Faktura korygująca a formularz

Papierkowa robota – każdy z nas zna to hasło, i wie ile problemów nam stwarza każdego dnia. W szczególności wiele wspólnego z papierkową robotą mają przedsiębiorcy, prowadzący własną działalność gospodarczą. Różnorodność dokumentów, jakie musi sporządzać podatnik może przywrócić o zawrót głowy, nawet tych najbardziej doświadczonych.

Jednym z dokumentów, które będziemy wystawiać w naszej firmie jest faktura korekta. Poniżej przedstawimy jakie elementy powinna zawierać korekta, aby była prawidłowo wystawiona i spełniała wymagania stawiane przepisami prawa.

Czym jest faktura korekta?

Faktura korygująca jest dokumentem, który wystawiają przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami VAT. Celem jej sporządzenia jest skorygowanie wcześniej przez nas dokonanej sprzedaży. Przyczyn korekty może być kilka – niekoniecznie muszą one wynikać z błędów na dokumencie źródłowym.

Faktura korekta jest wystawiana w następujących przypadkach:

 • Udzielenie rabatu;
 • Zwrot towaru;
 • Zwrot zaliczki;
 • Zmiana ceny;
 • Pomyłka w treści.
Faktura korygująca onlinePanel edycji faktury korygującej w Infakt.pl

Faktura korygująca jest wystawiana wyłącznie przez sprzedawcę towaru czy usługi (w przeciwieństwie do noty korygującej).

Jakie elementy powinna zawierać faktura korygująca?

Faktury korygujące powinny zawierać oznaczenie „korekta” albo „faktura korygująca”. Rodzaj informacji, jakie powinna zawierać faktura korekta jest uzależniony od tego, co było przyczyną jej wystawienia.

W przypadku gdy podatnik udziela rabatu w odniesieniu do jednej lub więcej dostaw towarów lub usług faktura korygująca powinna zawierać co najmniej:

Faktura korygująca wzórPrzykład wygenerowanej w Infakt.pl faktury korygującej
 • Numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 • Dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca, w tym nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych rabatem;
 • Kwotę i rodzaj udzielonego rabatu;
 • Kwotę zmniejszenia podatku należnego;
 • Gdy podatnik udziela rabatu w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych dla jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca powinna zawierać również okres, do którego odnosi się udzielony rabaty;
 • Jeżeli rabat dotyczy sprzedaży opodatkowanej różnymi stawkami, kwotę rabatu oraz kwotę zmniejszenia podatku należnego podaje się w podziale na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

Zasady wymienione w punkcie powyżej odnoszą się również do faktur wystawionych w przypadku: zwrotu sprzedawcy towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych , zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, podlegających opodatkowaniu;

W przypadku podwyższenia ceny po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury, faktura korygująca powinna zawierać:

 • Numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 • Dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca, w tym nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych podwyżką ceny;
 • Kwotę podwyższenia ceny bez podatku;
 • Kwotę podwyższenia podatku należnego;

W przypadku faktur korygujących wystawianych w związku z pomyłkami, dokument powinien zawierać kwoty podane w omyłkowej wysokości oraz kwoty w wysokości prawidłowej.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze, obniżenia podstawy opodatkowania podatnik dokonuje pod warunkiem posiadania, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę.

Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano. Przepis ten stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia korekty faktury do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna. Warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia odbioru korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi nie stosuje się w:

 • 1. Eksporcie towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów;
 • 2. Dostawie towarów i świadczeniu usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;
 • 3. Sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych;
 • 4. Pozostałych przypadkach, jeżeli w wystawionej fakturze, do której odnosi się korekta, nie wykazano kwoty podatku.

Jak w prosty sposób wystawić fakturę korektę?

Z pomocą idzie nam program księgowy „inFakt”. Zaletą programu jest jego prosta obsługa i możliwość zaczytywania danych wcześniej zdefiniowanych. Dzięki szerokiej funkcjonalności programu możemy sporządzić wszelkie wymagane przepisami prawa dokumenty, w tym faktury korygujące. Wystarczy kilka prostych kroków a komplet dokumentów będzie gotowy w kilka minut.

Proces sporządzenia korekty przebiega praktycznie analogicznie jak w przypadku wystawienia faktury sprzedaży. Na początek należy przejść do zakładki „przychody”. W prawym rogu wybieramy pozycję „faktura korygująca”. W tym miejscu należy wypełnić wszystkie elementy faktury, nie zapominając o podaniu numery faktury, której korekta będzie dotyczyła oraz daty jej wystawienia.

Po wprowadzeniu podstawowych kwot, poszczególne pozycje wartościowe automatycznie zostaną przeliczone i uzupełnione.

Ponadto w pozycji uwagi możemy podać przyczynę wystawienia faktury korygującej. Pamiętajmy, iż fakturę korygującą będziemy mogli uwzględnić w deklaracji VAT i pomniejszyć VAT należny dopiero w miesiącu, w którym otrzymamy podpisany przez kontrahenta dokument, będący potwierdzeniem przyjęcia korekty przez naszego odbiorcę.

Źródła prawne:

1.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.03.2011 w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług; (Dz. U. 2011 nr 68 poz. 360)

2. Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2011 nr 177 poz. 1054)

Data modyfikacji:2015-06-23

Zobacz jakie to proste

Wystaw fakturę w 4 kliknięciach

 • Kliknij w przycisk Nowa faktura.

 • Po wpisaniu NIP-u klienta
  dane uzupełnią się same.

 • Wpisz nazwę towaru lub usługi. Podaj wartość usługi
  i datę wystawienia. Określ rodzaj waluty.

 • Gotową fakturę możesz przesłać e-mailem lub wydrukować.


Napisali o nas

Gazeta Wyborcza Forbes Puls Biznesu


Dla kogo?

Fakturowanie inFakt jest przeznaczone dla wszystkich firm działających na terenie Polski. Z naszych usług najczęściej korzystają osoby pracujące w takich branżach jak: