Program finansowo księgowy

Wielu małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność na niewielką skalę i wykorzystujących uproszczone narzędzia do rozliczeń księgowo-podatkowych decyduje się na prowadzenie swoich rozliczeń z urzędem skarbowym oraz z ZUS samodzielnie.

Przy odrobinie zaangażowania i chęci zagłębienia się w przepisy podatkowe w zakresie dotyczącym prowadzonej działalności może to być korzystne rozwiązanie. Warto w takiej sytuacji zaopatrzyć się w dobry program finansowo-księgowy, który znacznie ułatwi to zadanie. Wskazówki, które tutaj znajdziesz, pozwolą Ci rozeznać się w podstawowych obowiązkach ewidencyjnych każdego przedsiębiorcy oraz ocenić możliwości samodzielnego prowadzenia księgowości Twojej Firmy.

Jak prawidłowo określić dochody firmy?

Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą podlega z tego tytułu pod ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to konieczność rozliczania podatku dochodowego od uzyskanych dochodów z tej działalności wg zasad określonych przez przepisy podatkowe. Zanim jednak przedsiębiorca dojdzie do wyliczenia tego podatku, musi prawidłowo określić dochód ze swojej działalności.


Księgowość online w Infakt.pl

Przedsiębiorcom, którzy wybrali rozliczenie podatku wg skali podatkowej lub podatek liniowego służy do tego podatkowa księga przychodów i rozchodów (KpiR). Jest to stosunkowo proste narzędzie księgowe, pozwalające na ujęcie przychodów podlegających opodatkowaniu oraz kosztów związanych z uzyskaniem tych przychodów w obrębie danego miesiąca lub kwartału.

Przegląd faktur w Infakt.plPrzegląd faktur w Infakt.pl

Każda operacja, która skutkuje powstaniem przychodu z działalności gospodarczej lub kosztu podlega wpisaniu do KPiR w ujęciu chronologicznym. Bardzo ważną rzeczą jest prawidłowe zakwalifikowanie przychodów i kosztów do odpowiednich okresów, nie można tego bowiem robić dowolnie, ale trzeba stosować zasady księgowania określone przez przepisy podatkowe. Różnica pomiędzy kwotą przychodów i kosztów stanowi dochód podlegający opodatkowaniu.

Jakie są zasady księgowania przychodów w KPiR?

Przez przychody z działalności gospodarczej należy rozumieć należne kwoty, nawet jeśli nie zostały jeszcze otrzymane. Przychód powstaje więc nawet wtedy, gdy kontrahent zwleka miesiącami z płatnością, ponieważ – oprócz nielicznych przypadków – powstaje on niemal zawsze w oderwaniu od faktycznego wpływu pieniędzy. Ustawa o podatku dochodowym określa dzień powstania przychodu jako ten dzień, w którym dokonano dostawy towaru lub zakończono usługę, nie później niż dzień uregulowania należności lub wystawienia faktury. Jeśli więc przed wykonaniem usługi lub dostawą towaru sprzedawca otrzymał całą należność z tytułu sprzedaży w formie przedpłaty lub wystawił fakturę, to ma on obowiązek wykazać w KPiR przychód w dacie najwcześniejszego z tych zdarzeń.

Księgowość Online w Infakt.plPanel Księgowości Online dostępny w Infakt.pl

Przepisy w sposób szczególny określają też moment powstania przychodu w przypadku świadczenia usług, gdy strony umówiły się, że usługa będzie rozliczana w okresach rozliczeniowych (np. miesięcznych) – przychód powstaje wówczas ostatniego dnia okresu rozliczeniowego. W pozostałych przypadkach przychód powstaje w dniu otrzymania zapłaty. Podatnicy podatku VAT czynni księgują w KPiR przychody w wartości netto, czyli po odjęciu podatku VAT, który podlega oddzielnemu rozliczeniu.

Jaki wydatek może być kosztem uzyskania przychodów?

Zgodnie z definicją ustawową przez koszty uzyskania przychodów należy rozumieć takie koszty, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, a nie są wymienione w art.23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawa daje więc dosyć ogólną definicję kosztów, pozostawiając przedsiębiorcy ocenę tego, który wydatek służy jego działalności, a który ma charakter osobisty, jednak w przypadku wątpliwości, to na przedsiębiorcy spoczywa ciężar wykazania związku bezpośredniego lub pośredniego pomiędzy poniesionym kosztem a przychodem z działalności gospodarczej. Wspomniany artykuł 23 zawiera zamknięty katalog kosztów, których nie można ujmować w KPiR i odliczać od przychodu. Warto się z nim zapoznać, szczególnie wtedy, gdy ma się do czynienia z nietypowymi kosztami lub związanymi z przychodami w sposób pośredni, jak np. podróże służbowe czy wydatki na środki trwałe, ponieważ ich nieprawidłowe księgowanie powoduje zaniżenie podatku dochodowego i na pewno będzie kwestionowane w przypadku kontroli.

Jakie są zasady księgowani kosztów?

Moment ujęcia kosztów w KPiR zależy od metody, jaką przyjęło się do prowadzenia KPiR. Istnieją dwie takie metody:

 • 1. tzw. memoriałowa – uwzględniająca podział kosztów na bezpośrednie i pośrednie oraz uzależniająca moment ich księgowania od powiązania z odpowiednimi przychodami oraz
 • 2. tzw. uproszczona (zwana niekiedy kasową) – w której koszty ujmuje się w KPiR w dniu wystawienia dokumentu, na podstawie którego dokonuje się księgowania.

Zdecydowana większość przedsiębiorców stosuje metodę uproszczoną, ponieważ – jak sama jej nazwa wskazuje – jest dużo łatwiejsza w stosowaniu. W zależności od tego czy przedsiębiorca rozlicza podatek VAT czy też nie, koszty mogą być księgowane w różnych wartościach. Podatnicy czynni podatku VAT księgują koszty w wartościach netto, ponieważ podatek VAT z tytułu zakupu podlega u nich osobnemu rozliczeniu. Przedsiębiorcy nierozliczający podatku VAT księgują koszty w wartościach brutto (czyli razem z podatkiem VAT, jeśli jest naliczony), ponieważ nie mają oni możliwości rozliczenia tego podatku, stanowi on więc u nich koszt podatkowy.

Jakie są obowiązki ewidencyjne dotyczące podatku VAT?

Podatnicy rozliczający podatek VAT zobowiązani są do prowadzenia ewidencji VAT, zawierających zapisy dotyczące m.in. przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości podatku należnego z tytułu sprzedaży czy kwoty podatku naliczonego, podlegającego odliczeniu. Zwykle przyjmują one formę ewidencji sprzedaży i ewidencji zakupów. Ewidencje są podstawą do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej VAT-7 (lub VAT-7K) oraz wyliczenia podatku VAT podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi.

Przepisy podatkowe dotyczące podatku VAT w odmienny sposób określają daty ujęcia dokumentów do celów tego podatku, niż ma to miejsce w przypadku podatku dochodowego. Sprzedaż lub inne czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT powinny być ujęte w ewidencjach VAT za okres rozliczeniowy, w którym powstał obowiązek podatkowy w tym podatku (w wielu przypadkach jest to dzień wystawienia faktury). Z kolei prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przysługuje za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę VAT (od tej zasady istnieją jednak pewne wyjątki, inne reguły dotyczą też ujmowania podatku VAT naliczonego z tytułu importu towarów lub usług czy WNT).

InFakt.pl – program finansowo-księgowy

Wykorzystując program księgowy do prowadzenia księgowości swojej Firmy, znajdziesz wszystkie wymagane przepisami ewidencje w jednym miejscu. Co więcej, nie musisz uzupełniać każdej z nich osobno, ponieważ wprowadzenie dokumentu księgowego do systemu i zaznaczenie odpowiednich opcji, powoduje ich automatyczne ujęcie w obu ewidencjach, zsumowanie właściwych kwot i wyliczenie podatków.

Twoje zadanie sprowadza się tylko do wygenerowania deklaracji VAT i przekazaniu jej do właściwego urzędu skarbowego, wydruku ewidencji oraz zapłaty podatków. InFakt.pl ma dla Ciebie taki program finansowo-księgowy, który pozwoli Ci w prosty sposób dokonać niezbędnych księgowań i wyliczyć podatki. Co więcej – z inFakt.pl możesz prowadzić i kontrolować sprawy księgowe swojej Firmy z każdego miejsca z dostępem do komputera i Internetu. Sprawdź to na inFakt i skorzystaj z naszej oferty.

Data modyfikacji: 2011-10-10

Najważniejsze funkcje programu

Oto podstawowe możliwości programu do księgowości:

 • Wystawianie faktur

  Masz dostęp w cenie usługi do pełnej wersji
  programu do fakturowania.

 • Dodawanie kosztów firmowych

  Za pomocą aplikacji możesz dodawać wszystkie rodzaje kosztów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 • Generowanie KPiR, deklaracji podatkowych i rejestrów VAT

  Na podstawie przychodów i kosztów w automatyczny sposób aplikacja automatycznie generuje niezbędne dokumenty księgowe.

 • Sprawdzanie kwot podatków i składek ZUS

  Aplikacja w sposób automatyczny wylicza kwoty do zapłacenia podatku dochodowego, VAT oraz podaje wysokość składek ZUS.


Napisali o nas

Gazeta Wyborcza Forbes Puls Biznesu


Dla kogo?

Program do księgowości przeznaczony jest dla jednoosobowych działalności gospodarczych korzystających z KPiR, które chcą samodzielnie prowadzić swoją księgowość.

Z naszych usług najczęściej korzystają osoby, pracujące w takich branżach jak:

 • Reklama Graficy, kreatywni, marketerzy
 • Prawo Radcy prawni, adwokaci, notariusze
 • IT Programiści, informatycy, PM
 • Pozostałe Jednoosobowe działalności gospodarcze, KPiR