Jak wystawić rachunek do umowy zlecenie

Rozliczenie umowy zlecenie następuje na podstawie przedstawionego przez zleceniobiorcę rachunku. Powinien on być wystawiony zgodnie z zawartą wcześniej umową oraz obejmować te wszystkie czynności, które przyjmujący zlecenie wykonał w czasie realizacji zlecenia.

Jak rozliczyć umowę zlecenie

Zgodnie z umową zlecenie, zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania określonych w umowie czynności, a zleceniodawca – do wypłaty określonego w umowie wynagrodzenia, chyba że z umowy wynika, że zlecenie wykonywane jest nieodpłatnie.

Umowa zlecenie powinna szczegółowo określać zakres prowadzonych przez zleceniobiorcę czynności oraz wartość wynagrodzenia przysługującego mu za wykonane prace. Spotykane są powszechnie umowy zlecenie zawierane na dłuższy czas, a rozliczane okresowo, odpowiednio do postępu wykonywanych prac lub zgodnie z przypadającym w danym okresie wynagrodzeniem (np. miesięcznym, kwartalnym).

W obu przypadkach w związku z wypłatą wynagrodzenia, na żądanie zleceniodawcy, przyjmujący zlecenie ma obowiązek wystawić rachunek. Co istotne, wypłata wynagrodzenia nie jest uzależniona od tego, czy zleceniobiorca wystawi ten rachunek czy też nie, należy się ono automatycznie, w terminach wskazanych w umowie.

Żądanie zgłoszone przez zleceniodawcę może być wyrażone ustnie lub na piśmie. Najczęściej sama umowa zawiera przepisy nakazujące wystawianie rachunku z końcem każdego okresu rozliczeniowego.

W jakim terminie wystawić rachunek do umowy zlecenia?

Termin wystawienia rachunku do umowy zlecenie uzależniony jest od tego, czy żądanie wynika bezpośrednio z umowy zlecenie, czy też zgłoszone jest później, po zakończeniu zlecenia lub okresu rozliczeniowego, za który rachunek powinien być wystawiony.

W pierwszym przypadku rachunek należy wystawić w terminie 7 dni od daty wykonania zlecenia lub w terminie 7 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego, którego rachunek będzie dotyczył. Jeżeli natomiast żądanie zgłoszono już po jego wykonaniu, rachunek należy wystawić w okresie 7 dni od dnia uzyskania żądania.

Jeżeli wniosek skierowano do zleceniodawcy po upływie 3 miesięcy od zakończenia zlecenia lub po upływie 3 miesięcy od zakończenia okresu rozliczeniowego, którego rachunek miał dotyczyć, zleceniobiorca nie musi rachunku wystawiać.

Jakie elementy powinien zawierać rachunek do umowy zlecenia?

Rachunek związany ze zleceniem powinien być zaopatrzony w kilka podstawowych elementów, czyli:

 • numer rachunku, będący kolejnym numerem (kolejną liczbą całkowitą; dopuszczalne jest wprowadzanie do numerów rachunku również liter,
 • oznaczenie danych zleceniodawcy i zleceniobiorcy (imiona i nazwiska, ewentualnie nazwa przedsiębiorstwa oraz ich adresy),
 • datę wystawienia dokumentu,
 • określenie rodzaju wykonanych czynności (nazwy usługi, przedmiotu zlecenia) oraz cena jednostkowa tej usługi
 • ogólna cena za wykonane usługi (w przypadku, gdy podatnik wykonywał więcej niż jedną usługę, jest to wielokrotność ceny jednostkowej, wskazanej powyżej).

Nie ma obowiązku podpisywać rachunku, niemniej w praktyce podpis cały czas się stosuje. Jest to bezpieczna praktyka, która zapewnia, że w przypadku sporu o zakres wykonanych prac zleceniobiorca potwierdza podpisanym rachunkiem to, co faktycznie zrobił. Podpis zleceniodawcy pod egzemplarzami rachunku potwierdzić może również to, że rachunek został mu faktycznie przekazany.

Nie ma również obowiązku wpisywać w fakturze oznaczenia oryginał lub kopia. Jeden egzemplarz rachunku przekazywany jest zleceniodawcy, a drugi pozostaje w dokumentacji u zleceniobiorcy.

Rachunek do zlecenia wystawiany w aplikacji poRachunek

Program poRachunek umożliwia zdefiniowanie rachunków, co znacznie ułatwi wystawianie dokumentów. W przypadku umowy zlecenie, należy umieścić odpowiednią notkę w uwagach. Jeśli jednak chcecie Państwo sprawnie wystawiać rachunki do umowy zlecenia zapraszamy na umownie.pl

Data modyfikacji:2014-01-15

Zobacz jakie to proste

Wystaw fakturę w 4 kliknięciach

 • Kliknij w przycisk Nowa faktura.

 • Po wpisaniu NIP-u klienta
  dane uzupełnią się same.

 • Wpisz nazwę towaru lub usługi. Podaj wartość usługi
  i datę wystawienia. Określ rodzaj waluty.

 • Gotową fakturę możesz przesłać e-mailem lub wydrukować.


Napisali o nas

Gazeta Wyborcza Forbes Puls Biznesu


Dla kogo?

Fakturowanie inFakt jest przeznaczone dla wszystkich firm działających na terenie Polski. Z naszych usług najczęściej korzystają osoby pracujące w takich branżach jak: