Faktura Wewnętrzna wzór Excel

W obrocie gospodarczym występują operacje, które nie mają cech sprzedaży towarów czy świadczenia usług bądź też w ogóle nie stanowią sprzedaży po stronie przedsiębiorcy, ustawa jednak nakłada na przedsiębiorcę obowiązek naliczenia od ich wartości podatku VAT i rozliczenia go w deklaracji podatkowej.

O tym jakie to są zdarzenia i jak należy je udokumentować dowiesz się z tego tekstu.

Na czym polega specyfika faktury wewnętrznej?

Niektórzy podatnicy podatku VAT zobowiązani są do wystawiania dokumentów określanych jako FAKTURA WEWNĘTRZNA. Jest to specyficzny rodzaj dokumentu potwierdzający zaistniałe zdarzenie gospodarcze, które podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, choć nie jest typową dostawą towarów czy świadczeniem usług.

Faktury takie nie trafiają do obiegu handlowego, bo też i nie mają odbiorcy z zewnątrz, stąd można je wystawiać tylko w jednym egzemplarzu. Sporządzane są na potrzeby własne wystawcy w celu naliczenia podatku VAT podlegającego następnie rozliczeniu w deklaracji podatkowej. Rozliczenie takiego podatku zwykle jest neutralne podatkowo, ponieważ w okresie rozliczania podatku należnego z tytułu tych zdarzeń, wykazuje się go jednocześnie po stronie podatku naliczonego, który obniża kwotę podatku do zapłaty.

W jakich sytuacjach należy wystawić fakturę wewnętrzną?

Ustawodawca wymienia kilka przypadków, które należy udokumentować fakturą wewnętrzną i naliczyć podatek VAT:


Wystawianie faktury w InFakt.pl
 • nieodpłatne przekazanie towarów (w tym darowizny czy przekazanie towarów na potrzeby prywatne przedsiębiorcy lub jego pracowników), jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT, w całości lub części, przy zakupie tych towarów,
 • nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika oraz użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, jeżeli przy nabyciu tych towarów podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT, w całości lub części,
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT),
 • dostawa towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca,
 • import usług,
 • zwrot kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.
Drukowanie faktury wewnętrznejDrukowanie faktury wewnętrznej (prawy dolny róg)

Wszystkie z wyżej wymienionych zdarzeń podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Faktura wewnętrzna służy więc naliczeniu tego podatku wg stawek krajowych właściwych dla towaru lub usługi, której faktura wewnętrzna dotyczy.

Jak określić podstawę opodatkowania?

Problemem, jaki może się pojawić w niektórych przypadkach jest prawidłowe określenie podstawy opodatkowania, ponieważ nie zawsze jest nią obrót. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku:

 • nieodpłatnego przekazania towarów – podstawą opodatkowania jest cena nabycia tych towarów bez podatku VAT lub koszt wytworzenia (jeśli nie ma ceny nabycia), określone w momencie dostawy tych towarów (czyli np. w momencie dokonywania darowizny),
 • nieodpłatnego świadczenia usług – podstawą opodatkowania jest koszt świadczenia tych usług poniesiony przez przedsiębiorcę,
 • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) – podstawą opodatkowania jest kwota, którą nabywca towaru jest obowiązany zapłacić (obejmująca m.in. cła i opłaty o podobnych charakterze związane z nabyciem towarów oraz wydatki dodatkowe, jak koszty transportu czy ubezpieczenia pobierane przez dostawcę),
 • importu usług – podstawą opodatkowania jest kwota, którą usługobiorca jest zobowiązany zapłacić.
Wzór faktury wewnętrznej w Infakt.plWzór faktury wewnętrznej w infakt.pl

Jakie informacje powinny znaleźć się na fakturze wewnętrznej?

Faktura wewnętrzna zawiera takie same elementy jak faktura VAT, w tym:

 • imiona i nazwiska sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy,
 • numery identyfikacji podatkowej (NIP),
 • numer kolejny faktury,
 • datę wystawienia i datę dokumentowanego zdarzenia, jeśli jest inna niż data wystawienia,
 • nazwę towaru lub usługi,
 • jednostkę miary i ilość towarów lub usług,
 • ceny jednostkowe netto lub odpowiednie kwoty przyjęte do ustalenia podstawy opodatkowania,
 • wartość towarów lub usług netto,
 • stawki podatku VAT,
 • sumę wartości netto z podziałem na poszczególne stawki,
 • kwoty podatku VAT naliczone od w/w sum,
 • kwotę należną razem z wyliczonym podatkiem.

W przypadku faktur wewnętrznych dokumentujących nieodpłatną dostawę towarów lub nieodpłatne świadczenie usług można pominąć dane dotyczące nabywcy. W przypadku zaś WNT, importu usług oraz dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca nie ma obowiązku podawania NIP kontrahenta.

Jakie są zasady wystawiania faktur wewnętrznych?

Zasady dotyczące wystawiania faktur VAT stosuje się do faktur wewnętrznych, np.:

 • fakturę wewnętrzną wystawia się nie później niż 7. dnia od wykonania czynności, które ta faktura dokumentuje, chyba że podatnik – zgodnie z możliwością określoną w przepisach podatkowych – wystawia tylko jedną fakturę wewnętrzną dokumentującą wszystkie te czynności wykonane w danym okresie rozliczeniowym,
 • do faktury wewnętrznej można wystawić fakturę korygującą,
 • faktury wewnętrzne mogą być przechowywane w dowolnej formie (w tym elektronicznej), pod warunkiem, że została zapewniona integralność treści, autentyczność pochodzenia, czytelność, łatwy sposób odszukania i szybki dostęp.

Wystawianie faktur wewnętrznych z inFakt.

Wystawianie faktur wewnętrznych, podobnie jak wszystkich innych rodzajów faktur, może być dosyć uciążliwym i pracochłonnym zadaniem. Wystarczy jednak skorzystać z dobrego programu do wystawiania faktur, aby czas poświęcany na fakturowanie ograniczyć do niezbędnego minimum. Dzieje się tak dzięki wykorzystaniu w programach gotowych formularzy faktur, automatycznego przeliczania wartości liczbowych czy dostępu do bazy danych kontrahentów oraz towarów i usług.

W inFakt faktura wewnętrzna generowana jest automatycznie do faktury kosztowej. Wszystkie te udogodnienia znajdziesz na inFakt, co więcej – w razie wątpliwości z zakresu podatków czy obsługi programu możesz otrzymać pomoc od naszych specjalistów. Sprawdź nasza ofertę i wybierz pakiet z programem do wystawiania faktur najlepiej odpowiadający Twoim potrzebom.

Data modyfikacji:2012-05-18

Zobacz jakie to proste

Wystaw fakturę w 4 kliknięciach

 • Kliknij w przycisk Nowa faktura.

 • Po wpisaniu NIP-u klienta
  dane uzupełnią się same.

 • Wpisz nazwę towaru lub usługi. Podaj wartość usługi
  i datę wystawienia. Określ rodzaj waluty.

 • Gotową fakturę możesz przesłać e-mailem lub wydrukować.


Napisali o nas

Gazeta Wyborcza Forbes Puls Biznesu


Dla kogo?

Fakturowanie inFakt jest przeznaczone dla wszystkich firm działających na terenie Polski. Z naszych usług najczęściej korzystają osoby pracujące w takich branżach jak: