często przedsiębiorcy, w celu wystawienia rachunku korzystają z darmowych formularzy i szablonów z sieci