Druk Korekta Faktury

Wystawianie faktury korygującej najczęściej kojarzy się z koniecznością skorygowania pomyłki. Jednak u źródła korekty leży nie tylko ten fakt, lecz również zmiana stanu rzeczywistego zaistniała po czynności wystawienia pierwszej faktury.

Przesłanki do wystawienia faktury korygującej

Obowiązek sporządzenia faktury korygującej powstaje po zaistnieniu następujących okoliczności:

 • przyznanie bonifikaty, opustu, skonta, rabatu po fakcie wystawienia pierwotnej faktury,
 • zwrócenie nabytego towaru przez kupującego,
 • dokonanie na rzecz nabywcy zwrotu kwot, które zostały uprzednio nienależnie pobrane, jak również zwrotu zaliczki, zadatku, przedpłaty lub raty, które podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT,
 • podniesienie wysokości ceny, po fakcie wystawienia faktury VAT,
 • błąd w cenie towaru/usługi, stawce czy kwocie podatku VAT, jak również uchybienie w dowolnej pozycji na fakturze.

Treść faktury korygującej

Faktura korygująca stanowi korektę pierwotnego dokumentu, w związku z czym powinna zawierać niezbędne informacje, które się do niego odnoszą. Jednak szczegółowa treść faktury korygującej jest uzależniona od tego, z jakiego powodu dokument ten jest wystawiany.

Faktura korygująca onlinePanel edycji faktury korygującej w Infakt.pl

Podstawowymi elementami dokumentu są:

 • oznaczenie „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo dopisek „KOREKTA”,
 • kolejny numer dokumentu,
 • datę wystawienia,
 • dane stron transakcji a także ich adresy,
 • informacje identyfikujące fakturę pierwotną, która podlega korekcie,
 • nazwę towaru (usługi), cenę jednostkową netto, ilość i jednostkę miary, wartość netto,
 • stawki i kwotę podatku VAT, wartość brutto; dane te powinny zostać podane w wersji pierwotnej; po korekcie, jak również należy wykazać różnice danych określonych wartościowo pomiędzy wersją prawidłową a pierwotną;

W związku z prawnym wymogiem posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej warto zadbać o to, aby dokumenty te zawierały miejsce przeznaczone na podpis odbiorcy faktury a także datę otrzymania.

Podpis ten na przekazanej sprzedawcy kopii korekty jest najlepszą formą potwierdzania jej odbioru. Poza tym potwierdzenie odbioru tego dokumentu jest również możliwe obecnie w formie elektronicznej. Data otrzymania egzemplarza faktury korygującej wyznacza bowiem okres rozliczeniowy w zakresie podatku VAT dla korekt wymagających potwierdzenia ich odbioru.

Termin dla wystawienia faktury korygującej

Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie zawierają unormowań w zakresie terminu, w którym powinna zostać wystawiona faktura korygująca. Jednak wystawca zobowiązany jest do jej sporządzenia niezwłocznie po wystąpieniu przesłanek, które uzasadniają konieczność jej wystawienia.

Przepisy podatkowe nie wyznaczają także ostatecznego terminu, w którym podatnik mógłby wystawić korektę faktury, jednakże ograniczenie czasowe w tym zakresie wynika z rozliczeń podatku VAT, jakich należałoby dokonać w związku z ewentualną korektą faktury. Wystawienie tego dokumentu na ogół powoduje wystąpienie zmian w kwocie podatku VAT należnego, w związku z czym może ona ulec podwyższeniu lub zmniejszeniu.

Faktura korygująca wzórPrzykład wygenerowanej w Infakt.pl faktury korygującej

Nie można jednak nieskończenie tego weryfikować. Termin do rozliczenia podatku należnego wynikającego z faktury korygującej jest ograniczony przedawnieniem zobowiązania podatkowego. Zobowiązanie z tytułu podatku VAT przedawnia się z upływem okresu 5 lat, zaczynając od końca roku, w którym minął termin zapłaty tego podatku. Przedawnienie tego zobowiązania oznacza, że podatnik nie ma już obowiązku jego uregulowania, gdyż ono wygasło. Upływ tego terminu uniemożliwia także organowi podatkowemu podjęcie działań w celu jego prawidłowego określenia w stosunku do pierwotnie ustalonej wartości na deklaracji VAT, a tym samym jego zainkasowania.

Formularz faktury korygującej

Przedsiębiorcy zmuszeni do wystawiania faktury korygującej, bardzo często spotykają się z wątpliwościami, czy faktycznie wykonali to prawidłowo. Ręczne wypełnienie faktury korygującej wymaga niekiedy posiadania niezbędnej wiedzy podatkowej, poza tym jest to bardzo uciążliwe i czasochłonne. Dlatego też coraz częściej poszukuje się gotowych druków tego dokumentu z możliwością edycji komputerowej lub wykorzystuje się w tym celu programy fakturujące, które również umożliwiają wystawienie korekty faktury.

Komfortowa obsługa korekt z inFakt.pl

Bardzo komfortowym rozwiązaniem jest internetowa aplikacja inFakt.pl. Jej szerokie możliwości pozwalają na kompleksową obsługę fakturowania.

Przyjazne okno programu i przejrzysty układ formularza zdecydowanie upraszcza wystawienie faktury korygującej. Mocnym atutem jest bieżąca weryfikacja poprawności wprowadzanych informacji jak i możliwość wygenerowania korekty na bazie sporządzonej wcześniej faktury podstawowej. Wystarczy tylko zarejestrować się= w serwisie, by już móc wystawiać wszystkie rodzaje faktur.

Zobacz również

Druk FV do pobraia

Każdy przedsiębiorca na samym początku swojej działalności miał swój pierwszy kontakt z wystawianiem faktur

Druki faktury

Według § 50, ustępu 1 rozporządzenia dotyczącego sposobu wystawiania i przechowywania faktur, podatnicy mają prawny obowiązek przechowywania druków faktury

Druki faktur

  Druki faktur, potocznie zwane „druczkami” a tak naprawdę druki akcydensowe to nic innego jak swego rodzaju notesy z wyrywanymi, kalkowymi kartkami

Druk faktura

Masz już dość odręcznego wystawiania faktur? Znudziło Ci się ciągłe zaopatrywanie z druki akcydensowe? A może denerwuje Cię fakt, iż Twoje odręcznie wypełniane faktury nie wyglądają zbyt profesjonalnie? Miło nam zakomunikować Ci, że czas odręcznie wypełnianych „druczków” przeminął

Druki FV

Każdy przedsiębiorca, czy też przedsiębiorstwo będące płatnikiem podarku VAT ma obowiązek wystawiania faktur VAT

pokaż więcej tematów

Faktura druk

Faktura jest dokumentem potwierdzającym transakcje kupna i sprzedaży lub wykonania usługi, będącym podstawą rozliczenia między przedsiębiorcą i klientem

Druk Faktury Korygującej

Przy wystawianiu faktury popełniłeś błąd? Nie bagatelizuj tego! Z błędnie wystawionymi dokumentami wiążą się konsekwencje podatkowe

Druki FV

Każdy przedsiębiorca, czy też przedsiębiorstwo będące płatnikiem podarku VAT ma obowiązek wystawiania faktur VAT

Druki faktur

Transakcje pomiędzy przedsiębiorcami są standardowo dokumentowane fakturami, których elementy są określone w przepisach

Faktura vat szablon

Bycie przedsiębiorcą zobowiązuje Cię do pewnych określonych zachowań i nakłada na Ciebie pewne ramy, w jakich musisz działać

Szablon faktura VAT

Polskie prawo podatkowe określa jak musi wyglądać szablon faktury VAT, aby stał się ważny

Faktury pdf

Polskie prawo jak najbardziej dopuszcza, aby faktura w PDF-ie zastąpiła fakturę papierową wysyłaną pocztą lub wręczaną osobiście