Druk Faktury VAT marża

Druk faktury VAT marża stosować mogą tylko niektórzy podatnicy. Podstawą opodatkowania jest dla nich marża z danej transakcji, a nie różnica podatku naliczonego i należnego za cały okres rozliczeniowy. Co ciekawe, na fakturze nie należy wykazywać w ogóle kwoty podatku VAT.

Co to jest faktura VAT marża?

Dokumentowanie sprzedaży poprzez wystawienie faktury VAT marża dotyczy dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków. Transakcje tego rodzaju opodatkowuje się bardzo specyficznie system marży polega na opodatkowaniu różnicy pomiędzy ceną nabycia towaru bez kwoty podatku (czyli kwotą netto), a ceną jego sprzedaży. W przypadku podatników rozliczających marżę nie odlicza się natomiast kwot pośrednio związanych z działalnością opodatkowaną, np. podatku naliczonego z tytułu czynszu, wykonanych na jego rzecz usług czy nabytych środków trwałych.

Dodawanie Faktury VAT marża w Infakt.plDodawanie Faktury VAT marża w Infakt.pl

Procedurę marży stosować można jedynie do niektórych transakcji – bowiem tylko przy towarach będących antykami, przedmiotami kolekcjonerskimi, dziełami sztuki lub towarami używanymi, nabytymi od:

  osoby nie będącej podatnikiem VAT lub podatku od wartości dodanej (czyli niepodatnika z innego kraju Wspólnoty),
 • podatnika VAT sprzedającego towary używane zwolnione z podatku VAT lub od podatnika korzystającego ze zwolnienia podmiotowego do wartości sprzedaży 150 tys. zł
 • podatnika opodatkowanego na zasadach marży
 • podatnika z innego kraju wspólnoty, rozliczającego się na zasadach odpowiadających zasadom marży lub korzystającego ze zwolnienia związanego ze sprzedażą towarów używanych lub podmiotowego.

Marżę stosować można również przy dostawach:

 • dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, które podatnik importował do kraju,
 • dzieł sztuki nabytych bezpośrednio od wykonawców takiego dzieła lub od spadkobierców twórców;
 • dzieł sztuki nabytych od podatnika ze stawką 8% VAT, nawet jeśli ich nabycie nie było rozliczane na zasadzie marży.

Rozliczenie marżą należy zgłosić do urzędu skarbowego, a po zgłoszeniu stosować nieprzerwanie przez okres 2 lat licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło zgłoszenie. Brak zgłoszenia spowoduje rozliczanie podatku z powyższych czynności na zasadach ogólnych, czyli w okresach rozliczeniowych jako różnica pomiędzy podatkiem należnym a naliczonym.

Elementy faktury VAT marża

Najistotniejszym elementem faktury wystawianej przez podatników stosujących marżę jest brak na niej kwoty podatku. Stosuje się zatem cenę brutto i nie wyodrębnia kwoty netto oraz stawki czy kwoty podatku. Powoduje to, że nabywca nie ma możliwości odliczyć podatku z takiej faktury.

Oznacza to, że na fakturze umieszcza się:

 • zamiast oznaczenia „FAKTURA VAT” wprowadza się nazwę „FAKTURA VAT marża” lub zamiast tego odsyła się do przepisów art. 120 ustawy o podatku VAT lub art. 313 dyrektywy 2006/112/WE
 • imiona i nazwiska sprzedawcy i nabywcy towaru lub nazwy ich nazwy skrócone a także ich adresy;
 • numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy (przy czym możliwe jest pominięcie NIP nabywcy będącej osobą fizyczną lub rolnikiem albo wprowadzenie w jego miejsce numeru NIP-UE, w przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych);
 • numer kolejny faktury
 • dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury; w przypadku różnicy między tą datą a datą sprzedaży – osobno należy wskazać datę wystawienia i datę sprzedaży, dla sprzedaży o charakterze ciągłym można podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, łącznie z każdorazowym podaniem daty wystawienia faktury;
 • nazwę towaru będącego przedmiotem operacji rozliczanej marżą;
 • miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług;
 • kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem.

