Druk rachunku bez vat

Wystawianie rachunków lub faktur VAT to obowiązek podatników prowadzących działalność gospodarczą, którzy w ten sposób dokumentują zawierane transakcje polegające m.in. na sprzedaży towarów lub usług.

Na fakt posługiwania się danym rodzajem dokumentu wpływa typ działalności, sposób opodatkowania, ale także miejsce sprzedaży towarów bądź świadczenia usług. Polskie przepisy prawne nakładają na podatnika VAT czynnego (np. osoby prawne, osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą) obowiązek wystawienia faktury. Nieco inaczej wygląda sytuacja podatników posługujących się rachunkiem. Wystawiają oni ten dokument na żądanie kupującego/usługobiorcy.

W zależności od sytuacji są oni zwolnieni z tego obowiązku - tak dzieje się np. gdy zażądano wystawienia dokumentu po upływie trzech miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Podobnie jak podatnicy VAT, przedsiębiorcy wystawiający rachunki muszą zachowywać ich właściwą kolejność a także przechowywać ich kopie do przedawnienia podatkowego.

W przypadku przedsiębiorców dokumentujących sprzedaż/usługi rachunkami, zastosowanie mają zasady wystawiania rachunków, które zawarto w Ordynacji Podatkowej w Rozdziale 12. Natomiast przygotowując rachunek należy uwzględnić informacje, które, z punktu widzenia obowiązującego prawa, należy zawrzeć w wystawianym dokumencie (por. rozporządzenie ministra finansów z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz.U. nr 165, poz. 1373). A zatem w naszym rachunku powinny się znaleźć informacje o imieniu i nazwisku (nazwie albo firmie) oraz adresach sprzedawcy i kupującego lub wykonawcy i odbiorcy usługi, dacie wystawienia i kolejnym numerze rachunku, określenie rodzaju i ilości towarów lub wykonanych usług wraz z ich cenami jednostkowymi, odpowiednie oznaczenie „Oryginał” lub „Kopia", a także informacje o ogólnej sumie należności (liczbowo i słownie) oraz czytelny podpis wystawcy rachunku.

Rachunek bez VAT z Internetu

Druki rachunku bez VAT dostępne są też w Internecie. Przygotowane w edytorach tekstu lub programach do obliczania danych liczbowych formularze można pobrać po zarejestrowaniu się w rozmaitych serwisach internetowych, można też z darmo pobrać druk z witryn, które nie wymagają od użytkowników rejestracji.

Od razu nasuwa się pytanie o poprawność uzyskanych w ten sposób druków bez VAT. Nie można bowiem zagwarantować, że przy tak znaczącej liczbie dostępnych stron internetowych, każdy, a choćby większość np. darmowych druków, przygotowywana była z myślą o zgodności z bieżącym stanem prawnym w zakresie rachunków. Nawet jeśli druk rachunku bez VAT przygotowano w sposób rzetelny i odpowiada on przepisom, pojawia się kolejne niebezpieczeństwo – tym razem związane z aktualizacją zamieszczonego w sieci dokumentu. Może się bowiem zdarzyć, że zmiana przepisu odnośnie wystawiania rachunków nie pociągnęła za sobą aktualizacji pobranego przez nas dokumentu. A zatem nawet poprawnie przygotowany rachunek może okazać się z upływem czasu wadliwym, bo nie dostosowanym do bieżącego stanu prawnego, dokumentem.

Druk rachunku bez VAT w programie czy wybór aplikacji online?

Podobnie wygląda sprawa w przypadku instalowanych na komputerze użytkownika programów zarządzających wystawianiem rachunków. Choć są one najczęściej gwarantem poprawnie wystawionego dokumentu, pojawia się niedogodność związana z dostosowywaniem raz zainstalowanego oprogramowania do zmieniającego się otoczenia prawno-podatkowego.

Jedynym sposobem na zachowanie zgodności jest systematyczna aktualizacja oprogramowania, która powinna być wydawana przez producenta zaraz po zmianie przepisów. W praktyce może to nastręczać dodatkowych trudności związanych z koniecznością śledzenia (lub z niebezpieczeństwem przeoczenia) stosownych informacji od producenta. Bezpieczniejszym rozwiązaniem wydaje się korzystanie z usług księgowości online. Dzięki nim użytkownik nie musi myśleć o zmianach w przepisach prawnych, czy aktualizacjach oprogramowania - zawsze korzysta bowiem z aktualnej wersji oprogramowania dostarczanego przez producenta. Tak właśnie wygląda praca z dostępną online aplikacją do zarządzania rachunkami firmy inFakt – programem poRachunek.

InFakt jest sprawdzonym dostawcą profesjonalnych rozwiązań księgowych online dla klientów biznesowych, z którego usług skorzystało już 120 tys. firm. Do obsługi przygotowanej przez firmę aplikacji poRachunek potrzebny jest tylko komputer z dostępem do Internetu.

Przygotowanie druku rachunku bez VAT w aplikacji poRachunek to zaledwie kilka chwil, a nawet sekund, jeśli mamy do czynienia z rachunkiem, którego większość elementów została już wcześniej zapisana w programie.

Data modyfikacji:2014-01-15

Zobacz jakie to proste

Wystaw fakturę w 4 kliknięciach

  • Kliknij w przycisk Nowa faktura.

  • Po wpisaniu NIP-u klienta
    dane uzupełnią się same.

  • Wpisz nazwę towaru lub usługi. Podaj wartość usługi
    i datę wystawienia. Określ rodzaj waluty.

  • Gotową fakturę możesz przesłać e-mailem lub wydrukować.


Napisali o nas

Gazeta Wyborcza Forbes Puls Biznesu


Dla kogo?

Fakturowanie inFakt jest przeznaczone dla wszystkich firm działających na terenie Polski. Z naszych usług najczęściej korzystają osoby pracujące w takich branżach jak: