Deklaracja VAT-8

Czym jest deklaracja vat – 8 i kto jest zobowiązany ją złożyć? VAT – 8 jako deklaracja podatku od towarów i usług, jest składana w celu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Również ważnym faktem jest to, że deklarację VAT – 8 składają podatnicy, którzy nie mieli obowiązku składać deklaracji VAT – 7 oraz VAT – 7 k. Kto jest zobowiązany złożyć deklarację VAT – 8? Do podmiotów prawnych, które muszą złożyć deklarację VAT – 8 zalicza się zarówno osoby prawne, jak i jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej, a także osoby fizyczne, które uprzednio nie były zarejestrowane jako czynni podatnicy VAT, oraz osoby prawne, które nie są podatnikami VAT, lecz wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przez te osoby przekroczyła 10 000 euro. Co to jest podatek od towarów i usług oraz kiedy zachodzi obowiązek podatkowy? Podatek od towarów i usług (czasami również znany jako PTU) jest to podatek pośredni, obrotowy, co znaczy, że ma za zadanie w jak najmniejszy sposób wpływać na ostateczną cenę towaru i usługi, która podlega opodatkowaniu. Jak to się odbywa? Otóż podatek zostaje w pewien sposób przeniesiony na kolejne fazy obrotu. Kiedy podatek od towarów i usług został w Polsce wprowadzony? Stało się to za pośrednictwem wprowadzeni w życie ustawy o podatku od towarów i usług w dniu 8 stycznia 1993r. Warto jednak zaznaczyć, że w marcu 2004 roku wprowadzona została nowa ustawa o tym właśnie podatku, co miało na celu wprowadzenie harmonii pomiędzy polskim prawem podatkowym a prawem podatkowym Unii Europejskiej. Co podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Podatkowi temu podlega przykładowo odpłatna dostawa towarów i wykonywanie usług na terytorium naszego kraju, a także zarówno eksport jak i import towarów. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega także wewnątrzwspólnotowe nabycie oraz dostawa towarów. Kiedy wobec tego powstaje obowiązek podatkowy? Dzieje się to w momencie otrzymania nowego środka transportu, jakiego będziemy używali w celu dostawy towarów i wykonywania usług, nie później jednak niż wówczas, gdy podatnik wystawia fakturę za wykonane usługi. Kiedy i gdzie podatnik vat ma obowiązek złożyć swoją deklarację vat – 8? Zatem kiedy podatnicy VAT są zobowiązani złożyć swoje deklaracje VAT – 8? W jakim terminie trzeba się zmieścić? Otóż deklaracja VAT – 8 powinna zostać złożona do 25 dnia miesiąca, jaki następuje po każdym kolejnym miesiącu. W takim razie gdzie podatnik powinien złożyć formularz VAT – 8? Deklaracja VAT – 8 powinna zostać przez podatnika złożona do urzędu skarbowego właściwego pod względem miejsca, gdzie wykonywane są czynności, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Co jednak, jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu mają miejsce na terenie dwóch lub więcej urzędów skarbowych? Wówczas, jeżeli podatnik jest osobą fizyczną, składa on swoją deklarację VAT – 8 w urzędzie skarbowym, który odpowiada miejscu zamieszkania tego typu podatnika, jeżeli natomiast podatnikiem jest osoba prawna, bądź jednostka administracyjna, wówczas formularz powinien zostać złożony do urzędu skarbowego właściwego adresowi siedziby. Jak wypełnić deklarację vat – 8? Deklaracja VAT – 8 składa się z pięciu części, oznaczonych literami, a więc A, B, C, D oraz E. W pierwszej części, oznaczonej literą A, podatnik VAT wykazuje miejsce i cel składania deklaracji. Poprzez cel rozumiemy złożenie deklaracji, bądź korektę poprzedniej deklaracji. Część B to dane podatnika, gdzie trzeba określić, czy podatnik jest osobą fizyczną czy prawną, wpisać jego dane, które zawierają także numery PESEL i REGON. W części B wykazujemy także nasz adres zamieszkania, bądź siedziby. W części C wykazujemy natomiast podatek należny. W pozycji 20 wpisujemy podstawę opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zaś w pozycji 21 podatek należny od tych transakcji. W pozycji 22 podatnik wykazuje podstawę opodatkowania importu usług, zaś analogicznie, w pozycji 23 podatek należny od importu usług. Pozycja 24 natomiast wykazuje dostawę towarów, dla której podatnikiem jest nabywca. Podatek należny od tej transakcji powinien zostać wpisany w pozycji 25. W pozycji 26 podatnik VAT wpisuje kwotę podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, zaś w pozycji 27 powinna zostać wpisana kwota nadwyżki wpłat do rozliczenia z poprzedniego miesiąca. Pozycja 28 to kwota podatku, która podlega wpłacie do urzędu skarbowego, natomiast pozycja 29 to nadwyżka wpłat do rozliczenia. Część D to miejsce na oświadczenie i podpis podatnika, bądź osoby go reprezentującej. I ostatnia część, oznaczona literą E, jest to miejsce na wszelkiego rodzaju adnotacje urzędowe ze strony urzędu skarbowego.

Zobacz również

Deklaracja VAT-24

Czym jest deklaracja vat – 24, w jakim przypadku trzeba ją wypełnić i w jakim terminie złożyć? Deklaracja VAT – 24 jest to wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu

Deklaracja VAT-25

Deklaracja vat – 25 – czego dotyczy ? VAT-25 to wniosek podatnika o uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku uiszczenia VAT z tytułu nabycia środka transportu

Deklaracja NIP-1

Deklaracja NIP-1 to deklaracja, na podstawie której dokonywało się zgłoszenia identyfikacyjnego (bądź zgłoszenia aktualizacyjnego) osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą – niebędącej przedsiębiorcą

Deklaracja VAT-5

Rozpoczynając lub prowadząc działalność gospodarczą, podatnik może mieć obowiązek lub chcieć zarejestrować swoją firmę jako czynnego podatnika VAT

pokaż więcej tematów

Deklaracja VAT-Z

Czym jest deklaracja vat – z oraz czeg ona dotyczy? Deklaracja VAT – Z jest formularzem, za pomocą którego podatnik VAT zgłasza w urzędzie skarbowym zaprzestanie wykonywania czynności, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

Czy można poprawić błędnie wpisany NIP?

W trakcie czynności, jaką jest na przykład wypełnianie deklaracji podatkowych, warto jest zachować podwójną ostrożność i uzupełniać kolejne rubryki z należytą uwagą

Deklaracja VAT-9m

Czym jest deklaracja vat – 9 m, oraz czym się różni od deklaracji vat – 9? Deklaracja VAT – 9 M jest deklaracją dla podatku od towarów i usług od importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca

VAT R

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i będący czynnymi podatnikami VAT zobligowani są do złożenia stosownej deklaracji, tak zwanego zgłoszenia rejestracyjnego

Czym są e-deklaracje?

E-deklaracje to serwis online, który umożliwia przedsiębiorcom przesyłanie dokumentów do urzędu skarbowego przez Internet