Wzór faktury VAT marża

Prawo nie zawiera wzoru faktury VAT marża. W tym zakresie odsyła jedynie do przepisów regulujących zasady wystawiania faktur, pozostawiając prawidłowe jej wystawienie przedsiębiorcy. Oznacza to, że na prowadzącym działalność spoczywa obowiązek ujęcia na fakturze marża wszystkich elementów obowiązkowych.

Dlaczego nie warto wystawiać faktur VAT marża w excelu

Różnorodne strony internetowe i programy dostępne na rynku oferują możliwość wystawiania faktur poprzez program excel. Nie oznacza to jednak, że metoda ta należy do najprostszych. Przedsiębiorca często musi pobierać bowiem uaktualnienia takiego pliku i dbać, by zawsze były one pobrane na czas. Excel nie wprowadzi również automatycznej numeracji faktur VAT marża, niezależnej od pozostałych faktur, zatem przedsiębiorca sam będzie musiał zadbać o taką numerację. Wypełnianie faktur w pliku excel jest długotrwałe, za każdym razem należy bowiem podać poszczególne dane kontrahentów i zadbać o to, by były one bezbłędne. Excel tylko w części potrafi wyliczyć kwoty podatku – jeżeli podatnik chce wystawić fakture marża, musi najpierw znaleźć excel dotyczący tego typu dokumentów, a dopiero potem może wystawiać fakturę. Nie ma jednego pliku, rozliczającego wszelkie transakcje, automatycznie dostosowującego się do rodzaju wykonywanych czynności. Inaczej jest w programie Infakt.

Jak wystawić fakturę VAT marża w programie inFakt

Aplikacja infakt w trzech krokach pozwala wystawić fakturę VAT marża. Wystarczy zalogować się do programu i wybrać opcję „przychody” w głównym menu w pasku spośród dostępnych opcji. Nowa faktura VAT”, pod którą znajdują się inne dokumenty,do wyboru. Wśród nich znaleźć należy dokument „Faktura marża” i wybrać go wchodząc kliknięciem lewym przyciskiem myszki. Po wybraniu program przekieruje do panelu wystawiania faktur VAT marża.

Faktura vat MarżaPrzykład wygenerowanej w Infakt.pl Faktury VAT Marża

W panelu wystawiania faktur podatnik wybiera datę wystawienia faktury i datę sprzedaży a także dane kontrahenta spośród bazy dostępnych klientów, wcześniej już wprowadzonych przez niego do systemu. Jeżeli jest to nowy nabywca, skorzysta on z opcji dodaj klienta, którego dane automatycznie zapiszą się w systemie. Jeżeli w przyszłości dojdzie do transakcji z tym podmiotem, jego dane będą już dostępne i nie będzie trzeba ich ponownie wprowadzać do programu.

Wzór faktury VAT marża w PDFWzór faktury VAT marża w PDF wygenerowanej w Infakt.pl

Po wprowadzeniu danych towaru i stosowanej marży, a także formy płatności, faktura jest gotowa do druku i wprowadzenia do ewidencji podatnika. Zostanie ona dodana do pozostałych dokumentów po wybraniu opcji zapisz na samym dole panelu wystawiania faktury.

Data modyfikacji:2011-09-22

Zobacz jakie to proste

Wystaw fakturę w 4 kliknięciach

 • Kliknij w przycisk Nowa faktura.

 • Po wpisaniu NIP-u klienta
  dane uzupełnią się same.

 • Wpisz nazwę towaru lub usługi. Podaj wartość usługi
  i datę wystawienia. Określ rodzaj waluty.

 • Gotową fakturę możesz przesłać e-mailem lub wydrukować.


Napisali o nas

Gazeta Wyborcza Forbes Puls Biznesu


Dla kogo?

Fakturowanie inFakt jest przeznaczone dla wszystkich firm działających na terenie Polski. Z naszych usług najczęściej korzystają osoby pracujące w takich branżach jak: