Jak powinna wyglądać poprawnie przygotowana umowa zlecenia?

Jeśli przyjdzie Ci zawrzeć oraz tworzyć od podstaw taką umowę, to musisz pamiętać o kilku faktach. Musisz wiedzieć, co winno się w niej znaleźć, jak określić strony umowy, jakie wyznaczyć wynagrodzenie oraz co powinno zostać przedmiotem zlecenia.
W sytuacji, kiedy umowę zlecenia podpisują osoby fizyczne, należy w dokumencie tym podać ich imiona oraz nazwiska, a także dane takie jak: data urodzenia, imiona rodziców, adres, numer dokumentu tożsamości a nawet PESEL. Jeśli osoby te dodatkowo prowadzą działalność gospodarczą, to obowiązkowo musi się tam również znaleźć jej nazwa, numer NIP, a czasem nawet odpis zaświadczenia z Ewidencji Działalności Gospodarczej.
Przedmiot zlecenia musi zostać dokładnie opisany. Strony umowy dokładnie muszą określić zakres współpracy oraz czas trwania umowy. Musi zostać także określona data a także miejsce sporządzenia umowy, a także termin zakończenia zlecenia. W umowie zlecenia musi zostać zaznaczone, czy jest ona odpłatna czy też nie. Jeśli tak, to powinno wskazać się wartość wynagrodzenia.
W umowie zlecenia warto jest wymienić także zobowiązanie zleceniobiorcy do dokonania czynności, która została przewidziana umową. Niekiedy również do zachowania zlecenia w tajemnicy. Na koniec umowa powinna być własnoręcznie podpisana przez obie strony.
 

Zobacz również

Różnice Kursowe

Różnice kursowe są zmianami wynikającymi z kursu walut obcych w czasie przeliczania na polską walutę w stosunku do dowodów księgowych w tym także faktur oraz rachunków ujmowanych w księgach czy też ewidencjach

Eksport Usług

W odniesieniu do przepisów za eksport usług rozumie się usługi wykonywane w całości na rzecz podatnika spoza granic państwa polskiego

Kadry i płace

Popularnie określenie „kadry i płace” oznacza w praktyce ogół czynności związanych z rozliczaniem osób zatrudnionych w firmie

pokaż więcej tematów

Kim według ustawy są drobni przedsiębiorcy?

Najważniejszym wyznacznikiem zaliczania się przedsiębiorcy do grona małych działalności gospodarczych jest nieprzekraczanie przez niego w roku podatkowym kwoty sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT określonej w ustawie

OT druk

OT druk to dokument przyjęcia środka trwałego

Symbole PKWiU

Z problematyką symboli PKWiU zetknął się zapewne każdy, kto wystawiał fakturę VAT

Wezwanie do zapłaty

„Wezwanie do zapłaty” to słowa, które w każdym przedsiębiorcy budzą nieprzyjemne skojarzenia

WZ druk

Procedura przyjęcia i wydania magazynowego wymaga korzystania z odpowiedniej dokumentacji

Nota kredytowa

Nota kredytowa jest wystawiana przez zagranicznych kontrahentów na rzecz polskich odbiorców towarów lub usług

Zgłoszenie likwidacji działalności gospodarczej

Jeśli przedsiębiorca uzna, że nie może kontynuować prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ na przykład, nie przynosi ona założonych zysków, może zadecydować o jej zakończeniu

Samochód osobowy prywatny w firmie

 Wielu przedsiębiorców rozpoczynających lub kontynuujących działalność gospodarczą staje przed dylematem: czy mogę dla potrzeb firmy wykorzystywać samochód osobowy prywatny i czy koszty, które w związku z tym ponosi może w jakimś stopniu zaliczyć do kosztów prowadzonej działalności gospodarczej

Renta rodzinna i własna działalność

 Wiele się mówi o tym, że w momencie, kiedy po raz pierwszy zakładamy własną działalność gospodarczą, przysługują nam tak zwane preferencyjne składki na ubezpieczenia społeczne