Ubezpieczenia społeczne

Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych nałożyła obowiązek ubezpieczeń: emerytalnego i rentowego na osoby fizyczne, które na terenie naszego kraju zajmują się prowadzeniem pozarolniczej działalności. Obowiązkiem tym zostały objęte także osoby, które z nimi współpracują. Mało tego, zarówno przedsiębiorcy jak i współpracujący z nimi, objęci zostali również obowiązkowym ubezpieczeniem wypadkowym. Jedynie ubezpieczenie chorobowe zostało dla tych osób uznane jako dobrowolne. Osoby te podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom począwszy od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności, aż do dnia jej zaprzestania. Natomiast dobrowolne ubezpieczenie chorobowe obejmuje takie osoby od dnia, jaki został wskazany we wniosku. Ubezpieczenie chorobowe ustaje:
  • w dniu wskazanym we wniosku o wyłączenie z ubezpieczenia chorobowego,
  • pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, jeśli nie opłacono w terminie składki należnej na ubezpieczenie chorobowe za ten miesiąc,
  • od dnia, w którym następuje ustanie tytułu podlegania tym ubezpieczeniom.
Prowadzenie pozarolniczej działalności nie musi być jedynym tytułem uprawniającym przedsiębiorcę do objęcia ubezpieczeniami społecznymi. Przedsiębiorca może bowiem pozostawać w stosunku pracy, czy też wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia itp. W takiej sytuacji należy rozstrzygnąć obowiązek ubezpieczeń społecznych osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i posiadają inne tytuły, obligujące do objęcia ubezpieczeniem. Należy zatem zakwalifikować odpowiednie czynności, które wykonywane są przez tę osobę, dla celów podatkowych. W takich przypadkach okazuje się często, iż osoba, która wykonuje działalność, musi być w określonych sytuacjach traktowana przez ZUS jako osoba, która winna podlegać obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym jako pracownik. Jest to jednak sytuacja dość skomplikowana (z racji bardzo wielu możliwości powstawania zbiegu tytułów ubezpieczeń), nie da się więc wyjaśnić poszczególnych obowiązków w kilku słowach.

Zobacz również

Rejestracja w ZUS

Każdy przedsiębiorca zamierzający rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej bądź zatrudniający nowych pracowników powinien pamiętać o dokonaniu rejestracji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Składki ZUS 2011

Obowiązkiem uiszczania składek na Ubezpieczenia społeczne są obciążeni zarówno przedsiębiorcy jak i osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą ponadto artyści, twórcy, osoby wykonujące wolny zawód (freelancer), wspólnicy jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ponadto spółki jawnej, komandytowej oraz partnerskiej

Ulga zus dla nowych firm

 Często do największych kosztów małych firm należy opłacanie składek społecznych i zdrowotnych, należnych Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych

Wyrejestrowanie pracownika z ubezpieczeń

 Obowiązujące w naszym kraju przepisy, dotyczące ubezpieczeń społecznych zatrudnianych pracowników, bywają powodem wielu niejasnych sytuacji dla przedsiębiorców

pokaż więcej tematów

Składki ZUS w 2012 r.

Jak wszyscy wiemy w 2012 roku ma mieć miejsce podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę