Amortyzacja środków trwałych

Amortyzacja środków trwałych może być kłopotliwym zagadnieniem dla wielu przedsiębiorców, którzy nie są pewni, jak powinni rozliczyć się z zakupionego sprzętu. A to kwestia o tyle istotna, że nierozerwalnie związana z prowadzeniem działalności gospodarczej. Co zatem należy o niej wiedzieć?

Co podlega amortyzacji?

W myśl przepisów amortyzacja to rozłożenie w czasie kosztów związanych z wprowadzeniem do przedsiębiorstwa określonych składników majątku. Odnosi się to do zakupów środków trwałych, jak również wartości niematerialnych i prawnych. Do środków trwałych należą:
  • budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
  • maszyny, urządzenia i środki transportu,
  • inne przedmioty o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok.
Z kolei do wartości niematerialnych lub prawnych zalicza się choćby licencje na oprogramowanie komputerowe.

Ważne przy amortyzacji jest przede wszystkim ustalenie wartości początkowej danej rzeczy. Wartość ta ma istotne znaczenie dla ustalenia wysokości opodatkowania podatkiem dochodowym. Za wartość początkową przeważnie uznaje się cenę nabycia lub wytworzenia. Czasem przyjmuje się także cenę rynkową, która jest możliwa do uzyskania za podobny składnik majątku.

Istnieje możliwość amortyzacji jednorazowej

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w stosunku do tych wydatków, których wartość początkowa jest wyższa niż 3 500 zł. Amortyzacji dokonuje się w oparciu o jedną z dwóch metod amortyzacji: liniowej (tzw. metoda stałych odpisów) lub degresywnej. Cały proces trwa tak długo, aż cała wartość początkowa amortyzowanego środka trwałego zostanie zaliczona do kosztów poprzez odpisy amortyzacyjne. Aby odliczenia były prawidłowe należy poprawnie ustalić stawkę amortyzacyjną.

Jeżeli jednak przedmiot ma wartość niższą niż wspomniane 3 500 zł, a jest środkiem trwałym lub należy zgodnie z przepisami do wartości niematerialnych i prawnych to przedsiębiorca również może go amortyzować. Wobec środków trwałych, których wartość początkowa jest równa lub niższa od tej kwoty można dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego poprzez odpisanie 100% wartości początkowej (nie dotyczy to samochodów osobowych). Odpisu takiego dokonuje się w miesiącu, w którym przekazano wydatek do użytku lub w miesiącu następnym.

Należy także wiedzieć, że amortyzacji dla celów podatkowych nie podlegają m.in. grunty, dzieła sztuki i eksponaty.

Amortyzacja środków trwałych w inFakt.pl

Szukasz odpowiedniego sposobu umożliwiającego łatwe rozliczanie amortyzacji środków trwałych? Wypróbuj Program do Księgowości inFakt.pl. Decydując się na jego wybór można sprawnie dodawać nowe składniki majątku do ewidencji środków trwałych, dzięki temu amortyzacja dolicza się do kosztów sama. Wymaga to jedynie wypełnienia prostego formularza, w którym trzeba wybrać np.:
  • rodzaj środka trwałego,
  • metodę i stawkę amortyzacji,
  • datę przyjęcia do użytkowania,
  • wartość początkową.
inFakt automatycznie wylicza kwoty odpisów amortyzacyjnych i włącza je do kosztów firmowych przez odpowiedni okres.

Oczywiście po dodaniu środka trwałego w inFakcie, dane o nim zapisują się w ewidencji środków trwałych. Aby wyświetlić listę trwałych składników majątku wystarczy kliknąć w link „Środki trwałe”. Wówczas można przejrzeć szczegółowe informacje o środkach trwałych – w tym celu trzeba kliknąć w nazwę składnika majątku umieszczonego w zakładce „Lista Środków Trwałych i Wartości Niematerialnych i Prawnych”.

Zdecyduj się na Program do Księgowości zakładając konto dzięki poniższemu formularzowi, a następnie wypełnij dane księgowe, aby przetestować działanie aplikacji. W ciągu 30 dni darmowego okresu testowego przekonasz się, że to szybka, wygodna i intuicyjna usługa online.

Autor: Sebastian Bobrowski

Zobacz również

Ewidencja środków trwałych przykład

Czym są środki trwałe? Na czym polega prowadzenie Ewidencji Środków Trwałych? Poznaj metody amortyzacji i dowiedz się, w jaki sposób księgować środki trwałe w programie InFakt

Inwentaryzacja w firmie

Z prowadzeniem działalności gospodarczej wiąże się konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji na koniec roku

pokaż więcej tematów

Jak zaksięgować amortyzację

Pojęciem amortyzacji określane jest zużycie środków trwałych, wszystkich poza gruntami, podczas ich użytkowania

Ewidencja wyposażenia

Ewidencja wyposażenia obejmuje rzeczowe składniki majątku, które są związane z wykonywaną przez przedsiębiorcę działalnością, a nie są uznane (zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych) za środki trwałe

Amortyzacja

Amortyzacja nierozerwalnie wiąże się z prowadzeniem firmy i rozliczaniem podatku na zasadach ogólnych lub liniowo, gdyż wtedy można rozliczać koszty firmowe