Rachunek za umowę zlecenie

Dlaczego umowa zlecenie jest korzystna dla pracodawcy?

 

Przedsiębiorca, decydując się na zatrudnienie pracownika, korzysta często z umowy cywilnoprawnej, jaką jest umowa zlecenie. Umowa taka jest zwykle bardziej korzystna dla zleceniodawcy z uwagi na to, że zleceniobiorca nie podlega pod przepisy kodeksu pracy. Z tego względu:

 • wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia może być niższe od minimalnego,
 • czas pracy można kształtować dowolnie,
 • miejsce wykonywania pracy wg umowy, niekoniecznie u zleceniodawcy,
 • dowolny okres wypowiedzenia,
 • zatrudniony raczej nie choruje( dłuższy okres wyczekiwania ), nie korzysta z urlopu.

Umowa o pracę nie daje takich możliwości pracodawcy, ale nie każde wykonywanie pracy można zawrzeć pod postacią umowy zlecenia.

Co to jest umowa zlecenie?

Umowa zlecenie jest umową starannego działania. Przyjmujący zlecenie( zleceniobiorca) zobowiązuje się do wykonywania określonych czynności na rzecz zamawiającego ( zleceniodawcy). Zleceniobiorca wykonuje konkretne usługi na rzecz zleceniodawcy. Nie ma tu stosunku podporządkowania, zleceniodawca nie pozostaje w ogólnej dyspozycji pracodawcy, co ma miejsce w przypadku umów o pracę. Niezależność zleceniobiorcy oznacza także , że w przypadku sporów ze zleceniodawcą są wobec siebie równymi stronami w postępowaniu sądowym. Tymczasem pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę traktowany jest jako strona słabsza i uprzywilejowana w sporze.

Faktury VAT i rachunki dotyczące zleceń

Jeśli zleceniobiorca prowadzi działalność, to rozlicza się ze zleceniodawcą wystawiając fakturę VAT lub rachunek , w zależności czy jest VAT-owcem czy nie. Jeżeli zakres usługi nie mieści się w zakresie działalności to rozliczenie może się odbywać na zasadzie umowy zlecenia i wystawianego do niej rachunku.

Tymczasem w przypadku osoby nieprowadzącej działalności, zawarcie umowy zlecenia wiąże się z wystawieniem rachunku po wykonaniu zlecenia.

Jakie składki ZUS dla zleceniobiorcy?

Wystawiając takie rozliczenie zleceniobiorca musi wiedzieć jakim składkom ZUS podlega. Dla prawidłowego wystawienia rachunku należy rozpatrzyć kilka przypadków:

 • 1. Umowa zlecenie jako jedyna forma zatrudnienia ( nie dotyczy emerytów i rencistów)
  Obowiązek: ubezpieczenie emerytalne, rentowe, zdrowotne (jeśli umowa wykonywana jest w siedzibie zleceniodawcy), wypadkowe
  Dobrowolnie: Chorobowe
 • 2. Umowa zlecenie z własnym pracownikiem
  Obowiązek: ubezpieczenie emerytalne, rentowe, zdrowotne, wypadkowe, chorobowe
 • 3. Umowa zlecenie i um. o pracę z innym pracodawcą z wynagrodzeniem niższym niż minimalne
  Obowiązek :Emerytalne, Rentowe, Chorobowe, Zdrowotne, Wypadkowe
 • 4. Um. zlecenie i um. o pracę z innym pracodawcą z wynagrodzeniem wyższym niż minimalne
  Obowiązek: ubezpieczenie Zdrowotne, Wypadkowe ( jeśli przystąpi do ubezpieczenia emerytalno - rentowego)
  Dobrowolnie : ubezpieczenie emerytalne i chorobowe.
  Ubezpieczenie Chorobowe: nie podlega
 • 5. Jedyna umowa zlecenia z emerytem/rencistą
  Obowiązek: Emerytalne, Rentowe, Zdrowotne, Wypadkowe
  Dobrowolnie: Chorobowe
 • 6. Student do ukończenia 26-go roku życia
  Nie podlega żadnym składkom

Zawierając umowę zlecenie zleceniobiorca powinien wiedzieć jakim składkom podlega , by prawidłowo wystawić rachunek za wykonaną czynność.

Obowiązek ten spoczywa na wykonawcy zlecenia, chociaż w praktyce zdarza się, że to zleceniodawca wypełnia rachunek. Jednak jako wystawiający rachunek zawsze podpisuje się zleceniobiorca.

Wystawienie rachunku

Wystawienie rachunku polega na określeniu poszczególnych wielkości:

 • 1. Wynagrodzenie brutto z tytułu wykonania umowy
 • 2. Składki emerytalna ( 9,76% z punktu 1) + rentowa(1,5% pkt 1) + chorobowa( 2,45% pkt 1 ) od wynagrodzenia brutto 
 • 3. Koszty uzyskania przychodu ( 20 lub 50% ) różnicy pozycji 1 i 2 
 • 4. Ubezpieczenie zdrowotne ( punkt 1 – 2 )* 9% a) Ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku ( punkt 1 -2 )*7,75% 
 • 5. Podstawa podatku w zaokrągleniu do pełnych zł ( punkt 1 – 2 – 3)
 • 6. Podatek w zaokrągleniu do pełnych zł ( punkt 5)*18% - punkt 4a 
 • 7. Kwota do wypłaty ( punkt1 – 2 – 4 – 6 ) 

Jeśli jakieś składki nie dotyczą wykonawcy umowy wpisujemy 0.

Na podstawie tak wypełnionego rachunku zleceniodawca przekazuje składki ubezpieczeniowe do ZUS, podatek do Urzędu Skarbowego, a kwotę netto zleceniobiorcy. Wystawienie rachunku do umowy zlecenie nie zwalnia strony od zawarcia na piśmie umowy zlecenie.

Data modyfikacji:2014-01-15

Zobacz jakie to proste

Wystaw fakturę w 4 kliknięciach

 • Kliknij w przycisk Nowa faktura.

 • Po wpisaniu NIP-u klienta
  dane uzupełnią się same.

 • Wpisz nazwę towaru lub usługi. Podaj wartość usługi
  i datę wystawienia. Określ rodzaj waluty.

 • Gotową fakturę możesz przesłać e-mailem lub wydrukować.


Napisali o nas

Gazeta Wyborcza Forbes Puls Biznesu


Dla kogo?

Fakturowanie inFakt jest przeznaczone dla wszystkich firm działających na terenie Polski. Z naszych usług najczęściej korzystają osoby pracujące w takich branżach jak: